دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، مرداد 1391 
تعیین کارایی مراکز و واحدهای پژوهشی تیم محور با رویکرد مدیریت دانش و استفاده از مدل CAF و DEA

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ منصور شاکری؛ فاطمه شاکری


عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری؛ مورد مطالعه: شرکت صدف پلاستیک سیما

مجتبی رجب بیگی؛ مریم فریدی خورشیدی


شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی

علی اصغری صارم؛ سیدمحمد مقیمی؛ عباس منوریان


بررسی اثر تحلی رفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان

حسن زارعی متین؛ نادر سید کلالی؛ محمدرضا اخوان انوری؛ حمیدرضا یزدانی


نقش تعدیل کنندگی سنوات کاری بر رابطه بین سرمایه روان شناختی و جامعه پذیری افراد

حبیب الله دعایی؛ ژاله فرزانه حسن زاده


بررسی نقش تبیین کنندگی مدل تغییر سازمانی بورک- لیتوین بر عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی: دانشگاه الزهرا

سیدمحمد میرکمالی؛ سکینه زاهدی


تأثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای

عباسعلی حاجی کریمی؛ علی رضاییان؛ اکبر عالم تبریز؛ مرتضی سلطانی


بررسی رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک های رهبری در شرکت های تولیدی

فرخ قوچانی؛ روزبه قوچانی