ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب.

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 گروه مدیریت، دانشگاه ولایت، ایران، ایرانشهر

4 گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف: ساخت مفهوم «حکمرانی الکترونیک» نقش مهمی در شکل دادن به اهداف الکترونیکی موجود در جامعه اطلاعاتی ایفا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که نتایج مطالعات مختلف ولی به هم مرتبط کیفی را با یکدیگر تلفیق و یکپارچه می‌سازد و درنهایت، تحلیل، جمع‌بندی و بینش جدید و ژرفی برمبنای آن‌ها عرضه می‌کند.یافته‌های پژوهش: عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت پرسرعت و امن، شرایط و بستر فناورانه، طراحی زیرساخت، محرمانه بودن اطلاعات، بازیگران متنوع، مدرنیزه کردن دولت، بهبود فرایندهای دولتی و قابلیت اطمینان به خدمات، به‌عنوان مهم‌ترین عوامل در مراحل سه گانه بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک شناسایی شدند.محدودیت‌ها و پیامدها: با توجه به جمع‌بندی مبانی نظری جهانی در این پژوهش، برای استفاده از نتایج در بستر بومی باید به ویژگی‌های خاص سازمان‌های دولتی کشور توجه کرد.  پیامدهای عملی: توجه به عوامل نه ‌گانه نام برده شده در فرایند استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت و اثربخشی حکمرانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی کشور گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: در رابطه با استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک، هیچ‌یک از مطالعات گذشته الگوی جامعی در این زمینه ارائه نکرده‌اند. اما در پژوهش‌ حاضر برای اولین‌ بار با نگاهی موشکافانه‌تر و عمیق‌تر، ابعاد جدیدی از حکمرانی الکترونیک معرفی شد و درنهایت، برای استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی با توجه به شرایط بومی کشور، الگویی مرحله‌ای و جامع ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Establishment and Development Pattern of Electronic Governance Using Meta-synthesis Approach..

نویسندگان [English]

 • Adele Deghati 1
 • Nourmohammad Yaghoubi 2
 • Amin Reza Kamalian 2
 • Masoud Dehghani 3
 • Ebrahim Moradi 4
1 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Sistan & Blouchestan University, Iran, Zahedan
2 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Sistan & Blouchestan University, Iran, Zahedan
3 Department of Management, Velayat University, Iran, Iranshahr
4 Department of Agricultural Economics, Faculty of Management and Economics, Sistan & Blouchestan University, Iran, Zahedan
چکیده [English]

Purpose: The construction of the concept of "electronic governance" has played an important role in shaping the electronic goals of the information society. Therefore, the present study aimed to present a model for the establishment and development of e-governance in using Meta-synthesis approach.Design/ methodology/ approach: Meta-synthesis is a type of qualitative study that integrates the results of different but interrelated qualitative studies and ultimately provides a new and in-depth analysis, summary, and insight.Findings: ICT, High Speed and Secure Internet, Technological Conditions, Infrastructure Design, Information Confidentiality, Various Stakeholders, Government Modernization, Improvement of Government Processes and Reliability of Services, as the most important factors in the three stages of requirements assessment and identification, Establishment and development of electronic governance were identified.Constraints and Consequences: Concluding the global theoretical foundations in this study, it is necessary to consider the specific characteristics of government agencies in order to use the results in the native context.Practical Consequences: Considering the nine factors mentioned in the process of establishing and developing e-governance can lead to improved e-governance in government agencies.Originality or value of the article:No previous studies have provided a comprehensive model in this area regarding the establishment and development of e-governance. But in the present study for the first time with a deeper and more in-depth look, new aspects of e-governance were introduced and finally, a step-by-step and comprehensive model was introduced for the establishment and development of e-governance in government agencies with regard to the native conditions of the country.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electronic Governance
 • establishmet
 • development- Governmental Organizations
 • Meta-synthesis Approach
 1. Akotam Agangiba, W., & Akotam Agangiba, M. (2013). E-governance justified. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 4(2), 223-225.
 2. Coicaud, J.M. (2016). Administering and Governing with Technology: The Question of Information Communication Technology and E-Governance. Journal of Global Policy, 7(2), 296-300.
 3. Danaei-Fard, H. (2013), Governmental Network Management in Iran: Theoretical, Scientific, and Intelligence. Journal of Management Studies in Iran, 17(2), 69-104. [In Persian].
 4. Dash, S., & Pani, S.K. (2016). E-Governance Paradigm Using Cloud Infrastructure: Benefits and Challenges. International Conference on Computational Modeling and Security, 85, 843-855.
 5. Dehghani, M., Yaghoubi, N.M., Mougheli, A.R., & Vazife, Z. (2015). A three-layer pattern for Feasibility and establishment of knowledge management by Meta-Synthesis Method (Integrated approach). Journal of public Organization Management, 3(4), 93-107. [In Persian].
 6. Ebadi, N. (2016). Evaluating the Maturity of Electronic Governance in the Ministry of the Interior's Portal. Journal of Government Management, 8(3), 487-510. [In Persian].
 7. Ebadi, N., & Piran-nejad, A. (2014). Electronic Governance in Municipalities: A Study of the Portal of the Municipalities of the Country. Journal of Government Management, 6(2), 256-288. [In Persian].
 8. E-Governance Project Team, (2013). E-Governance Taking the Next Step at the Local Level. Prepared by the E-Governance Project Team.
 9. Eshghi, M., Sarlak, M.A., Darvish, H., & Mousavi, M. (2019). Designing and Explaining the Pattern of the Entrepreneurial Organization in the Banking Industry of Iran (Case Study: Refah Bank). Journal of Management Research in Iran, 23(2), 1-23. [In Persian].
 10. Estevez, E., & Janowski, T. (2013). Electronic Governance for Sustainable Development -Conceptual framework and state of research. Journal of Government Information Quarterly, Vol. 30, 94-109.
 11. Garcia-Sanchez, I.M., Rodriguez-Dominguez, L., & Frias-Aceituno, J.V. (2013). Evolutions in E-governance: Evidence from Spanish Local Governments. Journal of Environmental Policy and Governance, 23(5), 223-240.
 12. Ghorbani-zade, V.A., & Elyasi, F. (2016). The Impact of Cultural and Technical Factors on Electronic Governance. Journal of Organizational Culture Management, 14(2), 521-540. [In Persian].
 13. Ilyas, M. (2016). E-Governance Practices and Models; Options for Pakistan, Institute for Strategic Studies. Journal of Research and Analysis (ISSRA), 43-64.
 14. Jafari, S.M.B., Zarei-Matin, H., & Jokar, Sh. (2016). Identify and Prioritize the Values of Electronic Governance in Municipalities. Journal of Management Researches in Iran, 20(3), 83-104. [In Persian].
 15. Jahangir Alam, M. (2012). E-Governance in Bangladesh: Present Problems and Possible Suggestions for Future Development. International Journal of Applied Information Systems (IJAIS), 4(8), 21-25.
 16. Jokar, A., & Maleki, M.H. (2017). Providing a framework for assessing the readiness of companies from the perspective of successor with the combined approach of gray and dimetile network analysis. Journal of New research in decision making, 2(1), 74-94. [In Persian].
 17. Kompella, L. (2017). E-Governance systems as socio-technical transitions using multi-level perspective with case studies. Journal of Technological Forecasting and Social Change, 123, 80-94.
 18. Kwaku Kyem, P. (2016). Mobile Phone Expantion and Opportunities for E-Governance in Sub-Saharan Africa. The electronic Journal of information systems in developing countries, 75(6), 1-15.
 19. Madon, Sh. (2015). ICT4D and E-Governance. The International Encyclopedia of Digital Communication and Society. First Edition.
 20. Mahundu, F. (2016). E-Governance: A Socialogocal Case Study of the Central Admission System in Tanzania. The electronic Journal of information systems in developing countries, 76(1), 1-11.
 21. Mimbi, L., & Kyobe, M. (2017). Public Perceptions of the Role of IT in Resolving Governance Challenges in a Transition State: THe Case of Tanzania. The electronic Journal of information systems in developing countries, 78(1), 1-25.
 22. Moghadasi, A.R., & Manian, A. (2014). Electronic Governance; Replacement or Transformation. Journal of Information Technology, 10(4), 65-72. [In Persian].
 23. Moghadasi, A.R., Manian, A., Gholipour, R.A., & Hassan-zade, A.R. (2016). Designing a Good Electronic Governance Model in Iran's E-Learning. Journal of Information and Technology Management, 8(3), 591-620. [In Persian].
 24. Mombini, Y., Doustar, M., & Goudarzi, M. (2017). Political Intelligence and Organizational Change: Examining the Role of Organizational Culture Moderator. Journal of Management Research in Iran, 21(2), 114-135. [In Persian].
 25. Nazari, M., & Dastar, H. (2018). The determinants of the pricing of a supermarket: an over-the-top approach. Journal of Research in New Marketing Research, 8(1), 1-20. [In Persian].
 26. Ojo, A., Shareef, M., & Janowski, T. (2011). Electronic Governance in Asia: State of Play, Impact and Bridging Internal Divide, Center for Electronic Governance. United Nations University - International Institute for Software Technology.
 27. Paloniemi, R., Evange.lia A., Joanna C., & Dimitrios B. (2015). Public participation and environmental justice in biodiversity governance in Finland, Greece, Poland and the UK. Journal of Environmental Policy and Governance, 25, 330–342.
 28. Pour-Ezzat, A.A. (2014). An Introduction to Scientific Research Methodology (Development of the Research Resource and its Defense). Tehran: Nomadchi publication, First Edition. [In Persian].
 29. Ray, S. (2012). Reinforcing accountability in public services: an ICT enabled framework. Transforming Government People Process and Policy, 6(2), 135-148.
 30. Salam, M.A. (2013). E-Governance for Good Governance through Public Service Delivery. Master's Thesis of Arts in Governance and Development, Institute of Governance Studies, BRAC University, Bangladesh.
 31. Sepahvand, R., Aref-Nejad, M., & Shariat-Nejad, A. (2017). Identification and Prioritization of Organizational Inertia Developing Factors Using Fuzzy Delphi. Journal of New research in decision making, 2(1), 95-117. [In Persian].
 32. Soltani, F., Shahin, A., & Shayemi, A. (2017). Design of Talent Excellence Model Using Systematic Review and Qualitative Review Approach in Isfahan Gas Company. Journal of Human Resources Management in Oil Industry, 8(32), 51-83. [In Persian].
 33. Tang, C., & Perumal, R.; (2013). The characteristics and values of e-governance and the role of e-democracy. International Journal of Humanities and Management Sciences, 1(1), 142-145.
 34. Xia, Sh. (2017). E-Governance and Political Modernization: An Empirical Study Based on Asia from 2003 to 2014. Journal of Administrative Sciences, 7(3), 1-14.
 35. Zambrano, R., & Seward, R.K. (2013). From connectivity to service delivery: case studies in e-governance. United Nations Development Programme, Available at: Http://Www.Undpegov.Org
 36. Zendedel-nobari, B., Azar, A., Rahmati, M.H., Kazerouni, M., & Ghasemi, A.R. (2018). Identification of Parameters Affecting the Risk Factors of ERP Deployment in Iran with the Approach of Multichemical Theory. Journal of Public Administration Research, 11(41), 5-28. [In Persian].