طراحی مدل دانشگاه کارآفرین با رویکرد یادگیری سازمانی در آموزش عالی (مورد مطالعه: واحدها و مراکزآموزشی دانشگاه آزاد خراسان رضوی)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

گروه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف: در قرن 21 رسالت دانشگاه، تربیت نیروی انسانی و نسل آینده‌ای متعهد، مبتکر و کارآفرین است و بنابراین ایجاد تفکر کارآفرینی و ورود به کسب‌ وکار در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی باعث می‌شود که آنها با بهره‌گیری از استعدادهای بالقوه خود، افرادی خلاق، نوآور و کارآفرین شوند و خود را باور نمایند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین با رویکرد سازمانی در آموزش عالی بود.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه‌ای، از نظر ماهیت توصیفی و از لحاظ روش، ترکیبی (آمیخته) است. جامعه آماری در بخش کیفی20 نفر شامل افراد خبره در حوزه آموزش کارآفرینی و اعضای مراکز کارآفرینی و در بخش کمی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد خراسان رضوی به تعداد 967 نفر بود که 258 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش  نمونه‌گیری در بخش کیفی روش هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای بود. روش جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار اندازه‌گیری در بخش کیفی استفاده از تکنیک دلفی و در بخش کمی با توجه به شرایط کرونا، پرسشنامه محقق ساخته آنلاین بود که سوالات آن برگرفته از داده‌های حاصل از مصاحبه بود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد و بدین جهت از نرم‌افزار آماری AMOS نسخه 24 استفاده گردید.
یافته­‌های پژوهش: در بخش کیفی در دور اول دلفی و با توجه به نظر صاحب‌نظران برای متغیر دانشگاه کارآفرین 154 بعد و 597 مولفه و برای متغیر یادگیری سازمانی 37 بعد و 14 مولفه طراحی گردید. در نهایت و پس از پایان دور سوم، مدل مفهومی تحقیق شامل 21 بعد و 34 مولفه برای متغیر دانشگاه کارآفرین و 6 بعد و 6 مولفه برای متغیر یادگیری سازمانی شد که پرسشنامه بخش کمی را تشکیل می‌داد. نتایج این تحقیق، ابعاد دانشگاه کارآفرین و یادگیری سازمانی و اولویت هر کدام از آنها را مشخص نمود و نشان داد که هر 21 بعد دانشگاه کارآفرین از عوامل موثر بر مدل دانشگاه کارآفرین بود. با توجه به میزان تاثیر (بار عاملی) مشاهده شد که ابعاد عوامل محیطی، ایجاد کسب و کار جدید و رهبری کارآفرینانه به ترتیب دارای اثر بیشتری در دانشگاه کارآفرین بودند. همچنین نتایج نشان داد که هر شش بعد کار گروهی، ایجاد فرهنگ حمایتی در سازمان، سبک رهبری، استراتژی سازمان، ساختار سازمانی و نقش مدیریت عالی از عوامل مؤثر بر سنجش یادگیری سازمانی محسوب می‌شوند و مشاهده گردید که ابعاد استراتژی سازمان، ساختار سازمانی و سبک رهبری به ترتیب دارای اثر بیشتری در سنجش یادگیری سازمانی بودند. یافته‌ها حاکی از آن است که یادگیری سازمانی با ضریب تاثیر 79/0 در کارآفرین شدن دانشگاه نقش دارد و موثر است. چهارچوب حاصل از این بررسی منجر به ارائه مدل دانشگاه کارآفرین با رویکرد یادگیری سازمانی در آموزش عالی شد و زمینه توجه به اولویت عوامل دانشگاه کارآفرین را در دانشگاه‌های آزاد خراسان رضوی فراهم آورد.
محدودیت­‌ها و پیامدها: این تحقیق به علت کمبود زمان و هزینه بر بودن در دانشگاه‌های سطح کشور صورت نپذیرفت. همچنین به دلیل وجود شرایط کرونا و به دلیل عدم استفاده از مشاهده از روش مثلث‌سازی استفاده نگردید و به همین دلیل، نمونه گیری در بخش کمی از نوع نمونه گیری سهمیه ای انجام شد.
پیامدهای عملی: چهارچوب حاصل از این پژوهش می تواند منجر به ارائه مدل دانشگاه کارآفرین با رویکرد یادگیری سازمانی در آموزش عالی گردد و زمینه توجه به اولویت عوامل دانشگاه کارآفرین را در آموزش عالی فراهم آورد.
ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر تنها تحقیق در زمینه طراحی مدل دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی بوده که با توجه به رویکرد یادگیری سازمانی صورت پذیرفته است. 
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurial University Model with an Organizational Learning Approach in Higher Education (Case Study: Educational Units And Centers Of Khorasan Razavi Azad University)

نویسندگان [English]

 • sayyedeh Fatemeh Toosi
 • Elham Fariborzi
 • Mahmoud Ghorbani

Department of Educational Sciences and Educational Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Purpose:  In the 21st century, the mission of the university is to train human resources and the next generation to be committed, innovative and entrepreneurial. Be innovative and entrepreneurial and believe in yourself. Therefore, the purpose of this study was to design an entrepreneurial university model with an organizational approach in higher education.
Design/ methodology/ approach:   This research was conducted in terms of applied-developmental goal, in terms of descriptive nature and in terms of method, combined (mixed). The statistical population in the qualitative section was 20 people including experts in the field of entrepreneurship education and members of entrepreneurship centers and in the quantitative section was 967 faculty members of Khorasan Razavi Azad Universities, of which 258 people were selected as a statistical sample. The sampling method in the qualitative part was the targeted method and snowball and in the quantitative part was the quota sampling method. The method of data collection was library and field methods and measurement tools in the qualitative part using the Delphi technique and in the quantitative part according to the corona conditions was an online researcher-made questionnaire whose questions were taken from interview data. In order to test the research hypotheses, the structural equation modeling method was used and for this purpose, AMOS statistical software version 24 was used.
Research Findings:  In the qualitative part, in the first round of Delphi and according to the opinion of experts, 154 dimensions and 597 components were designed for the entrepreneur university variable and 37 dimensions and 14 components for the organizational learning variable. Finally, after the end of the third round, the conceptual model of the research included 21 dimensions and 34 components for the entrepreneur university variable and 6 dimensions and 6 components for the organizational learning variable, which was a quantitative questionnaire. The results of this study identified the dimensions of entrepreneurial university and organizational learning and the priority of each of them and showed that all 21 dimensions of entrepreneurial university were effective factors on the entrepreneurial university model. Due to the degree of impact (factor load), it was observed that the dimensions of environmental factors, new business creation and entrepreneurial leadership had a greater impact on the entrepreneurial university, respectively. The results also showed that all six dimensions of teamwork, creating a supportive culture in the organization, leadership style, organizational strategy, organizational structure and the role of senior management are effective factors in measuring organizational learning and it was observed that the dimensions of organizational strategy, organizational structure and Leadership style had a greater effect on measuring organizational learning, respectively. Findings indicate that organizational learning with an impact factor of 0.79 has a role in creating entrepreneurship in the university and is effective. The framework of this study led to the presentation of the entrepreneurial university model with an organizational learning approach in higher education and provided the basis for paying attention to the priorities of the entrepreneurial university in the free universities of Khorasan Razavi.  Limitations & Consequences: The limitations of this research are: due to lack of time and cost, it was not carried out in the universities of the country. Triangulation method was not used in this research due to the lack of observation. Due to the Corona situation, sampling was done in a small part of the quota sampling type.
Practical Consequences: The framework of this research can lead to the presentation of the Entrepreneurial University model with an organizational learning approach in higher education and provide the context to pay attention to the priority of Entrepreneurial University factors in higher education.
Innovation or value of the Article: The present research is the only research in the field of designing an entrepreneurial university model in higher education, which has been carried out according to the organizational learning approach.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneur University
 • Organizational Learning
 • Higher Education
 • Azad University
 1. Ahmad Kikha, Mitra Ezzati and Mohammad Javad Salehi(2019), Entrepreneur University Model Design: A Qualitative Approach Case Study: University of Tehran, Iranian Engineering Education Quarterly, Year 21, Issue 83, Fall 2019, pp.
 2. Akbarpour, Mohammadzadeh Rostami and Motamed Al-Shariati(2019), The Relationship between Organizational Learning and Organizational Entrepreneurship Case Study: Organizations of Khorasan Province. The first national conference on business management focusing on entrepreneurial businesses and knowledge-based economy.
 3. Arabion et al. (2010) Identifying and prioritizing the indicators that determine the entrepreneurship of businesses.Entrepreneurship Development Quarterly, No. 8, Summer 2010, pp. 97-65.
 4. Arnaut, D. (2010). Towards an Entrepreneurial University. International Journal of Euro Mediterranean Studies, 3(1) , 135–152.
 5. Azma, Ghods Alavi and Shahamatnejad (2015) Identification and ranking of entrepreneurial university indicators: A case study of Ali Abadktol Azad University. First International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Innovation, August 2015.
 6. Baradaran et al. (2017) Developing a model for the University of Agricultural Entrepreneurship and Natural Resources from the perspective of agricultural education management.Agricultural Education Management Research Quarterly, No. 40, Spring 2017. pp. 139-123.
 7. Bahram, Musharraf Javadi and Safari (2016) Evaluation and ranking of entrepreneurial university criteria, Case study: Universities of Isfahan province.Entrepreneurship Development Quarterly, No. 4, Winter 2016, pp. 710-691.
 8. Banar (2012) A Study of Factors Affecting Organizational Learning Based on Young Watkinson-Marsik Model in Bank Mellat Headquarters.
 9. Chiara Fantauzzi, Rocco Frondizi , Nathalie Colasanti and Gloria Fiorani(2019), Creating Value in the Entrepreneurial University: Marketization and Merchandising Strategies.
 10. Chiva, R.; Alegre, J., & Lapiedra, R. (2007). Measuring organizational learning capability among the workforce, International Journal of Manpowe,28(3),224-242.
 11. Donald Siegel and Mike Wright(2015) Academic entrepreneurship: time for a rethink? ERC Research Paper No.32.
 12. Etzkowitz,H.2003.Researchgroupsas‘quasifirms’:theinventionoftheentrepre eurialuniversity.ResearchPolicy,32:109-121.
 13. Ghahremani, Rashid Haji Khajehlou and Abuchenari (2011) The role of transformational leadership in promoting the university to an entrepreneurial organization (Case study: Shahid Beheshti University)
 14. Hassan Budalai, Mohammad Khanbashi, Ghazaleh Farahani(2013) Phenomenological study of the competencies of social entrepreneurs. Public Management Perspectives
 15. Hassanzadeh, Hassan, Mirsapasi, Nasser, Faqihi, Abolhassan and Najaf Beigi, Reza (2019). Designing a framework for entrepreneur-oriented human resource management in the public sector. Public Management Perspectives. 159-185, 10(2)
 16. Kordanij, Qanati and Yazdani, (2009) A study of the relationship between elements of organizational structure and entrepreneurial culture in the University of Tehran.Journal of Public Management, Volume 1, Number 3, 134-119.
 17. Saadi, Kowsari and Karimi (2017) Evaluating the components of entrepreneurial university: a case study of western universities.Iranian Journal of Higher Education, Fourth Issue, Winter 2017.