دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، آذر 1396 
تبیین ‌و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران

صفحه 15-40

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلام رضا معمار زاده تهرانی؛ ناصر حمیدی