استراتژی‌های تخریب مدیران توسط کارکنان در

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران- پردیس فارابی (نویسنده مسئول

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران- پردیس فارابی.

چکیده

     سازمان‌ها در پرتو مدیریت، عملکرد خود را رقم می‌زنند و نفسِ مدیریت در سایه وجود کارکنان، هستی پیدا می‌کند. با پذیرش این منطق تعامل مدیر و کارکنان شاه‌کلید قوام و دوام همه سازمان‌ها است. این مهم در سازمان‌های دولتی دوچندان می‌شود؛ اما رابطه بین مدیر و کارکنان همیشه مولد نیست و در زمینه تعارض بین مدیر و کارکنان، رفتارهای مخرب متنوعی ممکن است رخ دهد. با اتکا به نظریه تعارض رابطه‌ای، هدف این پژوهش احصای استراتژی‌های سازمان برای تخریب مدیران دولتی است. جامعه مورد­مطالعه کارکنان بخش دولتی ایران و نمونه آن کارکنان «سازمان امور مالیاتی استان همدان» هستند. یافته­ها نشان می‌دهد، نتیجه و تبلور چنین تنش و تعارضی در رفتارهای انحرافی به‌عنوان پدیده‌ای مخرب ظاهر می‌شود و کارکنان درصدد رفتار تلافی‌جویانه هستند و استراتژی‌هایی را برای تخریب مدیران خود به­کار می‌گیرند؛ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی داده‌بنیاد (کیفی) و سپس با بهره‌گیری از روش معادلات ساختاری (کمّی) این استراتژی‌ها شناسایی شده و در سه مقوله استراتژی‌های تخریب اعتبار سازمانی، اعتبار اجتماعی و اعتبار حرفه‌ای مدیر طبقه‌بندی شده­اند.

کلیدواژه‌ها

 1. . آرون، ریمون (1387). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمۀ باقر پرهام، تهران، علمی و فرهنگی.
 2. رابینز، استیفن (1997). مبانی رفتار سازمانی. مترجمان: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1378). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 3. حق‌شناس، علی‌محمد؛ سامعی، حسین و انتخابی، نرگس (1380). فرهنگ معاصر هزاره. تهران، فرهنگ معاصر.
 4. دانایی‌فرد، حسن (1386). همسازی پژوهش‌های کمی و کیفی: تأملی بر استراتژی پژوهش ترکیبی. روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 53، 35-67.
 5. رضائیان، علی (1387). مدیریت تعارض و مذاکره. تهران، سمت، چاپ سوم.
 6. ریتزر، جورج (1387). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران، علمی.
 7. سالاریه، نورا (1389). موشکافی ابعاد بی‌تفاوتی سازمانی: طراحی و اعتبار سنجی یک سنجه پژوهشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی حسن دانایی‌فرد.
 8. فخیمی، فرزاد (١٣٨٣). مدیریت رفتار سازمانی. تهران، نشر هستان.
 9. محمدپور، احمد؛ صادقی، رسول و رضایی، مهدی (1389). روش‎های تحقیق ترکیبی به‎عنوان سومین جنبش روش‏شناختی: مبانی نظری و اصول عملی. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 21(2)، 77-100.
 10. Amason, A. C. (1996). Distinguishing the effects of functional and dysfunctional conflict on strategic decision making: Resolving a paradox for top management teams. Academy of Management Journal, 39(1), 123-148.
 11. Amason, A. C., & Sapienza, H. (1997). The effects of top management team size and interaction norms on cognitive and affective conflict. Journal of Management, 23(4), 495-516.
 12. Aquino, K., Tripp, T. M., & Bies, R. J. (2001). How employees respond to personal offense: The effects of blame attribution, victim status, and offender status on revenge and reconciliation in the workplace. Journal of Applied Psychology, 86(1), 52-59.
 13. Barki, H., & Hartwick, J. (2004). Conceptualizing the construct of interpersonal conflict. International Journal of Conflict Management, 15(3), 216-244.
 14. Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 85(3), 349–360.
 15. Choi, S. (2012). Task and relationship conflict subordinate and supervisor’s relations: interaction effects of justice perception and emotion management. The E. J. Ourso College of Business through the Rucks Department of Management.
 16. Colbert, A. E., Mount M. K., Harter J. K., Witt, L. A., Barrick, M. R. (2004). Interactive Effects of Personality and Perception of the Work Situation on Workplace Deviance. Journal of Applied Psychology, 89)4(, 599-609.
 17. De Dreu, C. K. W., & Weingart, L. R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, andteam member satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 88(4), 741-749.
 18. Duffy, M. K., Ganster, D., & Pagon, M. (2002). Social undermining in the workplace. Academy of Management Journal, 45, 331–351.
 19. Fagbohungbe, B. O., Akinbode, G. A., Ayodeji, F. (2012). Organizational Determinants of Workplace Deviant Behaviours: An Empirical Analysis in Nigeria. International Journal of Business and Management, 7(5), 207-221.
 20. Ferris, G. R. & Kacmar, K. M. (1992). Perception of organizational politics, Journal of management, 18, 93- 116.
 21. Giacalone, R. A., & Greenberg, J. (Eds.) (1997). Antisocial behavior in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
 22. Greenberg, J. (1986). Determinants of perceived fairness of performance evaluations. Journal of Applied Psychology, 71(2).
 23. Griffin, R. W., & Lopez, Y. P. (2005). Bad behavior in organizations: A review and typology for future research. Journal of Management, 31(6), 988-1005.
 24. Griffin, R.W., A. O’Leary-Kelly & J. Collins. (1998). Dysfunctional work behavior in organizations. In C.L. Cooper and D.M. Rousseau (Eds.) Trends in organizational behavior. Volume 5. John Wiley & Sons.
 25. Ikechukwu Onuoha, J. (2011). Managerial Attitudes and Workplace Deviance: A Psycho-Sociological Perspective. ABSU Jurnal of Arts Management, Education, Law and Social Science, 1(1), 149-161.
 26. Jehn, K. A. (1994). Enhancing effectiveness: An investigation of advantages and disadvantages of value-based intragroup conflict. International Journal of Conflict Management, 5, 223-238.
 27. Jehn, K. A. (1995). A multimethod examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Administrative Science Quarterly, 40(2), 256-282.
 28. Jehn, K. A., Northcraft, G. B., & Neale, M. A. (1999). Why differences make a difference: A field study of diversity, conflict, and performance in workgroups. Administrative Science Quarterly, 44(4), 741-763.
 29. Jehn, K. A., Mannix, E. A. (2001). The dynamic nature of conflict: A longitudinal study of intragroup conflict and group performance. Academy of Management Journal, 44(2), 238-251.
 30. LeBlanc, M. M., & Kelloway, E. K. (2002). Predictors and outcomes of workplace violence and aggression. Journal of Applied Psychology, 87(3), 444–453.
 31. Meyer, J. P., Allen, N. J., Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization, Journal of Applied Psychology, 78(4), 538-551.
 32. Mintzberg, H. (1985). The organization as political arena. Journal Manage, 22(2), 133-154.
 33. Mitchell, M. S., & Ambrose, M. L. (2007). Abusive supervision and workplace deviance and the moderating effects of negative reciprocity beliefs. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1159-1168.
 34. Neuman, J. H., & Baron, R. A. (1997). Aggression in the workplace. Antisocial behavior in organizations, 37-67.
 35. Onuoha, Justin Ikechukwu. (2011). Managerial Attitudes and Workplace Deviance: A Psycho-Sociological Perspective. ABSU Journal of Arts, Management, Education, Law and Social Sciences, 1(1), 149-161.
 36. Peterson, D. K. (2002). Deviant Workplace Behavior and the Organization's Ethical Climate. Journal of Business and Psychology, 17(1), 47-61.
 37. Pondy, L. R. (1967). Organizational conflict: Concepts and models. Administrative Science Quarterly, 12(2), 296-320.
 38. Rama Rao VS. (2012). Factors contributing to political behavior. http://www.citeman.com/3729factors-contributing-to-political-behavior.html
 39. Robinson, S. L. & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multi dimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38(2), 555-572.
 40. Simons, T. L., & Peterson, R. S. (2000). Task conflict and relationship conflict in top management teams: The pivotal role of intergroup trust. Journal of Applied Psychology, 85(1), 102-111.
 41. Spector P. E.; Fox, S. (2002). An emotion-centered model of voluntary work behavior: Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior, Human Resource Management Review,12, 269-292.
 42. Stewart, S. M., Bing, M. N., Davison. H. K., Woehr, D. J., McIntyre. M. D. (2009). RESEARCH REPORTS in the Eyes of the Beholder: A Non-Self-Report Measure of Workplace Deviance, Journal of Applied Psychology, 94(1), 207–215.
 43. Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal, 43, 178-190.
 44. Tepper, B. J., Moss, S. E., Lockhart, D. E., & Carr, J. C. (2007). Abusive supervision, upward maintenance communication, and subordinates' psychological distress. Academy of Management Journal, 50, 1169-1180.
 45. Vardi, Y. (2001). The effects of organizational and ethical climates on misconduct at work. Journal of Business Ethics, 29(4), 325-337.
 46. Vardi, Y. & Y. Wiener (1996) Misbehavior in organization: A motivational framework Organizational Science,7, 151-165.