بررسی تأثیر تاب‌آوری فردی و رهبری تحول‌آفرین بر رفتار تیمی نوآورانه با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری تیمی و نقش تعدیل گر جو یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 گروه مدیریت منابع انسانی،دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.52547/jpap.2022.227380.1191

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تاب آوری فردی و رهبری تحول آفرین بر رفتار تیمی نوآورانه با توجه به نقش میانجی تاب آوری تیمی و نقش تعدیلگر جو یادگیری می باشد.

طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 760 نفر کارکنان شرکت کارگزاری مفید و حجم نمونه 255 نفر از کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل سازی مربعات جزئی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است.

یافته‌های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد از بین 6 فرضیه اصلی و فرعی پژوهش تمامی فرضیات به جز یک فرضیه با سطح اطمینان 95 درصد تایید شدند. فرضیه تأیید نشده مربوط به نقش میانجی تاب آوری تیمی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار تیمی نوآورانه بود.

محدودیت‌ها و پیامدها: مطالعه حاضر تاب آوری تیمی را به عنوان مفهومی تک بعدی در نظر گرفته است در حالی که در برخی از معیارهای ارائه شده برای سنجش این متغیر، ابعاد متفاوت و گوناگونی برای سنجش آن ارائه شده است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج این مطالعه را محدود نماید.

پیامدهای عملی: مطالعه حاضر با تمرکز بر تفکیک پیامدهای ملموس مانند نرخ ترک خدمت کارکنان، عملکرد سازمانی و ... و پیامدهای غیرملموس مانند مشارکت کارکنان، تعهد کارکنان و ... زمینه را برای بررسی پیامدهای حاصل از تاب آوری تیمی فراهم می کند.

ابتکار یا ارزش مقاله: با ایجاد تاب آوری تیمی در سازمان می توان به بروز رفتارهای تیمی نوآورانه در سطوح سازمان کمک نمود. یکی از راه ها برای تأثیرگذاری بیشتر بر این رابطه استفاده از جو یادگیری و بهبود آن می باشد.

نوع مقاله: پژوهشی. کارگزاری مفید. کمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of Individual resilience and transformational leadership on innovative team behavior with the mediating role of team resilience and moderating role of learning climate

نویسندگان [English]

  • Maryam Tehrani 1
  • Elham Heydari 2
  • Farzad Moradpour 3
  • Kamran Farajzadeh 4
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi University,
3 Master's in Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 PhD student, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the impact of individual resilience and transformational leadership on team innovative work behavior with respect to the mediating role of team resilience and the moderating role of learning climae.

Design/ methodology/ approach: This research is descriptive and correlational. In this study, the statistical population consists of the employees of mofid securities and the sample size of 255 employees has been selected by simple random sampling method. Data analysis was performed using structural equation modeling approach and partial least squares method using SPSS and PLS software.

Research Findings: The results show, among the 6 main and sub-hypotheses of the research, all hypotheses were confirmed except for one with a 95% confidence level. The unconfirmed hypothesis was related to the mediating role of team resilience in the relationship between transformational leadership and innovative team behavior.

Limitations & Consequences: The present study considers team resilience as a one-dimensional concept, while in some of the criteria for measuring this variable, different and varied dimensions for measuring it are presented, which may limit the generalizability of the results of this study.

Practical Consequences: The present study provides the basis for examining the consequences of team resilience by focusing on the separation of tangible consequences such as employee turnover rate, organizational performance, etc. and intangible consequences such as employee participation, employee commitment and ... Provide.

Innovation or value of the Article: : Innovative team behaviors can be improved at the organizational levels by creating team resilience in the organization. Applying and improving learning climate practices in the organization can be considered as an approach to increase the impact of this relationship.

Paper Type: Reasearch Article. mofid securities. quantitative

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual resilience
  • Team resilience
  • Team innovative work behavior
  • Transformational leadership
  • learning Climate