واکاوی پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری

10.52547/jpap.2021.222957.1086

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی پیامدهای شبکه سازی سیاسی در نظام سیاست گذاری در سازمان های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد : پژوهش حاضر دارای رویکردی آمیخته است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. مشارکت کنندگان پژوهش را مدیران سازمان‌های دولتی در استان لرستان تشکیل می‌دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه‌گیری هدفمند 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه ساختار یافته بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVRو آزمون کاپای ـ کوهن تأیید گردید و داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل و پیامدهای شبکه‌سازی ‌سیاسی در نظام سیاست‌گذاری شناسایی شد. از طرفی در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های بخش کیفی حکایت از آن دارد که شانزده عامل به عنوان پیامدهای شبکه-سازی سیاسی شناسایی شد. همچنین یافته‌های بخش کمی اولویت بندی و تشخیص میزان درجه اهمیت پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست گذاری با استفاده از رویکرد دلفی فازی می‌باشد.
محدودیت‌ها و پیامدها:مغفول ماندن شبکه سازی سیاسی بخصوص در پژوهش‌های داخلی، پژوهش حاضر را بر آن داشت تا خلأ تئوریک و مفهومی پیش گفته را کاهش دهد.
پیامدهای عملی: شبکه‌سازی سیاسی این قابلیت را دارد که با تزریق راهبردها و سیاست های نوین، سیاست‌گذاری در شرایط پیچیده را تسهیل نماید.
ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی را با روشی که تاکنون بکار گرفته نشده است مورد تحلیل قرار داده که این امر مفهومی کامل تر از آن را ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the consequences of political networking in the policy-making system(Case study: government organizations of Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadi Moghaddam 1
  • Abdolah Saedi 2
  • farahnaz ahang 3
1 Professor of Management, Faculty of Humanities, Amin University, Tehran, Iran.
2 PhD in Public Administration, Faculty of Management and Economics, University of Lorestan, Khorramabad, Iran
3 phd student
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to analyze the consequences of political networking in the policy-making system in government organizations in Lorestan province.
Design/Methodology/Approach: The statistical population of the study consists of managers of government organizations in Lorestan province. Using the principle of theoretical adequacy and purposeful sampling method, 16 of them were selected as sample members. In the qualitative part of the research, semi-structured (in-depth) interviews were used to collect data, the validity and reliability of which were confirmed using CVR coefficient and Kappa-Cohen test, respectively, and the data obtained from the interview using software. Atlas.ti and the coding method of analysis and the consequences of political networking in the policy system were identified. On the other hand, in the quantitative part, a questionnaire was used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed by content validity and incompatibility rate.
Research Findings The findings of the qualitative section indicate that sixteen factors were identified as consequences of political networking. Also, the findings of the quantitative section are prioritizing and recognizing the degree of importance of the consequences of political networking in the policy-making system using the fuzzy Delphi approach
Limitations & Consequences: The neglect of political networking, especially in domestic research, has led the present study to reduce the aforementioned theoretical and conceptual gap.
Practical Consequences: Political networking has the potential to facilitate policy-making in complex situations by injecting new strategies and policies.
Innovation or value of the Article: This study analyzes the consequences of political networking in a way that has not been used before, which provides a more complete concept.
Keywords: Networking, Political Networking, Policy Making, Government Organizations, Fuzzy Delphi Approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Networking
  • Political Networking
  • Policy Making
  • Government Organizations
  • Fuzzy Delphi Approach