کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 67-85

10.29252/jpap.2020.96802

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسام کرایی؛ لیلی بنیاد؛ سعید دشتی زاد


بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 35-60

علیرضا موتمنی*؛ سحرالسادات اگاه


رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

سیّد کمال خرازی؛ سید محمد میر کمالی؛ علی ترکی


تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

عبدالرضا بیگی نیا؛ احمد سرداری؛ حسن نجاری نژاد