دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، مرداد 1391 
بررسی اثر تحلی رفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان

حسن زارعی متین؛ نادر سید کلالی؛ محمدرضا اخوان انوری؛ حمیدرضا یزدانی