دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تیر 1401، صفحه 1-188 
بررسی نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه‌ها

صفحه 15-38

10.52547/jpap.2021.222958.1087

فاطمه اخوان هزاوه؛ مصطفی اجتهادی؛ امیرحسین محمد داوودی؛ کامران محمدخانی


تأثیر رفتار ترور روحی بر شکل‌گیری سکوت سازمانی کارکنان

صفحه 39-61

10.52547/jpap.2021.222575.1076

زهره سادات دعائی؛ مهدی سبک رو


فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی

صفحه 63-89

10.52547/jpap.2021.221449.1043

زهرا احمدی الوار؛ داود فیض؛ میثم مدرسی


شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای حکمرانی هوشمند با استفاده از روش دلفی فازی

صفحه 91-115

10.52547/jpap.2021.222712.1081

سید عبدالرسول حسینی؛ محمد قاسمی؛ نورمحمد یعقوبی؛ حبیب الله سالارزهی


گفتمان کاوی جانشین پروری در یک سازمان دولتی با رویکرد انتقادی

صفحه 117-139

10.52547/jpap.2021.220481.1060

مریم محمدی دیانی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مرتضی زاهدی راد


پیش‌ران بهره‌وری سازمانی: آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی (موردمطالعه وزارت کشور)

صفحه 141-159

10.52547/jpap.2022.223132.1093

عباس کسب دوست؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


تدوین الگوی پیاده‌سازی راهبردهای اداره کلّ ورزش و جوانان استان گلستان در حوزه ورزش سالمندان با روش کارت امتیازی متوازن

صفحه 161-188

10.52547/jpap.2022.223128.1092

مجتبی ملک؛ سیدمحمدحسین رضوی؛ سعید تابش