بکارگیری رویکرد تحلیل مضمون در ارائه الگوی پیامدهای تحمل ابهام رهبران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.52547/jpap.2022.226090.1164

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیامدهای تحمل ابهام رهبران و طراحی الگوی جامعی از این پیامدها صورت گرفته‌است.

روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل‌مضمون انجام شده‌است. جامعه‌آماری این پژوهش عبارتند از خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی وزارت نفت که تجربه تصمیم‌گیری و مدیریت در شرایط عدم اطمینان را دارند. نمونه آماری این پژوهش نوزده نفر بوده است. نمونه‌گیری این پژوهش، هدفمند و با روش گلوله‌برفی انجام شد. داده‌ها نیز از طریق مصاحبه با خبرگان گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از کدگذاری سه مرحله‌ای آتراید-استرلینگ و روش تحلیل شبکه مضامین استفاده شد.

یافته‌های پژوهش: بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها، پیامدهای تحمل ابهام رهبران در دو مضمون فراگیر پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی دسته‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد پیامدهای فردی (شناختی، روانی و عملکردی) به همراه پیامدهای سازمانی (منابع انسانی، فرآیندی، بازار و مالی) انگیزه‌ای قوی برای توجه جدی سازمان‌ها به موضوع تحمل ابهام رهبران و تلاش برای ارتقای آن ایجاد می‌نماید.

محدودیت‌ها و پیامدها: مطالعه در صنعت نفت با مختصات خاص این صنعت صورت گرفته است. بنابراین تعمیم‌پذیری نتایج پژوهش به سایر حوزه‌ها را با چالش مواجه می‎کند.

پیامدهای عملی: الگوی پیامدهای تحمل ابهام رهبران به تبیین بهتر اهمیت و ضرورت برخورداری رهبران از تحمل ابهام کمک می‌کند.

ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله با شناسایی پیامدهای تحمل ابهام رهبران و ارائه الگویی از آن‌ها به پژوهش‌های این حوزه می‌افزاید.

نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying the Content Analysis approach in presenting the model of consequences of leaders' ambiguity tolerance

نویسندگان [English]

  • Vajiheh Saadat
  • Behrooz Ghlichlee
  • Ali Rezaian
  • gholamali tabarsa
Shahid Beheshti University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aims to identify the consequences of leaders' ambiguity tolerance and design a comprehensive model of these consequences.

Methodology: This research has been done with a qualitative approach and content analysis method. The statistical population of study includes academic experts and executive experts of the Ministry of Petroleum who have experience in decision making and management in conditions of uncertainty. The statistical sample of study was nineteen people. The sampling was purposeful and performed by snowball method. Data were collected through interviews with experts. For data analysis, three-step Attride-Stirling coding and theme network analysis method were used.

Research Findings: After analyzing the data, the consequences of leaders' ambiguity tolerance were categorized into two comprehensive themes, individual and organizational consequences. Findings showed that individual consequences (cognitive, psychological and functional) along with organizational consequences (human resources, process, market and finance) provide a strong incentive for organizations to pay serious attention to the leaders' ambiguity tolerance and trying to improve it.

Limitations & Consequences: The study has been done in the Petroleum industry that has specific characteristics. So the generalization of results to other areas is challenging.

Practical implications: The model of leaders' Ambiguity Tolerance helps to better explain the importance and necessity of leaders' ambiguity tolerance.

Innovation or value of the Article: This article adds to the research in this field by identifying the consequences of leaders' Ambiguity Tolerance and providing a model of them.

Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Ambiguity Tolerance
  • Leadership. Individual Consequence
  • Organizational Consequence