دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، زمستان 1391 
5. سنجش سطح سازمان یادگیرنده

شاهین اصغرزاده شهانقی؛ سیامک نوری