دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، اسفند 1391 
سنجش سطح سازمان یادگیرنده

شاهین اصغرزاده شهانقی؛ سیامک نوری