رابطه حکمرانی خوب با اعتماد عمومی با میانجی گری ادراک اثر بخشی دولت الکترونیک

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین استادیار، گروه مدیریت دولتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران. نویسنده مسئول

3 استادیار، گروه مدیریت صنایع و مهندسی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک در پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت با اعتماد عمومی با میانجی‌گری اثربخشی درک شده از حکومت الکترونیکی در مدیریت دولتی می‌باشد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر با استفاده از یک بررسی میدانی مقطعی کمی صورت پذیرفته است. داده‌های اولیه در سطوح جـامـعه آماری مربوط به 23 دفتر فعال خدمات الکترونیکی انتظامی (پلیس10 +) در سطح استان گیلان بوده و حجم نمونه 392 نفر از مراجعه‌کنندگان به دفاتر خدماتی می‌باشد که از طریق نمونه گیری احتمالی (تصادفی طبقه‌ای) انتخاب گردیده است. روش گردآوری داده‌ها توصیفی بوده و از نظر نوع تحلیل از همبستگی پیرسون استفاده شده است. جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش میدانی در توزیع پرسشنامه استفاده شده است.
یافته‌­های پژوهش: برای تمامی پیوندهای فرضی (روابط مستقیم و غیرمستقیم) نتایج مثبت به دست آمد. نتایج R2 تغییر 2/79 % را در کلیت اعتماد عمومی به دولت به دلیل تمام ساختارهای مستقیم و میانجی نشان می‌دهد. R2برای اثربخشی دولت الکترونیک 4/56٪ می‌باشد که نمایانگر رابطه حکمرانی خوب با اعتماد عمومی از انتظارات شهروندان به‌واسطه اثربخشی دولت الکترونیک است.
محدودیت‌­ها و پیامدها: محدودیت این پژوهش انجام آن در حوزه جغرافیایی استان گیلان بوده که قابلیت تعمیم نتایج آن به کل سطح کشور را دشوار می نماید.
پیامدهای عملی: این مطالعه چارچوبی اجرایی را برای اعتماد عمومی در راستای حکمرانی دولت به‌واسطه ادراک شهروندان از اثربخش بودن خدمات دفاتر الکترونیک ارائه می‌نماید.
ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله مطابق با استدلال‌های انجام شده، به این نتیجه رسید که شیوه‌های حکمرانی خوب باعث ایجاد و افزایش اعتماد عمومی به دولت می‌شود، بنابراین جهت‌گیری‌هایی را در خط‌مشی‌های کلیدی ارائه می‌دهد. همچنین یافته‌های این تحقیق به اعتبار نظریه حکمرانی خوب با حکمرانی الکترونیک کمک می‌نماید.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Good Governance with Public Trust Mediated by Perceptions of E-government Effectiveness

نویسندگان [English]

 • Manouchehr Asadi 1
 • Mohammad Ataie 2
 • Mahmoud Droudian 3

1 PhD Student, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University

3 Assistant Professor, Department of Industrial and Engineering Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Purpose: The Purpose of this study was to investigate the relationship between perceptions on accountability, responsibility and transparency towards public trust mediated by the perceived effectiveness of e-government in public administration. 
Design/Methodology/Approach: The current research was conducted using a quantitative cross-sectional field survey, the primary data at the statistical community levels are related to 23 active police electronic service offices (Police +10) in Gilan province, the sample size is 392 people. Among the people who refer to service offices, they were selected through probability sampling (stratified random), the method of data collection is descriptive, and in terms of type and analysis, it is Pearson correlation. In order to collect data and information, the field method was used to distribute the questionnaire.
Research Findings: Positive results were obtained for all hypothetical links (direct and indirect relationships). The results of R2 show a change of %79.2 in the totality of public trust in the government due to all direct and intermediary structures. R2 for the effectiveness of e-government is %56.4. which shows the relationship between good governance and public trust from citizens' expectations due to the effectiveness of electronic government.
Limitations &Consequences: The limitation of this research is that it was carried out in the geographical area of Gilan province, which makes it difficult to generalize its results to the entire country.
Practical Consequences: This study provides an implementation framework for public trust in the direction of government governance through citizens' perception of the effectiveness of electronic office services.
Innovation or value of the Article:  According to the arguments made, this paper concluded that good governance practices create and increase public trust in the government, thus providing directions in key policies. Also, the findings of this research contribute to the validity of the theory of good governance with electronic governance.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good governance
 • Perception of effectiveness
 • E-government
 • Public trust in government
 1. Abas, M. (2019). "Public policy and governance: theory and practice". Global encyclopedia of public administration”, Public Policy, and Governance. Retrieved from: http://www.springer.com/tdm
 2. Ahmadi, S., Heydari, A. & Zarei, (2015)." Sociological analysis of the relationship between social trust and the realization of e-citizenship in Yasouj city". Journal of Urban sociological studies, 6(20), 49-68. (in Persian)
 3. Alvani, M. & Danaei Fard, H. (2008). "Public administration and public trust". Journal of Knowledge-Management Quarterly, 4(55), 5-28. (in Persian)
 4. Arayankalam, J., & Krishnan, S. (2020). "The roles of E- government maturity, corruption, and virtual social networks diffusion". B2C E-business use in a country: PACIS 2020 Proceedings. Information Website: https://aisel.aisnet.org/pacis2020/55.
 5. Banerjee, A., Duflo, E., Imbert, C., Mathew, S. & Pande, R. (2020). "E-governance, accountability, and leakage in public programs: experimental evidence from a financial management reform in India". American Journal of Economic- Applied Economics, 12(4), 39-72.
 6. Batani, I. & Yazdan shnas, M. (2006). "A look at the process of the formation of electronic government and the challenges". Journal of Against Islamic law, 3(9), 59-94. (in Persian)
 7. Bertot, J.C., Jaeger, P.T. & Grimes, J.M. (2010). "Using ICTs to create a culture of transparency: e -government and social media as openness and anti-corruption tools for societies". Journal of Government Information Quarterly, 27(3), 264-271.
 8. Beshi, T.D. & Kaur, R. (2020). "Public trust in local government: explaining the role of good governance practices". Journal of Public Organization Review, 20(2), 337-350.
 9. Birkland, T. & Barclay, S. (1998)."Law, policy making and policy process closing the gaps". Journal of Policy Studies, 26(2).
 10. Bouckaert, G. (2012). "Trust and public administration". Journal of Administration, 60(1), 91-115.
 11. Chakiri, H., El Mohajir, M. & Assem, N. (2020). "A data warehouse hybrid design framework using domain ontologies for local good-governance assessment. Transforming government: people". Journal of Process and Policy, 14(2), 171-203.
 12. Chatterjee, S. & Kar, A.K. (2018). "Regulation and governance of the internet of things in India. Digital policy". Journal of Digital Policy, Regulation and Governance, 20(5), 399-412.
 13. Cheema, G.S. (2011). "Engaging civil society to promote democratic local governance: emerging trends and policy implications in Asia". Swedish International Centre for Local Democracy. Information Website: https://icld.se/app/uploads/files/forskningspublikationer/icldwp7-pdf
 14. Christopher, S., Simonds, V.W., Mccormick, A.K. & Young, S. (2008). "Building and maintaining trust in a Community-Based participatory research partnership". American Journal of Public Health, 98(8), 406-1398.
 15. Dalle, J., Siyoto, S., Astika, N.D., Negara, D.J., Chandra, T. & Anam, K. (2020). "Moderating role of IT adoption and mechanism of dynamic capabilities on Indonesian pharmaceutical firm, s performance". Journal of Systematic Reviews in Pharmacy11(9), 982-992, doi: 10.31838/srp.2020.9.142
 16. Eggenschwiler, J. (2020). "Expert commissions and norms of responsible behaviour in cyberspace: a review of the activities of the GCSC", Digital Journal of Policy, Regulation and Governance, 22(2), 93-107.
 17. Farazmand, A. (2017). "Goverance reforms: the good, the bad, and the ugly; and the sound: examining the past and exploring the future of public organizations". Journal of Public Organization Review, 17(4), 595-617.
 18. Farwell, M.M., Shier, M.L. & Handy, F. (2019). "Explaining trust in Canadian charities: the influence of public perceptions of accountability, transparency, familiarity and institutional trust". International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 30(4), 768-782.
 19. Fang, Z. (2002). "E- government in Digital Era: Concept, practice and Development". International Journal of Management of the Computer, 10(2) 1-22.
 20. Gharibi, , Ezadi, B. & MohammadAlipour, F. (2015)."Study on the Effect of E-government Services Quality on the public Trust". In the Proceedings of the E-Government Effectiveness Conference (1-14). National conference of management research, Tehran, August 2014, Beheshti University.
 21. Gil de Zuniga, H., Diehl, T. & Ardevol-Abreu, A. (2017). "Internal, external, and government political efficacy: effects on news use, discussion, and political participation". Journal of Broadcasting & Electronic Media, 61(3), 574-596.
 22. Haque, M.S. (2020)."Entrepreneurship-driven public management reforms in southeast asia: critical implications for public accountability". Journal of Public Administration and Development, 40(4).
 23. Hanafizadeh, P., Khosravi, B. & Tabatabaeian, S.H. (2020). "Rethinking dominant theories used in information systems field in the digital platform era. Digital policy", Digital Journal of  Policy, Regulation and Governance, 22(4), 363-384.
 24. Hickmann, T., Fuhr, H., Hoehne, C., Lederer, M. & Stehle, F. (2017), "Carbon governance arrangements and the nation-state: the reconfiguration of public authority in developing countries". Journal of Public Administration and Development, 37(5), 331-343.
 25. Houston, D.J. & Harding, L.H. (2013). "Public trust in government administrators: explaining citizen perceptions of trustworthiness and competence". Journal of Public Integrity, 16(1), 53-76.
 26. Kamijani, A. & Selatin, P. (2017)." The effect of good governance on economic growth in selected countries". Journal of Public OECD and OPEC, Economic Modeling, 2(6), 1-24.(in Persian)
 27. Krishnan, S., Zhou, X., Paredes, J.A., Kuiper, R.V., Curbo, S. & Karlsson, A. (2013). "Transgene expression of Drosophila melanogaster nucleoside kinase reverses mitochondrial thymidine kinase 2 deficiency". Journal of Biological Chemistry, 288 (7), 5072-5079.
 28. Kaufman, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2008). "Governance Matters VII: Aggregateand Individual Governance Indicators 1996-2007". Journal of Development Research group, The World Bank.
 29. Krol, K. & Zdonek, D. (2021). "Local government website usability on mobile devices: test results and recommendations". Digital Journal of Policy, Regulation and Governance, 23(2), 173-189.
 30. Khanra, S. & Joseph, R.P. (2019). "Adoption of e-Governance". Journal of Transforming Government: People, Process and Policy, 13(2).
 31. Lupu, D. & Lazar, C.G. (2015). "Influence of e-government on the level of corruption in some EU and Non-EU states". Journal of Procedia Economics and Finance, 20(4), 365-371.
 32. Ma, L. & Zheng, Y. (2017). "Does e-government performance actually boost citizen use? Evidence fromeuropean countries". Journal of Public Management Review, 20(10), 1513-1532.
 33. Macdonald, D. (2020). "Trust in government and the American public’s responsiveness to rising inequality". Journal of Political Research Quarterly, 73(4), 790-804.
 34. Mansoor, M. (2021b). "Citizens’ trust in government as a function of good governance and government agency’s provision of quality information on social media during COVID-19". Journal of Government Information Quarterly, 38(4), 101-597, doi: 0.1016/j.giq.2021.101597.
 35. Minard, P. (2015). "Does ICT diffusion increase government responsiveness in autocracies? An empirical assessment of the political implications of china’s internet". Journal of Contemporary China, 24(96), 1048-1069.
 36. Moreno-Albarracin, A.L., Liceran-Gutierrez, A., Ortega-Rodriguez, C., Labella, A. & Rodriguez, R.M. (2020). "Measuring what is not seen – transparency and good governance nonprofit indicators to overcome the limitations of accounting models". Journal of Sustainability, 12(18), 727.
 37. Moghimi, M. & Alaei -Ardakani, M. (2011). "Measuring good governance indicators and the role of e-government in promoting". Journal of Information Technology Management,3(8), 171-188. (in Persian)
 38. Molavi, Z., Hosseini, M. & Jaafari, M. (2016). "Enhancing citizens' public trust: Examining the role of good governance and e-government services". Journal of Social Capital Management, 4(4), 571-594. (in Persian)
 39. Mudrifah, M. (2020). "Public governance and financial performance of Indonesian local governments: evidence from multiple stakeholder perspectives". International Journal of Advances in Social and Economics, 2(3).
 40. Mueller, M. (2017). "Is cybersecurity eating internet governance? Causes and consequences of alternative framings". Digital Journal of Policy, Regulation andGovernance, 19(6), 415-428.
 41. Ngonzi, T. & Sewchurran, K. (2019). "User-stakeholders’ responsiveness: a necessary input for achieving in e-governance transformation in developing countries". The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 85(6).
 42. Nazarian, A. (2011). "Investigating the relationship between the expansion of e-government indicators and the growth of good governance components". Master's Thesis, Payam Noor University. (in Persian)
 43. Ojiagu, N.C., Nzewi, H.N. & Arachie, A.E. (2020). "Accountability and transparency in nation building: A Covid-19 experience in Sub-Saharan Africa". International Journal of Public Policy and Administration Research, 7(1), 23-33.
 44. Park, H. & Blenkinsopp, J. (2011). "The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction". International Journal of Review of Administrative Sciences, 77(2), 254-274.
 45. Porumbescu, G.A. (2015). "Using transparency to enhance responsiveness and trust in localgovernment ". Journal of State and Local Government Review, 47(3), 205-213.
 46. Porumbescu, G.A., Grimes, M. & Grimmelikhuijsen, S. (2021). "Capturing the social relevance of government transparency and accountability using a behavioral lens". Journal of Behavioral Public Administration, 4(1).
 47. Ojiagu, R. & Teets, J.C. (2020)."Responsive authoritarianism in China–a review of responsiveness in Xi and Hu administrations". Chinese Journal of Political Science. 25(1), 139-153.
 48. Russell, C. (2019). "Friendly governance: assessing sociopolitical factors in allegations of corruption". Journal of Public Integrity, 21(2), 195-213.
 49. Sadeghi, S., Sajjadi, S.N., Nooshabadi, H.R. & Farahani, M.J. (2018). "Social-cultural barriers ofmuslim women athletes: case study of professional female athletes in Iran". Journal of Management Practices, Humanities and Social Sciences, 2(4), 6-10.
 50. Saich, T. (2007). "Citizens’ perceptions of governance in rural and urban China". Chinese Journal of Political Science, 12(1), 1-28.
 51. Sawatsuk, B., Darmawijaya, I.G., Ratchusanti, S. & Phaokrueng, A. (2018). "Factors determining the sustainable success of community-based tourism: evidence of good corporate governance of mae kam pong homestay". Thailand International Journal of Business and Economic Affairs, 3(1), 13-20.
 52. Saxena, S. (2018). "Perception of corruption in e-government services post-launch of digital India: role of demographic variables". Digital Journal of Policy, Regulation and Governance, 20(2), 163-177.
 53. Sepasgozar, F.M.E., Ramzani, U., Ebrahimzadeh, S., Sargolzae, S. & Sepasgozar, S. (2020). "Technology acceptance in e-governance: a case of a finance organization". Journal of Risk and Financial Management, 13(7), 138.
 54. Shvetsova, O., Zhirnov, A., Adeel, A.B., Catalano, M., Catalano, O., Chu, H. & Sezgin, M.H. (2020). "Constitutional and institutional structural determinants of policy responsiveness to protect citizens from existential threats: Covid-19 and Beyond". International Journal of Business and Economic Affairs (IJBEA), 3(1), 13-20.
 55. Song, C. & Lee, J. (2016). "Citizens’ use of social media in government, perceived transparency, and trust in government". Journal of Public Performance &Management Review, 39(2), 430-453.
 56. Sridhar, K.S., Gadgil, R. & Dhingra, C. (2020). "Good Governance in the Transparency, Accountability, Public Participation and Capacity (TAP-C) Framework Paving the Way for Better Governance in Urban Transport". Retrieved from: Springer, pp. 1-18.
 57. Srivastava, S. C., & Teo, T. S. (2007). "E-government payoffs: Evidence from cross-country data". Global Journal of Information Management, 15(4), 20–40.
 58. Sumathy, M. (2020). "User’s perception towards E-Governance-A literature review". Journal of Critical Reviews, 7(11), 834-837.
 59. Ullah, A., Pinglu, C., Ullah, S., Abbas, H.S.M. & Khan, S. (2021). "The role of e-governance in combating COVID-19 and promoting sustainable development: a comparative study of China and Pakistan". Chinese Journal of Political Science Review, 6(1), 86-118.
 60. Vaidya, M. (2020). "E-governance initiatives in chandigarh (India): an analytical study". International Journal of Electronic Governance, 12(1), 4-25.
 61. Wasike, C.N. (2017). "Financial regulation as moderating, in luence of corporate governance, institutional quality, human Capital and irm size on inancial institutions performance in Kenya". Journal of Administrative and Business Studies, 3(6), 292-304.
 62. Yang, C. & Northcott, D. (2019). "How can the public trust charities? The role of performance accountability reporting". Journal of Accounting & Finance, 59(3), 1681-1707.
 63. Yousaf, M., Ihsan, F. & Ellahi, A. (2016). "Exploring the impact of good governance on citizens’ trust in Pakistan". Journal of Government Information Quarterly, 33(1), 200-209.
 64. Zahedi, S., Khanbashi, M., & Rezaei, E. (2018). "Increasing public trust based on promoting the culture of accountability". Journal of Research Executive Management, 3(5), 69-94. (in Persian)
 65. Zhao, J. & Jing, Y. (2019). "The governance of china’s foreign aid system: evolution and path dependence". Journal of Public Administration and Development, 39(4), 182-192.