دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، اسفند 1391 
ارزیابی اثر منسانی و پیامدهای آن بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی

محمدجواد حضوری؛ مرضیه یمانی؛ محمدجواد قربانی


ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران

شهریار عزیزی؛ روناک صفائی فراهانی


تأثیر فرایند تسهیم دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری

محمدرحیم رمضانیان؛ محمود مرادی؛ نرجس بساق زاده


بررسی نقش سرمایة انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی)باتوجه به نقش میانجی گری خلق دانش(

غلامعلی طبرسا؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ آرمان احمدی زاد


سنجش سطح سازمان یادگیرنده

شاهین اصغرزاده شهانقی؛ سیامک نوری


ارائة مدل نظام خط مشی گذاری توسعة کارآفرینی

علی داوری


به کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن (BSC ( در ارزیابی اجرایسیاست های کلی نظام اداری

سیدمحمد میرمحمدی؛ محمدمهدی ایزدخواه