طراحی و تبیین مدل سیاستگذاری دولت الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-خط مشی گذاری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: با توجه به نگرانی‌های اجتماعی موجود در سال‌های اخیر به دلیل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست‌محیطی ناشی از تحریم‌ها، خط‌مشی دولت‌ها برای افزایش تاب‌آوری به سمت اقتصاد مقاومتی سوق پیدا کرده است. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل سیاست‌گذاری دولت الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی توسعه‌ای بوده و از تکنیک تحلیل تم حاصل از مصاحبه با مدیران عالی وزارت علوم و اساتید دانشگاه استفاده گردیده و در انتها با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری و تشکیل ماتریس خودتعاملی مدل نهایی استخراج گردیده است. در این پژوهش با استفاده از روش گلوله برفی با 15 نفر مصاحبه صورت پذیرفته است.
یافته‌­های پژوهش:  پس از گردآوری داده‌ها، تحلیل داده‌های پژوهش آغاز گردید این بخش شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تم‌ها بود. در بخش اول کدها مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در مرحله دوم اعتبار آنها در نظر گرفته خواهد شد، در نهایت 12 تم اصلی و 24 تم فرعی از آن استخراج گردید که با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری و تشکیل ماتریس خود تعاملی مدل طراحی گردیده و در پایان مدل نهایی تحقیق بر اساس تم‌های به‌دست آمده ارائه شد.
محدودیت‌­ها و پیامدها: این پژوهش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای طراحی و ارائه مدل بومی موجود برای شناسایی متغیرها و نحوه تاثیرگذاری آنان صورت پذیرفته است. پژوهش‌های آتی باید از دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی صورت گیرد.
پیامدهای عملی: مدل حاصل از پژوهش در حوزه وزارت علوم برای اولین بار ارائه گردیده است و می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌سازی مدیران عالی داشته باشد.
ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر تنها تحقیق در این زمینه بوده که طراحی مدل پرداخته شیوه نوینی از اطلاعاتی را برای تحلیل اصلاح سیاست‌ها به شکل منسجم در اختیار مدیران عالی قرار داده است.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing And Explaining the E-Government Policy Model with the Approach of Resistance Economy in Ministry of Science, Research and Technology

نویسندگان [English]

 • Omid Zarin Pour 1
 • Bahram Alishiri 2
 • Farzaneh Beikzadeh Abbasi 3

1 PhD Student in Public Administration - Policy Making, Department of Public Administration, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Considering the social concerns in recent years, the policy of governments to increase resilience has moved towards a resistance economy due to the economic, social, financial and environmental crises caused by sanctions. This study seeks to design and explain the e-government policy model based on the resistance economy approach in the Ministry of Science, research and technology.
Design/ methodology/ approach:   The present research is developmental and applied in terms of purpose, and the theme analysis technique obtained from interviews with senior managers of the Ministry of Science and university professors Were asked, and the final model was extracted by using structural equation modeling and establishing a self-interaction matrix. Finally, 15 people were interviewed using the snowball random sampling method.
Research Findings:  After data collection, the related themes were reviewed and revised. First, the codes were reviewed, and their validity was evaluated. Finally, 12 main themes and 24 sub-themes were extracted, which were designed using structural equations and forming the self-interaction matrix of the model. At the end, the final model was presented based on the obtained themes.
Limitations & Consequences:  This study was conducted in the Ministry of Science, Research and Technology to design and present the existing local model to identify the variables and their influences. Future research should be done by other ministries and governmental organizations.
Practical Consequences:  The model obtained from the study for the Ministry of Science was presented for the first time and can play an important role in the decision-makingprocess of top managers.
Innovation or value of the Article:  The present research is the only study in this area by which the design of the model has provided a new way of information for the analysis of policy reform in a coherent way to senior managers.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance economy
 • Eelectronic government
 • Policy making
 • Administrative system
 • Resilience
 1. Al-Refaie, A., & Ramadna, A. M. (2020). Barriers to E-Government Adoption in Jordanian Organizations from Users' and Employees' Perspectives. In Open Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 2190-2210). IGI Global.
 2. Ameli, S. (2018). E-Government Policy making. Amir Kabir Publishing, Tehran.
 3. Baxi, C. V., & Ray, R. S. (2012). Corporate social responsibility. Vikas Publishing House.
 4. Braun, V. & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
 5. Buheji, M. (2018). Understanding the power of resilience economy: An inter-disciplinary perspective to change the world attitude to socio-economic crisis. Mohamed Buheji.
 6. Christopherson, S., Michie, J., & Tyler, P. (2010). Regional resilience: theoretical and empirical perspectives. Cambridge journal of regions, economy and society, 3(1), 3-10.
 7. Cooper, R. B., & Zmud, R. W. (1990). Information technology implementation research: a technological diffusion approach. Management science, 36(2), 123-139.
 8. Davari, A. & Rezazadeh A. (2013). Structural Equation Modeling with PLS Software. Second Edition, Tehran: Iranian Student Book Agency.
 9. Golipour, R. & Tawfiqi Rokhi, Gh. (2006). Investigating the barriers to establishing E-government in Iran by focusing on obstacles related to monetary and financial exchanges through the banking network in the country. Executive Management Research, 9 (2).
 10. Heeks, R. (2006). Implementing and managing eGovernment: an international text. Sage.
 11. Ho, A. T. K., & Ni, A. Y. (2004). Explaining the adoption of e-government features: A case study of Iowa County treasurers’ offices. The American Review of Public Administration, 34(2), 164-180.
 12. Ho, A. T. K., & Ni, A. Y. (2004). Explaining the adoption of e-government features: A case study of Iowa County treasurers’ offices. The American Review of Public Administration, 34(2), 164-180.
 13. Holloway, I., & Todres, L. (2003). The status of method: flexibility, consistency and coherence. Qualitative research, 3(3), 345-357.
 14. Hosseinpour, D. & Mohammadi Siahboomi H. (2016). General policies of resistance economy to free from crisis. Quarterly Journal of Financial and Economic policies, 4(16), Winter 2016, 30,121-150.
 15. Kalsi, N. S., & Kiran, R. (2013). E‐governance success factors: An analysis of e‐governance initiatives of ten major states of India. International Journal of Public Sector Management.
 16. Kamolov, S., & Konstantinova, A. (2017). E-government: way of modernization and efficiency enhancement of public governance. Право и управление. XXI век, (1), 13-21.
 17. Martin R, Sunley P, Gardiner B & Tyler P. (2013). Resilience and local economic growth paths, presentation for the Cambridge.
 18. Martin, A., & Orgogozo, V. (2013). The loci of repeated evolution: A catalog of genetic hotspots of phenotypic variation. Evolution, 67(5), 1235-1250.
 19. Meiyanti, R., Utomo, B., Sensuse, D. I., & Wahyuni, R. (2018, August). E-government challenges in developing countries: A literature review. In 2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM) (pp. 1-6). IEEE.
 20. Melin, U., & Axelsson, K. (2009). Managing e‐service development–comparing two e‐government case studies. Transforming Government: People, Process and Policy.
 21. Melin, U., & Wihlborg, E. (2018). Balanced and integrated e-government implementation–exploring the crossroad of public policy-making and information systems project management processes. Transforming Government: People, Process and Policy.
 22. Mohammadi Siahboomi, H. (2016). Relationship between jihadi Management and Resistance Economy Strategies. Master's thesis, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University (RA), Tehran, Iran.
 23. Mohammadi Siahboomi, H., Salehi, F., & Ghorbani Paji, A. (2017). Realization of Resistance Economy Using Jihad Management Strategy (Case study: Social Security Organization of Isfahan Province), Journal of Economic Research and Policy, 25(83), 85-113.
 24. Mphidi, H. (2008). Digital divide and e-governance in South Africa. Research, Innovation and Partnerships.
 25. Mungai, A. N. (2017). E-government strategy implementation and performance of the public sector in Kenya. International Academic Journal of Human Resource and Business Administration, 2(3), 301-38.
 26. Nasr Esfahani, M., Shahsavari, Q., & Hadipaykani, M. (2014). E-governance, Challenges of Democracy. World challenges, 3 (2), 127-154.
 27. Navarra, D., & Cornford, T. (2003). A policy making view of e-government innovations in public governance. AMCIS 2003 Proceedings, 103.
 28. Norouzi, S., Ahmadi, R., & Pashapour, S. (2020). The cytotoxic effects of Tolmetin on evaluation of Bax and Bcl2 genes expression level in cervical cancer cells (Hela). KAUMS Journal (FEYZ), 24(1), 31-37.
 29. Odedra‐Straub, M. (2003). E‐Commerce and Development: Whose development?. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 11(1), 1-5.
 30. Osah, J., & Pade-Khene, C. (2020). E-government strategy formulation in resource-constrained local government in South Africa. Journal of Information Technology & Politics, 1-26.
 31. Ovan, A. (2015). Emotional Intelligence Series – Resilience, Harvard Business Review, January.
 32. Ranganath, N. S., Raju, T. K., & Rao, P. T. (2011). E-governance and ICTs: challenging initiatives in India. Asia Pacific Journal of Research in Business Management, 2(6), 231-239.
 33. Reeves, D. B., & Allison, E. (2010). Renewal coaching workbook. John Wiley& Sons.
 34. Rezaei Davani, M. & Rezaei, M. (2014). Resistance Economy and Saving Public Spending (Section
  16 of the resistance economy communication policies). Islamic Economics and Banking Quarterly, 6,16-135.
 35. Schware, R. (Ed.). (2005). E-development: From excitement to effectiveness. World Bank Publications.
 36. Tari, F., Seyyed Shokri, Kh., & Kaviani, Z. (2013). Resistance Economy and its Components. Macro politics, 2, 12-26.
 37. Teymoori, V. (2015). Wise Entry into Post-sanction Era. intelligent industry, 5, 1-15.