رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و رابطه آن با رضایت شغلی آن‌ها در شعب بانک ملّی شهر اراک، صورت گرفته است. برای این منظور، تعداد 91 نفر از کارکنان بانک ملّی شهر اراک بااستفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای یا نسبی انتخاب شدند. داده‌ها با‌استفاده از ابزار OLA که به ارزیابی رهبری خدمتگزار در سطح سازمان می‌پردازد و همچنین پرسشنامه‌ای که برای ارزیابی رضایت شغلی در بانک هنجاریابی شده بود، جمع‌آوری شدند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با‌استفاده از آزمون‌های آماری پارامتریک T استودنت تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام و تحلیل واریانس یک‌طرفه، مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ویژگی‌های رهبری خدمتگزار در بانک ملّی شهر اراک و رضایت شغلی کارکنان آن، هر دو بالاتر از میانگین قرار دارند و رضایت‌بخش ارزیابی می‌شوند. بین رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان، همبستگی مثبت معنی‌دار 58/0 وجود داشت(01/0 P

کلیدواژه‌ها