دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391 
رهبری تحولی و نقش آن در بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی

محبوبه عارفی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ عقیل ابوچناری


استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم

محمد حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ قهرمان عبدلی؛ عبدالعزیز مراددرویش


هوش معنوی و تعهد سازمانی

محمدرضا ذبیحی؛ سیما ساغروانی


بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان

عسل آغاز؛ امین هاشمی


شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب

عبدالرضا بیگی نیا؛ سعید صفری؛ علی مرشدی زاد؛ عبدالمجید پولادرگ


مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد

بهروز دری؛ سیدمحمد اعرابی؛ علیرضا مقدم


رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به مثابه متغیر میانجی

سیدمحمد میرمحمدی؛ محمد رحیمیان؛ طاهره جلالی خان آبادی