طراحی مدل دانشگاه کارآفرین با رویکرد یادگیری سازمانی در آموزش عالی (مورد مطالعه: واحدها و مراکزآموزشی دانشگاه آزاد خراسان رضوی)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسنده

دانشگاه آزاد مشهد

10.52547/jpap.2022.223024.1088

چکیده

هدف:دانشگاه کارآفرین به عنوان یک نهاد علمی، پژوهشی وتخصصی ضمن پرداختن به کارکردهای سنتی ومرسوم خودبه مفاهیم، الزامات وویژگیهای کارآفرینی درتمامی فعالیتهاتوجهی ویژه می‌نماید.بنابراین هدف ازمطالعه حاضر،طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین بارویکردسازمانی دردانشگاههای آزادخراسان رضوی بود.
روش شناسی:این پژوهش ازنظرهدف کاربردی-توسعه ای،ازنظر ماهیت توصیفی وازلحاظ روش،ترکیبی(آمیخته)انجام گرفت.جامعه آماری دربخش کیفی20 نفرشامل افرادخبره درحوزه آموزش کارآفرینی واعضای مراکزکارآفرینی ودربخش کمی اعضای هیات علمی دانشگاههای آزادخراسان رضوی به تعداد967نفربودکه258نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش نمونه گیری دربخش کیفی روش هدفمندوگلوله برفی ودربخش کمی روش نمونه گیری سهمیه ای بود.روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای ومیدانی وابزار اندازه گیری دربخش کیفی استفاده ازتکنیک دلفی ودربخش کمی باتوجه به شرایط کرونا،پرسشنامه محقق ساخته آنلاین بودکه سوالات آن برگرفته ازداده های حاصل ازمصاحبه بود.به منظورآزمون فرضیه های تحقیق،ازروش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شدوبدین جهت ازنرم‌افزارآماری AMOS نسخه24استفاده گردید.
یافته های پژوهش:در بخش کیفی ودرپایان دورسوم،مدل مفهومی تحقیق شامل21بعدو 34مولفه برای متغیر دانشگاه کارآفرین و6بعد و6مولفه برای متغیریادگیری سازمانی شدکه پرسشنامه بخش کمی را تشکیل میداد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق، ابعاددانشگاه کارآفرین واولویت هرکدام ازآنهارا مشخص نمودونشان دادکه هر21بعددانشگاه کارآفرین ازعوامل موثربر مدل دانشگاه کارآفرین بود.باتوجه به بارعاملی مشاهده شدکه عاملهای عوامل محیطی،ایجادکسب و کارجدیدو رهبری کارآفرینانه به ترتیب دارای اثر بیشتری در دانشگاه کارآفرین بودند. نتایج ابعادیادگیری سازمانی و اولویت هرکدام ازآنها رامشخص نمودو نشان دادکه هرشش بعدکار گروهی، ایجاد فرهنگ حمایتی در سازمان، سبک رهبری، استراتژی سازمان،ساختار سازمانی و نقش مدیریت عالی ازعوامل مؤثربرسنجش یادگیری سازمانی محسوب میشوند. باتوجه به بارعاملی مشاهده گردیدکه عاملهای استراتژی سازمان،ساختارسازمانی و سبک رهبری به ترتیب دارای اثربیشتری درسنجش یادگیری سازمانی بودند.یافته ها نشان دادیادگیری سازمانی باشدت تاثیر 79/0در ایجادکارآفرین شدن دانشگاه نقش داردوموثر است. چهارچوب حاصل از این بررسی منجربه ارائه مدل دانشگاه کارآفرین بارویکردیادگیری سازمانی شدوزمینه توجه به اولویت عوامل دانشگاه کارآفرین رادر دانشگاههای آزاد خراسان رضوی فراهم آورد.
واژگان کلیدی:دانشگاه کارآفرین،یادگیری سازمانی،آموزش عالی،دانشگاه آزاد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an entrepreneurial university model with an organizational learning approach in higher education (Case study: educational units and centers of Khorasan Razavi Azad University)

نویسنده [English]

  • sayyedeh fatemeh toosi
masshad azad university
چکیده [English]

Objective:Entrepreneur University as a scientific, research and professional institution while dealing with its traditional and customary functions pays special attention to the concepts, requirements and characteristics of entrepreneurship in all activities.
Methodology:This study was conducted in terms of applied-developmental purpose, in terms of descriptive nature and in terms of method, mixed (mixed). The method of qualitative sampling was snowball and the quantitative part was quota sampling method. The data were obtained from the interview. In order to test the research hypotheses, the structural equation modeling method was used and for this purpose, AMOS software version 24 was used.
Findings:In the qualitative section and at the end of the third year, the conceptual model of the research included 21 dimensions and 34 components for the entrepreneur university variable and 6 dimensions and 6 components for the organizational learning variable, which was a quantitative section questionnaire.
Conclusion:The results of this study, the dimensions of the entrepreneur's university and the priority of each of them showed that every 21 dimensions of the entrepreneur's university were effective factors on the entrepreneur's university model. The results identified the dimensions of organizational learning and the priority of each of them and showed that all six dimensions of teamwork, creating a supportive culture in the organization, leadership style, organizational strategy, organizational structure and the role of senior management are effective factors in assessing organizational learning. According to the factor load, it was observed that the factors of organizational strategy, organizational structure and leadership style were more effective in measuring organizational learning, respectively. The framework of this study led to the presentation of the entrepreneurial university model in terms of organizational learning and provided the background for the priority of entrepreneurial university agents in the free universities of Khorasan Razavi.
Keywords:Entrepreneur University, Organizational Learning, Higher Education, Azad University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur University
  • Organizational Learning
  • Higher education
  • Azad University