تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترجیحات کاری کارکنان نسل هزاره در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد دیمتل

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان - مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ترجیحات کاری کارکنان نسل هزاره در سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی بوده و از نظر هدف کاربردی است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از لحاظ نوع‌شناسی پژوهش در زمره پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی از روش دیمتل برای بررسی عوامل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی اساتید مدیریتی بودند که با توجه به هدف پژوهش، نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت هدفمند با استفاده از تکنیک گلوله برفی و به تعداد 17 نفر انجام شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی مدیران میانی و ارشد سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی بودند که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس 34 نفر از مدیران مشارکت کردند. در بخش کیفی، داده‌های به‌دست آمده از مصاحبه‌ها منجر به استخراج 14 عامل ترجیحات کاری کارکنان نسل هزاره شد.
یافته‌های پژوهش: بر اساس تحلیل دیمتل عقد قراردادهای نامتعارف کاری، تنوع کاری و جبران خدمات شایسته‌محور بیشترین تأثیرگذاری و امنیت شغلی، ارتقاپذیری و قرار گرفتن در مسیر شغلی حرفه‌محور بیشترین تأثیرپذیری در بین ترجیحات را دارند و عوامل تناسب بین شغل و شاغل، عقد قراردادهای نامتعارف و تعاملات استراتژیک از پراهمیت‌ترین ترجیحات کاری کارکنان هزاره هستند.
محدودیت‌ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم‌پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع، استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه برای سنجش، میزان صداقت مشارکت‌کنندگان در پاسخ به سؤالات از جمله محدودیت‌های پژوهش فعلی است.
پیامدهای عملی: کارکنان نسل هزاره به لحاظ تفاوت‌هایی که با سایر نسل‌ها دارند ترجیحات و انتظارات خاصی دارند که در صورت محقق شدن در سازمان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. بنابراین شناسایی و بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری انتظارات کاری کارکنان نسل هزاره منجر به جذب و حفظ کارکنان شایسته نسل هزاره در سازمان می‌شود.
ابتکار یا ارزش مقاله: نتایج پژوهش در حوزه ترجیحات کاری کارکنان نسل هزاره نوآوری‌هایی داشته و به مدیران سازمان‌های دولتی در درک اهمیت ترجیحات کاری کارکنان کمک خواهد کرد.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influencing and Affectability of Millennial Employees' Work Preferences in Governmental Organizations Using Dematel Approach

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Rastgar 1
 • mahdieh vishalghi 2
 • HAMIDEH Fathang fallah 3

1 Faculty member of Semnan University - Public Administration, Organizational Behavior Management

2 Ph.D Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Semnan University

3 Phd candidate in Human Resources Management, Department of Public Administration. Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is to identify and prioritize the impact and affectability of the work preferences of millennial employees in governmental organizations in West Azerbaijan province. This research is applied in terms of purpose.
Design/Methodology/Approach: This research in terms of typology of research is among the studies mixed with qualitative and quantitative approach in the deductive-inductive paradigm. In the qualitative part, the qualitative content analysis method and in the quantitative part, the Dematel method has been used to examine the factors. The statistical population of this study in the qualitative part was management professors that according to the purpose of the study, sampling was done purposefully using the snowball technique and 17 people were choosed. The statistical population of this study in quantitative part was a small number of middle and senior managers of governmental organizations in West Azerbaijan province who participated by using the probabilistic sampling method available to 34 managers. In the qualitative part, the data obtained from the interviews led to the extraction of 14 factors of work preferences related to millennial employees.
Research Findings: According to Dematel analysis, concluding unconventional employment contracts, diversity of work and compensation of merit-based services are the most effective and job security, promotion and being in a career-oriented career path are the most influential among preferences, and factors of job and employee suitability, unconventional contracts and strategic interactions are the most important work preferences of millennial employees.
Limitations & Consequences: Impossibility of generalizability of research results to all communities, use of interview tools and questionnaires to assess the level of honesty of participants in answering questions are among the limitations of current research.
Practical Consequences: Millennial employees have special preferences and expectations Which differs from other generations that will continue to operate in the organization if realized, so identifying and evaluating the impact and affectability of millennial employees' work expectations lead to attracting and maintaining worthy employees of the millennial generation in organizations.
Innovation or value of the Article: The results of research in the field of work preferences of millennial employees have innovations and will help managers of governmental organizations to understand the importance of employees' work preferences.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Millennial Generation Employees
 • Job Preferences
 • Government Organizations
 • Dematel Approach
 1. Ahmad Razimi, M. S., Romle, A. R., & Ramli, Z. (2017). The challenge of generation gap within organization. World Journal of Management and Behavioral Studies5(1), 1-4.
 2. Akyuz, E., & Celik, E. (2015). A fuzzy DEMATEL method to evaluate critical operational hazards during gas freeing process in crude oil tankers. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 38, 243-253. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2015.10.006
 3. Amiri, M., Salehi Sadaghiyani, J., Payani, N., & Shafieezadeh, M. (2011). Developing a DEMATEL method to prioritize distribution centers in supply chain. Management Science Letters, 1(3), 279-288. https://doi.org/10.5267/j.msl.2010.04.001
 4. Beutell, N. J., & Wittig‐Berman, U. (2008). Work‐family conflict and work‐family synergy for Generation X, baby boomers, and matures. Journal of Managerial Psychology, 23(5), 507-523. https://doi.org/10.1108/02683940810884513
 5. Blomqvist, K., & Levy, J. (2006). Collaboration capability–a focal concept in knowledge creation and collaborative innovation in networks. International Journal of Management Concepts and Philosophy, 2(1), 31-48.
 6. Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: How is it done? Qualitative Research, 6, 97–113
 7. Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson College Division.
 8. Chopra, A., & Bhilare, P. (2020). Future of work: An empirical study to understand expectations of the millennials from organizations. Business Perspectives and Research, 8(2), 272-288. https://doi.org/10.1177/2278533719887457
 9. Chou, S. Y. (2012). Millennials in the workplace: A conceptual analysis of millennials’ leadership and followership styles. International Journal of Human Resource Studies, 2(2), 71. https://doi.org/10.5296/ijhrs.v2i2.1568
 10. Creswell, J., W. and V. L Plano Clark, (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research, London: Sage Publication Inc.
 11. Deal, J. J., & Levenson, A. (2016). Millennials in the workplace. Oxford Bibliographies Online Datasets https://doi.org/10.1093/obo/9780199846740-0108
 12. Fry, R. (2018). Millennials projected to overtake Baby Boomers as America’s largest generation. PewResearch Center. 2018. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/01/millennials-overtake-baby-boomers/
 13. Galdames, S. (2019). Trabajo duro, Una sed POR aprender Y UN poco de suerte: La trayectoria laboral de los directores de la generación milenio en las escuelas públicas de Chile. Perspectiva Educacional, 58(1). https://doi.org/10.4151/07189729-vol.58-iss.1-art.821
 14. Galdames, S., & Guihen, L. (2020). Millennials and leadership: A systematic literature review. Total Quality Management & Business Excellence, 1-17. https://doi.org/10.1080/14783363.2020.1812380Hershatter, A., & Epstein, M. (2010). Millennials and the world of work: An organization and management perspective. Journal of Business and Psychology, 25(2), 211-223. https://doi.org/10.1007/s10869-010-9160-y 16.Hira, F. A., Singh, H., Alam, M. M., & Nahid, A. I. (2021). A conceptual framework for organizational attractiveness among Malaysian millennial Jobseekers aimed at the aftermath of COVID-19. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 10(1). https://doi.org/10.6007/ijarems/v10-i1/8871
 15. Howe, N., & Strauss, W. (2009). Millennials rising: The next great generation. Vintage.
 16. Ismail, M., & Lu, H. S. (2014). Cultural values and career goals of the millennial generation: An integrated conceptual framework. Journal of International Management Studies, 9(1), 38-49.
 17. Jafarinia, S., Kheirandish, M., hassanpoor, A., Bakhshandeh, S. (2019). Identifying Work Expectations of Millennial Generation in Workplace by Using Meta-Synthesis. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 7(4), 11-24. doi: 10.30473/ipom.2019.45143.3534 (in persian)
 18. Keith, A. C., Warshawsky, N., & Talbert, S. (2021). Factors that influence millennial generation nurses' intention to stay. JONA: The Journal of Nursing Administration, Publish Ahead of Print. https://doi.org/10.1097/nna.0000000000001001
 19. Kodagoda, T., & Deheragoda, N. (2021). War for talent: Career expectations of millennial employees in Sri Lanka. Millennial Asia, 097639962199054. https://doi.org/10.1177/0976399621990542
 20. Koppel, J., Deline, M., & Virkstis, K. (2017). A two-pronged approach to retaining millennial nurses. JONA: The Journal of Nursing Administration, 47(12), 597-598. https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000551
 21. LATİF, H. (2020). Early millennial managers versus millennial employees. International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies), 6(20), 489-497. https://doi.org/10.26728/ideas.285
 22. Lin, K., & Lin, C. (2008). Cognition map of experiential marketing strategy for hot spring hotels in Taiwan using the DEMATEL method. 2008 Fourth International Conference on Natural Computation. https://doi.org/10.1109/icnc.2008.472
 23. Lyons, S. T., Schweitzer, L., & Ng, E. S. (2015). How have careers changed? An investigation of changing career patterns across four generations. Journal of Managerial Psychology, 30(1), 8-21. https://doi.org/10.1108/jmp-07-2014-0210
 24. Mahmoud, A. B., Fuxman, L., Mohr, I., Reisel, W. D., & Grigoriou, N. (2020). “We aren't your reincarnation!” workplace motivation across X, Y and Z generations. International Journal of Manpower, 42(1), 193-209. https://doi.org/10.1108/ijm-09-2019-0448
 25. Mentes, A., Akyildiz, H., Yetkin, M., & Turkoglu, N. (2015). A FSA based fuzzy DEMATEL approach for risk assessment of cargo ships at coasts and open seas of Turkey. Safety Science, 79, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2015.05.004
 26. Meriac, J. P., Woehr, D. J., & Banister, C. (2010). Generational differences in work ethic: An examination of measurement equivalence across three cohorts. Journal of Business and Psychology, 25(2), 315-324. https://doi.org/10.1007/s10869-010-9164-7
 27. Neuborne, E. & Kerwin, K. (1999). Generation y. Business Week, 46-50
 28. Ordoñez de Pablos, P., & Tennyson, R. (2016). Handbook of research on human resources strategies for the new millennial workforce. IGI Global. 31.Phillips, K. E. (2018). Millennials in the workplace. Managing Millennials, 1-3. https://doi.org/10.4324/9781351054942-1
 29. Pyöriä, P., Ojala, S., Saari, T., & Järvinen, K. (2017). The millennial generation. SAGE Open, 7(1), 215824401769715. https://doi.org/10.1177/2158244017697158
 30. Rezaian, A., Kazem sedai, M., Gharechi, M., Hajikarimi, A., (2018).Identifying indicators of manpower recruitment, retention and retention Talented in the banking industry. Journal of Public Administration Perspective, 9(3), 15-38. (in Persian).
 31. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students (5th ed.). London: Prentice Hall.
 32. Sarshar, E., & Samiei, R. (2019). Identifing theComponents of Human Resource Improvement with an Emphasis onMeritocracy in the Iranian Government. Journal of Public Administration Perspective, 10(4), 176-191. (in Persian).
 33. Singh, D. J., & Davidson, J. (2017). How to retain your millennial employees - The business world factors which motivate them. Mendon Cottage Books.
 34. Tapscott, D. (2008). Grown up digital: How the net generation is changing your world. McGraw Hill Professional.
 35. Thole, E. (2020). Millennial employees in multinational corporations. Opportunities and challenges of Generation Y in the workforce. 39.Thompson, C. A. (2017). Leading a multigenerational workforce in the public sector. UMI: 3257958.
 36. Tsai, M. (2018). Attracting and retaining millennial workers in the modern business era. IGI Global.
 37. Tsai, W., & Chou, W. (2009). Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP. Expert Systems with Applications, 36(2), 1444-1458. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.11.058
 38. Tzeng, G., & Huang, J. (2011). Multiple attribute decision making: Methods and applications. CRC Press.
 39. Wiradendi Wolor, C. (2020). The importance of work-life balance on employee performance millennial generation in Indonesia. Journal of Critical Reviews
 40. Yadav, , & Chaudhari, S. (2018). Work Values: Generation Y Expectations and HRM Implications (Study of an Indian Public Sector Non-Life Insurer). Bimaquest, 18(1). Retrieved from http://bimaquest.niapune.org.in/index.php/bimaquest/article/view/21
 41. Young, A. M., & Hinesly, M. D. (2012). Identifying millennials' key influencers from early childhood: Insights into current consumer preferences. Journal of Consumer Marketing, 29(2), 146-155. https://doi.org/10.1108/07363761211206393
 42. Yuniasanti, R., Binti Abas, N. A., & Hamzah, H. (2019). Employee turnover intention among millennials: The role of psychological well-being and experienced workplace incivility. HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal, 16(2), 74. https://doi.org/10.26555/humanitas.v16i2.12544