دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، شهریور 1397 
1. تحلیل نهادی مداخلات دولتی در توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملّی

صفحه 15-45

سید حمید خداد حسینی؛ امیر محترمی؛ شعبان الهی؛ سید سپهر قاضی نوری


3. ملاحظات نظام بودجه‌بندی در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای

صفحه 73-91

میر یعقوب سید رضائی؛ علی اصغر پور عزت؛ علی اصغر سعد ابادی


4. استراتژی‌های تخریب مدیران توسط کارکنان در

صفحه 93-116

حسن دانایی فرد؛ مهتاب همائی لطیف؛ حمید رضا خان محمدی