به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب به منظور ارائه الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.52547/jpap.2022.223266.1097

چکیده

هدف: تخصص خط‌مشی‌گذاری، در شمار پیچیده‌ترین تخصص‌ها، مهارت‌ها و هنرها قرار می‌گیرد؛ پس اهتمام به خط‌مشی‌گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، که لزوم ایجاد آزمایشگاه و آزمایش برای پیش‌بینی خط‌مشی‌های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می‌یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین و واکاوی ابعاد و اجزای الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی است.
روش‌شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که شامل گام‌های هفت‌گانه‌ای است، به ارزیابی و تحلیل سامان‌مند نتایج و یافته‌های پژوهش پیشین پرداخته شده است.
یافته‌های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی در قالب 8 مقوله اصلی، با توجه به محورهای مطالعاتی مهمی چون تشخیص مشکل خط‌مشی، کارکنان آزمایشگاه خط‌مشی، ذی‌نفعان آزمایشگاه خط‌مشی، نقش آزمایشگاه خط‌مشی در حکومت، برنامه‌های آزمایشگاه خط‌مشی، محل آزمایشگاه خط‌مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط‌مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط‌مشی، ارائه گردیده است.
محدودیت‌ها و پیامدها: پژوهش حاضر به منظور بیان ضرورت تأسیس آزمایشگاه خط‌مشی در کشور برای جلوگیری از بروز مجدد آسیب‌هایی است، که در نتیجه عدم وجود خط‌مشی و یا اجرای خط‌مشی‌های طراحی شده پیش از آزمایش آنها، به جامعه هدف وارد شده است .
پیامدهای عملی: پژوهش کیفی با همه فواید خود، همراه با ضعف‌هایی در زمینه تعمیم‌پذیری و اعتبار است. از این رو، در جهت افزایش قابلیت تعمیم این پژوهش، لازم است پژوهشگران، مدل فوق را در دیگر صنایع پرخطر مورد ارزیابی قرار دهند.
ابتکار یا ارزش مقاله: مدل خام به‌دست آمده از بررسی متون با روش فراترکیب، می‌تواند به منزله مبنای پژوهش‌های آتی در جهت ساخت ابزار و راهنمای عملی برای متولیان امر آزمایشگاه خط‌مشی سودمند باشد. این پژوهش بسیار نوآور بوده و سهم زیادی را در دانش‌افزایی در کشور ایجاد خواهدکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying a meta-synthesis qualitative approach to provide a design pattern for a policy laboratory

نویسندگان [English]

  • Tahmineh Borhani 1
  • Ali Asghar Pourezzat 2
  • Abbas monavariyan 3
1 PhD Student in General Decision Making and Policy Making, Kish International Campus, University of Tehran
2 Professor of Public Administration,, University of Tehran
3 Professor, Faculty of Management, Department of Management, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The policy-making is one of the most complex specialties, skills and arts; thus, it is very difficult to pursue a sound and effective policy-making, which necessitates the establishment of laboratories and conducting experiments to predict policies designed to be implemented in the community. Therefore, this study aims to explain and analyze the dimensions and components of the policy laboratory design pattern.
Design/Methodology/Approach: In this study, with a qualitative research approach and a meta-synthesis tool including seven steps, the findings of previous research are systematically evaluated and analyzed.
Research Findings: The policy laboratory design pattern is provided in the form of 8 main categories, according to important study bases such as the policy problem diagnosis, policy laboratory staff, policy laboratory stakeholders, the role of policy laboratory in government, policy laboratory plans, location of policy laboratory, physical space of policy laboratory, and expected output of policy laboratory.
Limitations & Consequences: To express the need to establish a policy laboratory in Iran to prevent recurrence of injuries, which as a result of the lack of policy or implementation of policies designed before testing, the present study has entered the target community.
Practical Consequences: Qualitative research, with all its advantages, comes with weaknesses in generalizability and validity. Therefore, to increase the generalizability of this research, it is necessary for researchers to evaluate the above model in other high-risk industries.
Innovation or value of the Article: The raw model obtained from the study of texts by the meta-synthesis method can be used as a basis for future research in order to build tools and practical guidelines for those in charge of the policy laboratory. This research is very innovative and will make a great contribution to knowledge enhancement in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Policy Making
  • Policy laboratory
  • Policy-making process
  • Policy problem diagnosis