دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، شهریور 1397 
تحلیل نهادی مداخلات دولتی در توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملّی

صفحه 15-45

سید حمید خداد حسینی؛ امیر محترمی؛ شعبان الهی؛ سید سپهر قاضی نوری


الگویی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی در ایران (مطالعه خط‌مشی مالیات بر ارزش‌افزوده)

صفحه 47-72

رضا واعظی؛ محسن محمدی


ملاحظات نظام بودجه‌بندی در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای

صفحه 73-91

میر یعقوب سید رضائی؛ علی اصغر پور عزت؛ علی اصغر سعد ابادی


استراتژی‌های تخریب مدیران توسط کارکنان در

صفحه 93-116

حسن دانایی فرد؛ مهتاب همائی لطیف؛ حمید رضا خان محمدی


انسداد سازمانی و عوامل کاهنده آن: مطالعه تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی، جوّ پیشگامی و آوای کارکنان در سازمان

صفحه 117-134

طیبه امیر خانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ سید سهیل عظیمی


طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

صفحه 135-153

امیر هوشنگ نظر پوری؛ علی شریعت نژاد


بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

صفحه 155-171

ابو الحسن حسینی؛ امیر تبسمی؛ زهرا دادفر