به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب به منظور ارائه الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: اهتمام به خط‌مشی‌گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌های طراحی‌شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می‌یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی است.
روش‌شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام‌های هفت‌گانه‌، به ارزیابی و تحلیل یافته‌های پژوهش پیشین پرداخته شده است.
یافته‌های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط‌مشی، کارکنان آزمایشگاه خط‌مشی، ذی‌نفعان آزمایشگاه خط‌مشی، نقش آزمایشگاه خط‌مشی در حکومت، برنامه‌های آزمایشگاه خط‌مشی، محل آزمایشگاه خط‌مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط‌مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط‌مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه‌های خط‌مشی با حضور خبرگان خط‌مشی‌گذاری و همچنین ذی‌نفعان در حوزه‌های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه‌ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه‌های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط‌مشی‌های تبیین شده را اجرایی نماید.
محدودیت‌ها و پیامدها: از جمله محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط‌مشی اشاره کرد.
پیامدهای عملی: در صورت بهره‌گیری صاحبنظران حوزه خط‌مشی‌گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به‌کارگیری کارکنان و ذی‌نفعان مناسب، می‌توانند به تبیین راه‌حل‌های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه‌های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد.
ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می‌تواند فرآیند طراحی و بسط خط‌مشی‌های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می‌توان تسهیل نمودن فرآیند خط‌مشی‌گذاری در بستر آزمایشگاه خط‌مشی با پیروی از مولفه و شاخص‌های الگوی ارائه شده دانست.
کلیدواژه‌ها: خط‌مشی، خط‌مشی‌گذاری، آزمایشگاه خط‌مشی، فراگرد خط‌مشی‌گذاری، تشخیص مشکل خط‌مشی
نوع مقاله: مقاله علمی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying a meta-synthesis qualitative approach to provide a design pattern for a policy laboratory

نویسندگان [English]

 • Tahmineh Borhani 1
 • Ali Asghar Pourezzat 2
 • Abbas monavariyan 3

1 PhD Student in General Decision Making and Policy Making, Kish International Campus, University of Tehran

2 Professor of Public Administration,, University of Tehran

3 Professor, Faculty of Management, Department of Management, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The specialization of calligraphy is among the most complex specialties, skills and arts; It is therefore very difficult to pursue sound and effective policy-making, which necessitates the establishment of a laboratory to develop, implement and evaluate policies designed to be implemented in the community. Therefore, the purpose of this study is to explain the design pattern of the line laboratory.
Methodology: In this research, with a qualitative research approach and a hybrid tool that includes weekly steps, a systematic evaluation and analysis of the results and findings of the previous research has been done.
Findings: The design model of the calligraphy laboratory in the form of 8 main categories, according to important study areas such as calligraphy problem diagnosis, calligraphy laboratory staff, calligraphy laboratory stakeholders, the role of calligraphy laboratory in government, calligraphy laboratory programs, location of calligraphy laboratory, physical space of calligraphy laboratory and the expected output of the line laboratory is provided. Therefore, in order to identify the problems of community unity, policy laboratories should be established with the presence of policy experts as well as stakeholders in different areas of the country with appropriate facilities and physical space to identify community problems with proper planning and with the cooperation of the group. Different research institutes to find solutions to these problems and implement the explained policies in cooperation with the state and the government.
Limitations and consequences: One of the limitations of this research is the lack of similar work and the lack of completely familiar experts with the subject of policy laboratory design.
Practical implications: Qualitative research, with all its advantages, comes with weaknesses in generalizability and validity. Therefore, in order to increase the generalizability of this research, it is necessary for researchers to evaluate the above model in other high-risk industries. Another consequence of this model is that if the policy experts use this model, a laboratory with a suitable physical and environmental space by employing appropriate staff and stakeholders to explain practical solutions to society's problems will be made In general, there will be a place for the intersection of discourse between knowledgeable experts in various aspects of a major community problem, which can solve many problems and prevent many negative consequences in the community.
Initiative or value of the article: Considering that in this study, a model for creating a policy laboratory has been developed, using the model of this study can make the process of designing and developing macro policies more operational. Therefore, the added value of this study can be considered as facilitating the policy-making process in the context of the policy laboratory by following the components and indicators of the proposed model. On the other hand, the raw model obtained from the study of texts by the meta-combined method can be used as a basis for future research in order to build tools and practical guidelines for those in charge of the policy laboratory. This research is very innovative and will make a great contribution to knowledge enhancement in the country.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policy
 • Policy making
 • Policy laboratory
 • Policy-making process
 • Policy problem Diagnosis
 1. Adam, C. (2016). Simulating policy diffusion through learning: Reducing the risk of false positive conclusions, Journal of Theoretical Politics, SAGE, 28 (3), 497–519.
 2. Amiri, A., Danaeifard, H., Zarei Matin, H., Emami, S. (2011). Understanding the Substance of Public Policies: Theoretical Exploration of the Nature of the National Policy Makers’ Imitativeness. Strategic Management Thought, 5(1), 5-44. DOI: 10.30497/smt.2011.150. (In Persian)
 3. Babatunde, K. A., Begum, R. A., & Said, F. F. (2017). Application of computable general equilibrium (CGE) to climate change mitigation policy: A systematic review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, 61-71.
 4. Baghernezhad, P., Taherpour, H., Bahrami, H. (2017). Identifying Factors Affecting Successful Implementation of the Approved Policy Supporting Knowledge-based Companies and Institutes and Commercializing Innovation and Inventions. Management and Development Process Quarterly, 29(4), 79-114. (In Persian)
 5. Bailey, J., & Lloyd, P. (2016). The introduction of design to policymaking: Policy Lab and the UK government. In Design+ Research+ Society-Future–Focused Thinking: 50th Anniversary Conference of the Design Research Society (pp. 3619-1635). Design Research Society.
 6. Baum, S. (2017). A survey of artificial general intelligence projects for ethics, risk, and policy. Global Catastrophic Risk Institute Working Paper, 17-1.
 7. Ciosek, K., & Whiteson, S. (2018). Expected policy gradients. In Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence.
 8. Daneshfard, A.K. (2014). Barriers to the implementation of public policy at nongovernmental organizations (Police+10 services and counter government agencies). Resource Management in Police Journal of the Management Dept, 2(2), 23-50. (In Persian)
 9. Eshgarf, R., Hamidizadeh, A., Danaee Fard, H. (2021). Relational Network of Policy Entrepreneur’s Strategies in Public Policy System of Iran. Organizational Culture Management, (Under Publishing), DOI: 10.22059/jomc.2021.316135.1008202. (In Persian)
 10. Goldfien Michael, M. A., & Woolslayer Michael, M. A. (2015). Stanford Law School: Law & Policy Lab.
 11. Golverdi, M., Danaee Fard, H., Rahmati, M., Babashahi, J. (2018). Consideration of alienation of implementers from tax policies. Public Policy, 4(1),78-95. DOI: 10.22059/ppolicy.2018.66850. (In Persian)
 12. Hadipaykani, M., Sadeqzadeh Tabrizi, M. (2016). Investigating the Social and Cultural Factors Affecting Women's Participation in the Implementation of Cultural Policies. Social Science Quarterly, 10(34), 295-318. (In Persian)
 13. Hadipaykani, M., Sadeqzadeh Tabrizi, M. (2016). Investigating the Social and Cultural Factors Affecting Women's Participation in the Implementation of Cultural Policies. Social Science Quarterly, 10(34), 295-318. (In Persian)
 14. Haelg, L., Sewerin, S., & Schmidt, T. S. (2019). The role of actors in the policy design process: Introducing design coalitions to explain policy output. Policy Sciences, 1-39.
 15. Hashemi Kasvaei M.S., Pourrezzat, A. (2017). The public problem, the initial challenge of governmental policy-making. Tehran: University of Tehran Publishing. (In Persian)
 16. Helbling, M., & Kalkum, D. (2018). Migration policy trends in OECD countries. Journal of European Public Policy, 25(12), 1779-1797.
 17. Howlett, M., & Cashore, B. (2020). "Public policy: definitions and approaches". In A Modern Guide to Public Policy. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. doi: https://doi.org/10.4337/9781789904987.00007
 18. Jahandideh, S., Rahmati, M., Zareei Matin, H. (2017). Modeling the Network Policymaking in the Tourism in Iran. Organizational Culture Management, 15(3), 483-502. DOI: 10.22059/jomc.2017.128786.1006483. (In Persian)
 19. Keshtkar rajabi, M., Etebarian, A., GHeitani, A., Agha Hossein Ali Shirazi, M. (2020). Modeling the Factors Affecting the Use of Policy Research in Housing Policymaking. Public Administration Perspaective, 11(2), 65-95. doi: 10.29252/jpap.2020.96755
 20. Matone, M., Curtis, C., Chesnokova, A., Yun, K., Kreider, A., Curtis, M., & Rubin, D. (2013). Evaluation of maternal and child home visitation programs: lessons from Pennsylvania. PolicyLab Center to Bridge Research, Practice, and Policy. Philadelphia, PA: The Children’s Hospital of Philadelphia Research Institute.
 21. McGann, M., Blomkamp, E., & Lewis, J. M. (2017). Everybody else is doing it so why don’t we? Analysing the rise of the policy lab. 3rd International Conference on Public Policy (ICPP3). Singapore: International Public Policy Association.
 22. MoghadasPoor, S., DanaeeFard, H., Kordnaeij, A. (2013). Exploring key factors of some public policies failure in Islamic Republic of IRAN: A case study of (national) tax policies. Organizational Culture Management, 11(1),33-68. DOI: 10.22059/jomc.2013.35317. (In Persian)
 23. Mohammadi, M., Alvani, S., MemarzadehTehran, G., Ansari Ranani, G. (2017). Designing three-dimensional model of impelementing public policy. Public Policy in Administration, 8(26),1-16. (In Persian)
 24. MohammadiFateh, A., DanaeeFard, H., Rahnavard, F., Foroozandeh, L. (2016). Designing a Model for Promoting Policy-making Capacity in the Executive Branch of Iran Public Administration. Management and Development Process Quarterly, 29(3),3-38. (In Persian)
 25. Mokhtarianpour, M., Hosseini, F. (2015). Policy Implementation Network (A Network Approach to Implementing Public Policies), The First National Conference on Public Administration in Iran: Public Policy Making. University of Tehran. (In Persian)
 26. Momen Kashani, N., Rahnavard, F., Mortazavi, M., Shirazi, M. (2020). A model for measuring the willingness of policy makers to open government in Iran. Public Administration Perspaective, 11(2), 35-64. doi: 10.29252/jpap.2020.96726 (In Persian)
 27. Munkongsujarit, S. (2019). Enhancing Country's Competitiveness with Innovation Policy Lab: A Case Study of Thailand Innovation Policy Accelerator (THIPA). 2019 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) (pp. 1-4).
 28. Nasouhi, M., Etebarian, A., Hadi Peykani, M., Ebrahimzadeh, R. (2021). Explain the open policy model in realizing the principles of open government. Public Management Perspectives, 12 (2), 15-33. (In Persian)
 29. Norwich, B. (2019). From the Warnock report (1978) to an education framework commission: A novel contemporary approach to educational policy making for pupils with special educational needs/disabilities. Frontiers in Education, 4, 72.
 30. Nosoohi, M., Etebarian, A., Hadi Paykani, M., Ebrahimzade, R. (2021). Explain the Open Policy Making Model in Realizing Principle of Open Government. Public Administration Perspaective, 12(2), 15-33. doi: 10.52547/jpap.2021.213390.0 (In Persian)
 31. Ojha, H., Regmi, U., Shrestha, K. K., Paudel, N. S., Amatya, S. M., Zwi, A. B., & Banjade, M. R. (2020). Improving science-policy interface: Lessons from the policy lab methodology in Nepal's community forest governance. Forest Policy and Economics, 114, 101997.
 32. Osmakova, A., Boyarov, A. D., Marques-Porto, R., & Rodrigues, A. G. (2020). Policymaking: from policy to the public with a stop at the lab. New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering, 5, 271-300.
 33. Pollitt, A. R., Montague, E., Arseneault, L., Hussain, A., Kinloch, E., & Jones, L. E. B. (2018). Taking a stand against bullying: Addressing mental health problems from within. Findings from a policy lab.
 34. Pourrezzat, A. (2011). Fundamentals of Public Management. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). (In Persian)
 35. Pourrezzat, A. (2021). Designing Policy Laboratory and Rational Decision-Making Situation to Avoid Trial and Error in the Executive Branch Governance. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 9(3), 161-170. DOI: 10.30473/ipom.2021.7949. (In Persian)
 36. Pourrezzat, A., Rahmani, F. (2017). The policy package, from design to development. Tehran: Meidanchi Publications. (In Persian)
 37. Reiter, S., Gronier, G., & Valoggia, P. (2014). Citizen Involvement in Local Environmental Governance: A Methodology Combining Human‑Centred Design and Living lab Approaches. Electronic Journal of e-Government, 12(2), pp106-114.
 38. Rubin, D., O’Reilly, A., Zlotnik, S., Hendricks, T., Zorc, C., Matone, M., & Noonan, K. (2013). Improving education outcomes for children in child welfare. The Children’s Hospital of Philadelphia: PolicyLab.
 39. Ruger, J. P., & Horton, R. (2020). Justice and Health: The Lancet-Health Equity and Policy Lab Commission. Lancet (London, England), 395(10238), 1680-1681.
 40. Samadzadeh, M., Giourian, H., Rabiee M., Mohammad R., Hashemzadeh Khorasgani, Gh. (2020). Provide a strategic policy model for IT outsourcing. Public Management Perspectives, 11 (4). (In Persian)
 41. Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111.
 42. Schoenmaker, D. (2021). Greening monetary policy. Climate Policy, 21(4), 581-592.
 43. Shah Abadi, M., Pourezzat, A., DanaeeFard, H., Gholipour, R. (2014). An analysis of historical approach to develop policy making system. Methodology of Social Sciences and Humanities, 20(81), 73-109. (In Persian)
 44. Shahie, B., Danaeifard, H. (2016). Analyzing Public Policy Process Scholarship in Iran. Organizational Resources Management Researches. 6(1),133-161. (In Persian)
 45. Sharifzadeh, F., Haghi, A., Hoseinpoor, D., Mirmohammadi, M. (2018). Providing a Model with a Network Approach to Entrepreneurship Policy. Management Researches, 11(40), 5-26. DOI: 10.22111/jmr.2018.4285. (In Persian)
 46. Smith, K. (2018). Innovation policy in an evolutionary context. Evolutionary theories of economic and Technological change, 5, 256-275.
 47. Svensson, L. E. (2020). Monetary policy strategies for the Federal Reserve (No. w26657). National Bureau of Economic Research.
 48. Tabli, H., Ravari, M. (2015). The place of policy evaluation and policy analysis in the organization. The 1st National Conference on Management and Accounting of Iran and the 1st International Conference on Management and Accounting. Hamedan. (In Persian)
 49. Toussaint, B. (2019). (Transport) history as policy lab for democratic governance. The Journal of Transport History, 40(2), 270-280.
 50. Valente, A., Tudisca, V., Demurtas, P., Sandu, P., Baba, C. O., Durmishi, E., & DIYPES Consortium. (2018). Actors engagement and tailored methods in physical education and sport curriculum as a Policy Lab. In Responsible Research and Innovation Actions in Science Education, Gender and Ethics (pp. 9-13).
 51. Veenstra, A. F., & Kotterink, B. (2017). Data-driven policy making: The policy lab approach. International conference on electronic participation (pp. 100-111). Springer, Cham.
 52. Walters, L. K., McGrail, M. R., Carson, D. B., O'Sullivan, B. G., Russell, D. J., Strasser, R. P., & Kamien, M. (2017). Where to next for rural general practice policy and research in Australia?. The Medical Journal of Australia, 207(2), 56-58.
 53. Zolfagharzadeh, M., Karimian, Z. (2017). Typology of functions of academic centers and advisory institutions in public policy making: a comprehensive and integrated model. Public Policy, 3(1), 83-112. DOI: 10.22059/ppolicy.2017.62030. (In Persian)