واکاوی پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 گروه راهبردی، دانشکده مدیریت و فرماندهی، دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران.

2 دکتری، مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری در سازمان‌های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت.
طراحی/ روش‌­شناسی/ رویکرد : پژوهش حاضر دارای رویکردی آمیخته است که از نظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. مشارکت‌کنندگان پژوهش را مدیران سازمان‌های دولتی در استان لرستان تشکیل می­‌دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه­‌گیری هدفمند 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید گردید و داده­‌های به‌دست ‌آمده از مصاحبه با استفاده از نرم‌­افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل و پیامدهای شبکه‌­سازی ­سیاسی در نظام سیاست‌گذاری شناسایی شد. از طرفی در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت.
یافته‌­های پژوهش: یافته‌­های بخش کیفی حکایت از آن دارد که شانزده عامل به عنوان پیامدهای شبکه‌­سازی سیاسی شناسایی شد. همچنین یافته­‌های بخش کمی اولویت‌بندی و تشخیص میزان درجه اهمیت پیامدهای شبکه­‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری با استفاده از رویکرد دلفی فازی می­‌باشد.
محدودیت­‌ها و پیامدها: مغفول ماندن شبکه‌سازی سیاسی به‌خصوص در پژوهش‌­های داخلی، پژوهش حاضر را بر آن داشت تا خلأ نظری و مفهومی پیش گفته را کاهش دهد.
پیامدهای عملی: شبکه­‌سازی سیاسی این قابلیت را دارد که با تزریق راهبردها و سیاست‌های نوین، سیاست‌گذاری در شرایط پیچیده را تسهیل نماید.
ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش پیامدهای شبکه‌­سازی سیاسی را با روشی که تاکنون به‌کار گرفته نشده است مورد تحلیل قرار داده که این امر مفهومی کامل‌تر از آن را ارائه می‌دهد.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Consequences of Political Networking in the Policy-making System (Case study: Governmental Organizations of Lorestan Province)

نویسندگان [English]

 • Yousef Mohammadi Moghaddam 1
 • Abdolah Saedi 2
 • farahnaz ahang 3

1 Strategic Department, Faculty of Management and Command, Amin University, Tehran, Iran.

2 PhD, Public Administration, Human resources management, Faculty of Management and Economics, University of Lorestan, Khorramabad, Iran.

3 PhD Student, Public Administration, Decision making and public policy, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to analyze the consequences of political networking in the policy-making system in governmental organizations in Lorestan province.
Design/Methodology/Approach: The statistical population of the study consists of managers of governmental organizations in Lorestan province. Using the principle of theoretical adequacy and purposeful sampling method, 16 of them were selected as sample members. In the qualitative part of the research, semi-structured (in-depth) interviews were used to collect data, the validity and reliability of which were confirmed using CVR coefficient and Kappa-Cohen test, respectively, and the data obtained from the interview using software Atlas.ti and the coding method of analysis and the consequences of political networking in the policy system were identified. On the other hand, in the quantitative part, a questionnaire was used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed by content validity and incompatibility rate. 
Research Findings The findings of the qualitative section indicate that sixteen factors were identified as consequences of political networking. Also, the findings of the quantitative section are prioritizing and recognizing the degree of importance of the consequences of political networking in the policy-making system using the fuzzy Delphi approach
Limitations & Consequences: The neglect of political networking, especially in domestic research, has led the present study to reduce the aforementioned theoretical and conceptual gap.
Practical Consequences:  Political networking has the potential to facilitate policy-making in complex situations by injecting new strategies and policies.
Innovation or value of the Article: This study analyzes the consequences of political networking in a way that has not been used before, which provides a more complete concept.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Networking
 • Political Networking
 • Policy Making
 • Governmental Organizations
 • Fuzzy Delphi Approach
 1. Afrasiabi, R. & Maleki, A. (2018). Examining the dimensions of public policy from the perspective of Islam with emphasis on justice and participation. New research approaches in management and accounting, 4 (29), 1-15
 2. Anderson, V.; Jacobs, R. & Anderson, P. J. (2008). Executive functions and the frontal lobes: A lifespan perspective. Philadelphia, PA: Taylor & Francis.
 3. Arai, V., Qasemi, A., & Moeinifar, Y. (2017). Policy Recommendations Obstacles to the Realization of Public Administration Governance. Strategic Studies in Public Policy, 7(25), 113-133. )in Persian(.
 4. Attar, S. & Khajeh, A. (2013). Investigation and analysis of factors affecting the inefficiency of Iran's policy system. Public Policy, 1 (1), 1-20
 5. Baker, P., Hawkes, C., Wingrove, K., Demaio, A. R., Parkhurst, J., Thow, A. M., & Walls, H. (2018). What drives political commitment for nutrition? A review and framework synthesis to inform the United Nations Decade of Action on Nutrition. BMJ Global Health, 3(1).
 6. Battaglini, M., & Patacchini, E. (2019). Social networks in policy making. Annual Review of Economics, 11, 473- 494.
 7. Bayat, M., Kheiri, H., & Pouriani, M. H. (2020). Investigating the impact of social capital on non-governmental organizations. Social Capital Management, 7(1), 111-134. )in Persian(.
 8. Bellettini, G., Ceroni, C. B., & Prarolo, G. (2013). Political persistence and economic growth. Political Economy, 31, 165- 179.
 9. Birkland, T. A. (2011). An introduction to the policy process. Theories, concepts, and models of public policy making. 3rd ed. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
 10. Blanco, I., Lowndes, V., Pratchett, L. (2011). Policy networks and governance networks: towards greater conceptual clarity. Political Studies Review, 9(3), 297-308.
 11. Cai, H., Fang, H., & Xu, L. C. (2011). Eat, drink, firms, and governments: An investigation of corruption from entertainment expenditures in Chinese firms. Journal of Law and Economics, 54(1), 55–78.
 12. Cai, W., Polzin, F., & Stam, E. (2021). Crowd funding and social capital: A systematic review using a dynamic perspective. Technological Forecasting & Social Change,162, 1-22.
 13. Cairney, P. & Wellstead, A. (2020). COVID-19: effective policymaking depends on trust in experts politicians and the public. Policy Design and Practice, 4, 1-14.
 14. Chen, C. R., Li, Y., Luo, D., & Zhang, T. (2017). Helping hands or grabbing hands? An analysis of political connections and firm value. Bank Finance, 80, 71–89.
 15. Collins, K. (2004). The logic of clan politics: Evidence from the Central Asian trajectories. World Politics,56(2), 224-261.
 16. Commander, S. & Poupakis, S. (2020). Political Networks across the Globe. IZA Discussion Papers. 13103.
 17. Daugbjerg, C. & Fawcett, P. (2017). Metagovernance, network structure, and legitimacy: Developing a heuristic for comparative governance analysis. Administration & Society, 49(9), 1223-1245.
 18. De Luca, L. M., & Atuahene-Gima, K. (2007). Market Knowledge Dimensions and Cross-Functional Collaboration: Examining the Different Routes to Product Innovation Performance. Journal of Marketing,71(1), 95–112.
 19. Dostal, J. (2020). Governing Under Pressure: German Policy Making During the Coronavirus Crisis. The Political Quarterly, 91(3), 542- 552.
 20. Ebrahimi Kiabi, H., Ebrahimi, Gh. A., & Babazadeh, A. (2018). Political participation and social factors affecting it. Approaches to the Islamic Revolution, 12(45), 3-20. )in Persian(.
 21. Hakimi, R., Tabasi, M. A., & Suri Nezami, Z. (2016). Investigating the social status of librarians and strategies to enhance their status. Information Research and Public Libraries,22(1), 159-172. )in Persian(.
 22. Herrero, I. (2018). How familial is family social capital? analyzing bonding social capital in family and nonfamily firms. Family Business Review, 1(1), 1-19.
 23. Hosseinpour, D., Ghorbanizadeh, V., Aliakbary, H., zare, H. (2018). The axial value components of the entrepreneurship policy making framework. Public Administration Perspaective, 9(4), 151-174.
 24. Howes, M.; Wortley, L.; Potts, R.; Dedekorkut-Howes, A.; Serrao-Neumann, S.; Davidson, J.; … & Nunn, P. (2017). Environmental Sustainability: A Case of Policy Implementation Failure. Sustainability, 9(2): 3—17
 25. Huhe, N., Naurin, D., & Thomson, R. (2017). The evolution of political networks: Evidence from the council of the European Union. European Union Politics, 19(1), 25–51.
 26. Ingram B. C., Teigland, R., & Vaast, E. (2019). Designed entrepreneurial legitimacy: the case of a Swedish crowdfunding platform. European J. of Inf, Syst, 28(3), 318-335.
 27. Jafari, K., Seyed Ahmad Azin, A., & Mohammadi, A. (2020). Study of social and cultural factors affecting political participation among the youth of Mazandaran province. Iranian Social Development Studies, 12(2), 34-46. )in Persian(.
 28. Kay, A. (2005). Social Capital, the Social Economy and Community Development. Community Development Journal, 41( 2), 160-173.
 29. Kim, S. & Kunisky, D. (2020). Mapping political communities: A statistical analysis of lobbying networks in legislative politics. Political Analysis, 1-20.
 30. Knill, CH. &Bauer, M. (2016). Policy-making by international public administrations: concepts causes and consequences. European Public Policy,23(7), 1-11.
 31. M., Jiang. C., & Murray. J. (2014). Examining the complementary effect of political networking capability with absorptive capacity on the innovative performance of emerging market firms. Management, 1-26.
 32. Lasswell, H. D. & Kaplan, A. (1950). Power and Society: A Framework for Political Inquiry. New Haven:Yale University Press.
 33. Leddy, A. M., Whittle, J. B., Shieh, J. R. D., Ofotokun, I. E., & Weiser, S. D. (2020). Exploring the role of social capital in managing food insecurity among older women in the United States. Social Science & Medicine, 256, 1-8.
 34. Li, H. & Zhang, Y. (2007). The Role of managers` political networking and functional experience in new venture performance: Evidence from China`s transition economy. Strategic Management,28, 791-804
 35. Lo, A. Y., Mai, L. Q., Lee, A. K. Y., Francesch-Huidobro, M., Pei, Q., Cong, R., & Chen, K. (2018). Towards network governance? The case of emission trading in Guangdong. China Land Use Policy, 75, 538-548.
 36. Lou, D. (2008). Political participation & transformation in urban China, 1993 & 2002. PhD Thesis. Texas A&M University.
 37. Miettinen, T. & Poutvaara, P. (2015). Parties as e_ciency-improving gatekeepers in rent- seeking societies. Political Economy, 38, 87-101.
 38. Minavand, M. G. & Jafari, M. (2016). Network of power and political communication at the local level. Strategic Studies of Public Policy, 6(21), 88-104. )in Persian(.
 39. Morales, L., & Ramiro, L. (2011). Gaining political capital through social capital: Policy making inclusion and network embeddedness of migrants association in Spain. Mobilization: Anof Economics, 11, 473-494.
 40. Nee, V., & Opper, S. (2012). Capitalism from below: Markets and institutional change in China. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 41. Pittman, J. & Armitage, D. (2017). How does network governance affect social-ecological fit across the land–sea interface? An empirical assessment from the lesser antilles. Ecology and Society,22(4),1-10
 42. Provan, K. G. & Kenis, P. ( 2007). Modes of network governance: Structure, management and effectiveness. PublicAdministration Research and Theory, 18(2), 229-252
 43. Rahbar ghazi, M. R., Motamedi, S. & Shahriari, A. (2017). The Impact of Social Networks on Political Participation Given the Mediating Role of Political Discussion, Political Effectiveness, and Political Culture. Social and Cultural Development Studies, 6(2), 127-149. )in Persian(.
 44. Rahnavard, F., seihoon, A., mortazavi, M., taherpour kalantari, H. (2019). Designing an e-governance Framework for Export Development Policy Formulation. Public Administration Perspaective, 10(3), 102-129.
 45. Rizopoulos, Y. & Sergakis, D. (2010). MNEs and policy networks: Institutional embeddedness and strategic choice. World Business, 45, 250-256
 46. Sepahvand, R. & Jafari, M. (2020). The power of strategic communication and organizational development in state-owned enterprises over time: An analysis of the mediating role of political networking. Management Improvement,13(4), 165-187. )in Persian(.
 47. Sepahvand, R., Baqerzadeh Khodashahri, R. & Sepahvand, M. (2019). Political Sensitivity and Compensation for Senior Management Services: An Analysis of the Mediating Role of Political Networking and Institutional Pressure in Iranian Government Ministries. Public Administration, 11(3), 431-454. )in Persian(.
 48. Sepahvand, R., Jafari, M., & Vishlaqi, M. (1398). The power of strategic communication and organizational development in government organizations over time: An analysis of the mediating role of strategic networking (Case study: subsidiaries of the Industrial Development and Renovation Organization of Iran). Management Improvement, 13(4), 165-187. )in Persian(.
 49. Shahram Nia, M., Ebrahimimpour, E., Mahmoud Davli, R. & Malekan, M. (2017). Measuring the impact of social networks on political participation. Applied Sociology, 28(1), 19-32. )in Persian(.
 50. Shen, L., Zhang, Ch., Teng, W & Du, N (2021). How do business and political Networking shape overseas dispute resolution for state-owned enterprise from emerging economies, International Business Review, 17(2), 1-13.
 51. Sheng, S., Zhou, K., & Li, J. J. (2011). The effects of business and political ties on firm performance: Evidence from China. Marketing,75(1), 1-15.
 52. Toke, D. (2000). Policy network creation: the case of energy efficiency. Public Administration, 78(4), 835-851
 53. Voets, J., Van, D. & Wouter De Rynck, F. (2008). A framework for assessing the performance of policy networks. Public Management Review, 10(6), 773-790
 54. Wong, W. Y. & Hooy, C. W. (2018). Do types of political connection affect firm performance differently? Basin Finance, 51, 297–317.
 55. Xiaodong, L.; Xiaoping, L. & Feng, F. (2019). Research on Citizen Participation in the Implementation of Public Policy in Big Data Age. Journal of Physics. Conference Series, 1168, 032013 doi:10.1088/1742-6596/1168/3/032013 
 56. Zhang, J., Sun, P & Qiao, K (2020). Wining and Dining Government Officials: What Drives Political Networking in Chinese Private Ventures?, Management and Organization Review, 16(5), 1-30.