بررسی تأثیر تاب‌آوری فردی و رهبری تحول‌آفرین بر رفتار تیمی نوآورانه با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری تیمی و نقش تعدیل گر جو یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری و اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تاب‌آوری فردی و رهبری تحول‌آفرین بر رفتار تیمی نوآورانه با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری تیمی و نقش تعدیل‌گر جو یادگیری می‌باشد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها جزء پژوهش‌های توصیفی _ همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 760 نفر از کارکنان شرکت کارگزاری مفید بوده و حجم نمونه 261 نفر از کارکنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل‌سازی مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS  انجام شده است.
یافته‌­های پژوهش:  یافته‌ها نشان داد که تاب‌آوری فردی و رهبری تحول‌آفرین بر رفتار تیمی نوآورانه تاثیر معناداری دارد. تاثیر نقش تعدیل‌گر جو یادگیری در این رابطه معنادار بوده اما تاثیر نقش میانجی تاب‌آوری تیمی در رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار تیمی نوآورانه معنادار نیست.
محدودیت‌­ها و پیامدها: مطالعه حاضر تاب‌آوری تیمی را به عنوان مفهومی تک بعدی در نظر  گرفته است در حالی که در برخی از معیارهای ارائه ‌شده برای سنجش این متغیر، ابعاد متفاوت و گوناگونی برای سنجش آن ارائه‌ شده که ممکن است تعمیم‌پذیری نتایج این مطالعه را محدود نماید.
پیامدهای عملی: مطالعه حاضر با تمرکز بر تفکیک پیامدهای ملموس مانند نرخ ترک خدمت کارکنان، عملکرد سازمانی و پیامدهای غیرملموس مانند مشارکت کارکنان، تعهد کارکنان زمینه را برای بررسی پیامدهای حاصل از تاب‌آوری تیمی فراهم می‌کند.
ابتکار یا ارزش مقاله: با توجه به اهمیت بالای تاب‌آوری و فعالیت در شرایط فشار کاری بالا در اکثر موقعیت‌های شغلی که از سوی سازمان ارائه می‌گردد. بررسی مفاهیم ذکر گردیده می‌تواند بینش‌های جدیدی را به همراه داشته باشد.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Individual Resilience and Transformational Leadership on Innovative Team Behavior: Considering the Mediating Role of Team Resilience and Moderating Role of Learning Climate

نویسندگان [English]

 • Maryam Tehrani 1
 • Elham Heydari 1
 • Farzad Moradpour 2
 • Kamran Farajzadeh 3

1 Department of Human Resources and Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Graduated in human resource management, Faculty of Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran

3 Ph.D.Student of IT management, Department of Management and Economics, Faculty of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the impact of individual resilience and transformational leadership on team innovative work behavior with respect to the mediating role of team resilience and the moderating role of learning climate.
Design/ methodology/ approach: This study is applied in terms of object and descriptive-correlational in terms of method. In this study, the statistical population consists of the employees of Mofid Securities and the sample size of 261 employees selected by simple random sampling method. Data analysis was performed using structural equation modeling approach and partial least squares method using SPSS and PLS software.
Research Findings: The results reveal that individual resilience and transformational leadership have a significant impact on team innovative behavior. The moderating effect of learning climate in this relationship is significant, but the mediating effect of team resilience in the relationship between transformational leadership and innovative team behavior is not significant.
Limitations & Consequences:  This study considers team resilience as a one-dimensional concept, while in some of the criteria for measuring this variable, different and varied dimensions for measuring it are presented, which may limit the generalizability of the results of this study.
Practical Consequences: The present study provides the basis for examining the consequences of team resilience by focusing on the separation of tangible consequences such as employee turnover rate, organizational performance, etc. and intangible consequences such as employee participation, employee commitment.
Innovation or value of the Article:  Due to the high importance of resilience and activity under high work pressure condition in most of the jobs in organization, investigating the mentioned concepts could bring new insights.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Individual resilience
 • Team resilience
 • Team innovative work behavior
 • Transformational leadership
 • learning Climate
 1. Aali, Ahmad, Sahedi, Shams Sadat.(2019). A Comparison of the Impact of Transformational and Shared Leadership Styles on Team Creativity with a Mediating Role of Knowledge Sharing. Public Management Perspectives, 10 (2), 41-70. doi: 10.29252 / jpap.2019.96536. (in Persian)
 2. Amiri, Maghsoud, Olfat, Laya, Feizi, Kamran, Salehi Abarquee, Mohammad Ali. (2018). A Model for Organizational Resilience. Productivity Management, 12 (1 (44) Spring), 35-65. (in Persian)
 3. Amor، M.، Vázquez، J. P. A.، & Faíña، J. A. (2020). Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment. European Management Journal،38(1)، 169-178.
 4. Arad, Hamed, Moshashaee, Seyed Mohammad, Eskandari, Delara. (2020). The Study of Individual Resilience Levels, Auditor Stress and Reducing Audit Quality Practices in Audit Profession. Accounting and Auditing Reviews, 27 (2), 154-179. (in Persian)
 5. Bagheri, A., Akbari, M., & Artang, A. (2020). How does entrepreneurial leadership affect innovation work behavior? The mediating role of individual and team creativity self-efficacy. European Journal of Innovation Management.
 6. Bakhti, Milad, Gholipour, Arian, Goodarzi, Sajed.(2011). Explain transformational leadership and social capital as levers to promote team effectiveness. Public Management Perspectives, 2 (3), -.(in Persian)
 7. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Transformational leadership and organizational culture. The International Journal of Public Administration, 17(3-4), 541-554.
 8. Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership.
 9. Boor, K., Van Der Vleuten, C., Teunissen, P., Scherpbier, A., & Scheele, F. (2011). Development and analysis of D-RECT, an instrument measuring residents’ learning climate. Medical teacher, 33(10), 820-827.
 10. Cangialosi, N., Odoardi, C., & Battistelli, A. (2020). Learning climate and innovative work behavior, the mediating role of the learning potential of the workplace. Vocations and Learning, 1-18.
 11. Carmeli, A., Friedman, Y., & Tishler, A. (2013). Cultivating a resilient top management team: The importance of relational connections and strategic decision comprehensiveness. Safety science51(1), 148-159.
 12. Cassidy, S. (2016). The Academic Resilience Scale (ARS-30): A new multidimensional construct measure. Frontiers in psychology7, 1787.
 13. Chapman, M. T., Lines, R. L., Crane, M., Ducker, K. J., Ntoumanis, N., Peeling, P., ... & Gucciardi, D. F. (2020). Team resilience: A scoping review of conceptual and empirical work. Work & Stress, 34(1), 57-81.
 14. Chen, Y., McCabe, B., & Hyatt, D. (2017). Impact of individual resilience and safety climate on safety performance and psychological stress of construction workers: A case study of the Ontario construction industry. Journal of safety research61, 167-176.
 15. Dimas, I. D., Rebelo, T., Lourenço, P. R., & Pessoa, C. I. P. (2018). Bouncing back from setbacks: On the mediating role of team resilience in the relationship between transformational leadership and team effectiveness. The Journal of psychology152(6), 358-372.
 16. Dreu, C. K. D. (2002). Team innovation and team effectiveness: The importance of minority dissent and reflexivity. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(3), 285-298.
 17. Eldor, L. (2017). The relationship between perceptions of learning climate and employee innovative behavior and proficiency. Personnel Review.
 18. Farhoudi, Ashraf, Ghanbarinia, Masoumeh. (2020). Investigating the relationship between transformational leadership style and job satisfaction of education staff in Pardis city. Quarterly Journal of Management Science Research. 2 (3), 1-10. (in Persian)
 19. Gucciardi, D. F., Crane, M., Ntoumanis, N., Parker, S. K., Thøgersen‐Ntoumani, C., Ducker, K. J., ... & Temby, P. (2018). The emergence of team resilience: A multilevel conceptual model of facilitating factors. Journal of Occupational and Organizational Psychology91(4), 729-768.
 20. Gucciardi, D. F., Crane, M., Ntoumanis, N., Parker, S. K., Thøgersen‐Ntoumani, C., Ducker, K. J., ... & Temby, P. (2018). The emergence of team resilience: A multilevel conceptual model of facilitating factors. Journal of Occupational and Organizational Psychology91(4), 729-768.
 21. Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
 22. Hartwig, A., Clarke, S., Johnson, S., & Willis, S. (2020). Workplace team resilience: A systematic review and conceptual development. Organizational Psychology Review10(3-4), 169-200.
 23. Karlsen, J. T., & Berg, M. E. (2020). A study of the influence of project managers’ signature strengths on project team resilience. Team Performance Management: An International Journal.
 24. Khajehpour, Mahmoud, Farsijani, Hassan, Rabieh, Massoud, SedaghatParast, Aldar. (1398). Components of Organizational Resilience in Iranian Banking Industry. Public Management Research, 12 (45), 135-158. (in Persian)
 25. Kwon, K., & Kim, T. (2020). An integrative literature review of employee engagement and innovative behavior: Revisiting the JD-R model. Human Resource Management Review, 30(2), 100704.
 26. Le Blanc، M.، González-Romá، V.، & Wang، H. (2020). Charismatic leadership and work team innovative behavior: The role of team task interdependence and team potency. Journal of Business and Psychology، 1-14.
 27. Le, P. B., & Lei, H. (2019). Determinants of innovation capability: the roles of transformational leadership, knowledge sharing and perceived organizational support. Journal of Knowledge Management.
 28. Liddell, J., & Ferreira, R. J. (2019). Predictors of individual resilience characteristics among individuals ages 65 and older in post-disaster settings. Disaster medicine and public health preparedness13(2), 256-264.
 29. Litchfield, R. C., Karakitapoğlu‐Aygün, Z., Gumusluoglu, L., Carter, M., & Hirst, G. (2018). when team identity helps innovation and when it hurts: team identity and its relationship to team and cross‐team innovative behavior. Journal of Product Innovation Management, 35(3), 350-366.
 30. McEwen, K., & Boyd, C. M. (2018). A measure of team resilience: Developing the resilience at work team scale. Journal of occupational and environmental medicine60(3), 258-272.
 31. Miller-Graff, L. E. (2022). The multidimensional taxonomy of individual resilience. Trauma, Violence, & Abuse23(2), 660-675.
 32. Nikolova, I., Van Ruysseveldt, J., De Witte, H., & Van Dam, K. (2014). Learning climate scale: Construction, reliability and initial validity evidence. Journal of vocational Behavior85(3), 258-265.
 33. Oshio, A., Kaneko, H., Nagamine, S., & Nakaya, M. (2003). Construct validity of the adolescent resilience scale. Psychological reports, 93(3_suppl), 1217-1222.
 34. Phan, T. T. (2019). The impact of burnout on innovative work behavior under the influence of individual resilience and environment effects(Master's thesis, University of Twente).
 35. Sharma, S., & Sharma, S. K. (2016). Team resilience: scale development and validation. Vision20(1), 37-53.
 36. Siddiqui, S. (2022). Building organizational and individual resilience in times of moral distress. Journal of Critical Care67, 184.
 37. Stephens, J. P., Heaphy, E. D., Carmeli, A., Spreitzer, G. M., & Dutton, J. E. (2013). Relationship quality and virtuousness: Emotional carrying capacity as a source of individual and team resilience. The Journal of Applied Behavioral Science49(1), 13-41.
 38. Tung، T. (2019). The impact of burnout on innovative work behavior under the influence of individual resilience and environment effects.
 39. Vera،، Rodríguez-Sánchez، A. M.، & Salanova، M. (2017). May the force be with you: Looking for resources that build team resilience. Journal of Workplace Behavioral Health،32(2)، 119-138.
 40. Vermeulen, M., Kreijns, K., Van Buuren, H., & Van Acker, F. (2017). The role of transformative leadership, ICT‐infrastructure and learning climate in teachers' use of digital learning materials during their classes. British Journal of educational technology, 48(6), 1427-1440.
 41. Weerd-Nederhof،، Kuijpers، K.، Hatak، I.، & Caniels، M. (2019). Individual Resilience for Innovation: Does Context Matter?.
 42. Yarahmadi Khorasani, Alireza, Ghorbani, Mahmoud, Fariborzi, Elham. (2021). Designing an Innovative Organizational Capability Model with Organizational Resilience Approach in Knowledge Based Organization. Public Management Perspectives, 12 (4), 52-69. doi: 10.52547 / jpap.2021.213535.0. (in Persian)
 43. Yogarasa، (2020). Impact of leader-member exchange and appreciation learning climate on the relationship between team resilience and team innovative work behavior (Bachelor's thesis، University of Twente).
 44. Zarnegarian, Yusef. (2020). Promoting Innovative Work Behavior through Human Resources Actions and Psychological Capital: Analysis of Mediating Role of Human Resources Flexibility. Scientific Quarterly of Human Resources Studies, 10 (1), 135-154.