دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تیر 1401، صفحه 1-188 
بررسی نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه‌ها

صفحه 15-38

10.52547/jpap.2021.222958.1087

فاطمه اخوان هزاوه؛ مصطفی اجتهادی؛ امیرحسین محمد داوودی؛ کامران محمدخانی


گفتمان کاوی جانشین پروری در یک سازمان دولتی با رویکرد انتقادی

صفحه 117-139

10.52547/jpap.2021.220481.1060

مریم محمدی دیانی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مرتضی زاهدی راد