دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1396 
تسهیل همکاری و به‌اشتراک‌گذاری دانش بین‌سازمانی به‌واسطه اعتماد بین‌سازمانی

صفحه 15-35

حسین رحمان سرشت؛ ژاله فرزانه حسن زاده


طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد اجتماعی ـ فنی و بوم‌شناختی برای بخش دولتی ایران

صفحه 36-57

البرز قتیانی؛ غلام رضا معمارزاده طهران؛ ناصر میر سپاسی


بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی

صفحه 58-75

فخراالسادات نصیرص ولیک بنی


بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات

صفحه 76-97

سیروس قنبری؛ ایمان کریمی


بررسی نقش رهبری معنوی بر چابکی سازمانی

صفحه 98-117

فرجام زارع؛ عبد الرسول حسینی


بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان و رابطه آن با بی‌تفاوتی سازمانی

صفحه 118-135

محمد نصیری؛ عاطفه ساعدی؛ جواد نرگسیان؛ محمد رضا عبدلی


طراحی و تبیین الگوی اعتماد در بانکداری الکترونیکی

صفحه 136-155

منیژه قره چه؛ سید محمود حسینی؛ امیر مانیان