دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1396 
بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان و رابطه آن با بی‌تفاوتی سازمانی

صفحه 118-135

محمد نصیری؛ عاطفه ساعدی؛ جواد نرگسیان؛ محمد رضا عبدلی


طراحی و تبیین الگوی اعتماد در بانکداری الکترونیکی

صفحه 136-155

منیژه قره چه؛ سید محمود حسینی؛ امیر مانیان