دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، آذر 1396 
تبیین ‌و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران

صفحه 15-40

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلام رضا معمار زاده تهرانی؛ ناصر حمیدی


طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط‌مشی عمومی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش)

صفحه 41-64

علی اصغر فانی؛ محسن قربانلو؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه


بررسی تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران

صفحه 65-86

مهدی فدایی؛ سعید غفاری


تحلیل پویایی های فردی مقاومت در برابرکاربست فنّاوری اطلاعات در سازمان

صفحه 87-108

مصطفی هادوی نژاد؛ زهرا عظیمی


بازشناسی مفهوم عملکرد در اندیشه قرآنی: با تأکید بر رویکرد سازمانی

صفحه 109-128

سعید مسعودی پور؛ عرفان مصلح


تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش کارکنان برای مشارکت در تعیین هدف و عملکرد شغلی

صفحه 129-154

حاتم خلیلی پور؛ مهدی نداف؛ حسن علی سینایی


بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی‌گری انتقال دانش ضمنی

صفحه 155-173

مرتضی محمدی؛ طهمورث سهرابی