استراتژی پاداش برای سازمان های مشمول مدیریت خدمات کشوری بر اساس مدل هی گروپ و شاخص های کار شایسته و تحلیل ماتریس اهمیت- عملکرد (مطالعه موردی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم) ---- انتشار در شماره پاییز 1401

نوع مقاله : مطالعه موردی (مورد پژوهی)

نویسندگان

دانشگاه لرستان

10.52547/jpap.2021.222000.1063

چکیده

نظام جبران خدمات، شامل حقوق، مزایا ، پاداش ھا و مشوق ھای مالی و غیرمالی می شود. از نتایج استقرار این نظام، جلب رضایت کارکنان، ایجاد ھویت سازمانی، افزایش انگیزه برای بروز رفتارھای مطلوب و کاھش ترک کارکارکنان است. عدم درک صحیح مدیران از نظام مزد و پاداش، سلیقه نگری و نداشتن الگو برای تلفیق بھینهمزایای مالی و اجتماعی از طرفی و نابرابری پرداخت حقوق کارکنان در بخش دولتی و محدودیت ھای بودجه ای و قانونی از طرفی دیگر، موجب عدم تاثیر گذاری برنامه ھای پاداش در دستگاه ھای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است. مطالعه موردی حاضر، با استفاده از مفاهیم مدل ھی گروپ و شاخص ھای کارشایسته، انجام شده است. ابتدا با استفاده از پیشینه پژوهش و مشارکت و مصاحبه با پنج خبره دانشگاھی سازمانی، مولفه های نظام پاداش در دستگاه های اجرایی و اهمیت هر کدام، مشخص شده است درادامه، برای سنجش ادراک کارکنان از عملکرد(وضعیت اجرایی فعلی) دستگاه اجرایی مورد مطالعه، تعداد 15 نفر از کارکنان، انتخاب و نظرسنجی به عمل آمد. بعد از تجزیه و تحلیل طبق مدل IPA یافته ھای پژوھش نشان داد شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت فعلی در نظام پرداخت پاداش، وجود دارد و برخی ازمولفه ھا نیاز به تمرکز بیشتر و تقویت دارد. استمرار برخی روش ھا مطلوب و لازم است ولی در استفاده از برخی ازروشھا صرفه جویی لازم است و یا اھمیت کمتری دارد و برھمین مبنا، پیشنھادھایی اجرایی، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rewards program in government agencies (Case Study: Labor Office in QOM).

نویسندگان [English]

  • ALI AKBAR OSTADIAN
  • Reza Sepahvand
LORESTAN
چکیده [English]

The Reward system includes salaries, benefits, bonuses and financial and non-financial incentives. One of the results of establishing this system is to satisfy employees, create organizational identity, increase motivation for desirable behaviors and reduce employee leave system, lack of taste and lack of a model for the optimal combination of financial and social benefits on the one hand and inequality in the payment of employees' salaries and budgetary and legal constraints on the other hand, do not affect reward programs in institutions. The executive is subject to the Civil Service Management Law. The present case study was performed using Hi Group model and significance-performance analysis model The components affecting the proper payment of rewards at the micro level (within the organization)have been identified and performance gaps have been identified and Findings showed that some components need more focus and reinforcement. The continuation of some methods is desirable and should be continued, and some methods were considered insignificant and the use of some methods was excessive .Suggestions for improvement have been made. In the framework of strategy formulation, methods for relational and exchange payments within the scope applicable within the organization have been initiated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reward system
  • Decent Work
  • Hay Group Model
  • Public Management Services Law