طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه لرستان.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه لرستان.

چکیده

چکیده     رهبری کوانتومی سبکی از رهبری است که به دنبال افزایش اعتماد، امنیت، ارتباط پویا و یادگیری و کاهش ارتباطات عمودی و افزایش ارتباطات افقی در سازمان است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان‌های دولتی انجام شده است. اینپژوهشاز نظرهدف،کاربردیوازحیثماهیتوروش،توصیفی ـپیمایشیاست. جامعه آماری پژوهش، متخصصان و خبرگان دانشگاه­های دولتی استان لرستان هستند که 30 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند قضاوتی انتخاب‌ شده‌اند. ابزار گردآوری داده­ها، باهدف تدوین مدل رهبری کوانتومی، پرسشنامه محقق­ساخته است که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر در قالب مدل تدوین‌شده نشان می­دهد که رهبران و مدیران در سازمان برای ایجاد سبک رهبری کوانتومی باید با بهره­گیری از نگاه کوانتومی و توانایی دیدن هدفمند، سبک و شیوه تفکر و نگرش خود را مقارن با تفکر کوانتومی و توانایی تفکر به شیوه متناقض قرار دهند تا از این طریق زمینه­ساز شناخت کوانتومی و شناختشهودی مسائل در سازمان شوند. از این طریق رهبران و مدیران سازمانی می­توانند احساس و اعتماد کوانتومی را در میان کارکنان خود به­وجود آورند که این مهم به‌نوبه خود موجب نگرش نو به مسائل، تفکر خلاقانه و شهودی، آینده­نگری و پیش­بینی مسائل در سازمان می­شود؛ ازاین‌رو با پیدایش تفکر خلاقانه و شهودی به همراه پیش­بینی و آینده­نگری، عمل کوانتومی یا توانایی عمل پاسخگویانه در سازمان به­وجود می‌آید که پیامد اساسی این مهم زیست کوانتومی یا توانایی زندگی­کردن در روابط، ارتباط متقابل رهبر ـ پیرو، پیشرفت و توسعه پیروان و کارکنان از طریق خودسازمان‌دهی و درنهایت به­وجود­آمدن سازمانی نوآور، حسابگر و دقیق است.

کلیدواژه‌ها

 1. افجه، علی‌اکبر؛ حمزه‌پور، سید‌مهدی (1394). رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان. اندیشه مدیریت راهبردی، 8(2)، 161-204.
 2. آقا بابایی، راضیه؛ هویدا، رضا؛ رجایی‌پور، سعید (1392). رابطه راهبردهای رهبری مثبت‌گرا و مولفه‌های سازمان کوانتومی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6(3)، 164-169.
 3. ذبیحی، محمدرضا؛ خلیلی، طناز (1393). بررسی مفهوم کوانتوم و کاربرد آن در مدیریت. سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، پاییز 1393.
 4. شلتون، شارلوت؛ دارلینگ، جان (2001). مدل مهارت‌های کوانتومی در مدیریت؛ پارادایم نوینی برای ارتقای رهبری اثربخش. ترجمه ابراهیم گلشن، مجله تحول اداری، 7(6).
 5. عارف‌نژاد، محسن ( 1395). طراحی مدل شایستگی نمایندگان مجلس با رویکردی مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری و دلفی فازی. پایان‌نامه مقطع دکتری. دانشگاه لرستان.
 6. عظیمی ثانوی، بابک؛ رضوی، محمدحسین (1393). ارتباط بین میزان آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی مدیریت در سازمان‌های ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی، 6(4)، 613-625.
 7. مختاری نوری، جمیله؛ خادم‌الحسینی، سید محمد (1387). کاربرد مدل مهارت‌های کوانتومی در رهبری پرستاری. نشریه دانشکده پرستاری شهید بهشتی، 18(61)، 55-63.
 8. ملایی‌نژاد، اعظم (1395). مدرسه و رهبری کوانتومی. نشریه مدیریت مدرسه، 14(3)، 50-55.
 9. Charlotte K. Shelton, john r. darling.(2001). The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & organization development journal, 22(6), 264-273.
 10. Darling. (2001). The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership". leadership & organization development journal, 22(6), 264-273.
 11. Deardorff, D., Williams, G. (2006). Synergy leadership in quantum organization. Available at http://www.fesserdorff/08.pdf. pp: 2-12.
 12. Dargahi, H, (2013). Quantum Leadership, The Implication for Iranian Nursing Leaders. Acta Madica Iranica, 51(6), 411-417.
 13. Fris, Joe. (2006). An Additional Way of Thinking About Organizational Life and Leadership: The Quantum Perspective. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 48(1) 128-141.
 14. Fris, J.; Lazaridou, A. (2006). An additional way of thinking about organization life and leadership: The Quantum perspective. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 48(5), 55-69.
 15. Kilmann, R., .(2002). What is your notion of leadership? Quantum organizations, Available at www.kilmann.com.
 16. Missouri, L., .(2006). Soul Intelligence Springboard to Quantum Leadership, Available at:coachfederation.org/NR/.../4819/soul_intelligence_Seale_Wilson.pdf
 17. Malloch, K.; Porter-O’Grady, T.,. (2007). The Quantum Leader: Applications for the new world, 2nd Ed., Jones and Bartlett, Boston, M A. management Journal, 27(2), 129.
 18. Sariolghalam, N., Noruzi, M., Rahimi, G. (2010). The enigma of physics quantum skills strategies in the area of management. Modern Applied Science, 4(5), 150-151.
 19. Shelton, C, John R Darling. (2000). The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(6), 264-273.
 20. Shelton, C. (2001). Spirituality, mental health. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 1(3), 121-141.
 21. Shelton, C. (2010). Spirituality, mental health and the new physics. International
 22. Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 7(2), 161-171.
 23. Valentine, S., .(2002). New roles for a new age. Journal of Nursing Administration, 29(10), 37-42.
 24. Vargas, J., .(2010). The necessity of physics quantum skills strategies. Acta Universitatis Danubius, 8(3), 129-132.
 25. Wagner, M., .(2002). Quantum leadership. Available at www.nyn.edu/ wagner/leadership/publications/files/Quantumleadership.pdf. pp: 102-104.