دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، آبان 1391 
معنویت، شادی و محیط کار

محمدعلی حقیقی؛ فائزه حیدری؛ معصومه کاظمی