بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

چکیده

چکیده     پژوهش حاضر به تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، با توجه به متغیر میانجی قابلیت بازاریابی، می­پردازد. این پژوهش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻳﻚ پژوهش ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع‌آوری داده‌ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ- ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک‌ها و مؤسسه­های اعتباری استان مازندران است که از طریق نمونه­گیری غیراحتمالی، داده­ها از 26 بانک و مؤسسه اعتباری به‌صورت پرسشنامه جمع­آوری شد و ﻣﻮرد بررسی و تحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری­ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ تأییدی از روش معادلات ساختاری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. پایایی پرسشنامه­ها، ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، برای کارکرد مدیریت منابع انسانی 88 درصد، قابلیت‌های بازاریابی 89 درصد و عملکرد سازمانی 83 درصد به‌دست‌ آمد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار می­گذارد.

کلیدواژه‌ها

 1. . ابزری، مهدی؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید و قربانی، حسن (1388). تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری. چشم‌انداز مدیریت، 31، 25-43.
 2. افجه، علی‌اکبر و اسماعیل‌زاده، محمد (1388). بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت‌ها. مدیریت توسعه و تحول، 2، 9-19.
 3. بهرامی، سوسن؛ رجایی پور، سعید؛ یار محمدیان، محمدحسین؛ کاظمی، ایرج. (1389). رابطه چندگانه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری در دانشگاه‌های دولتی استان اصفهان. مطالعات مدیریت راهبردی، 4، 87-105.
 4. خیری، بهرام و روشنی، عارفه. (1392). بررسی نقش میانجی‌گرانه قابلیت‌های بازاریابی در رابطه بین جهت‌گیری‌های استراتژیک و عملکرد سازمان: مطالعه موردی در بانک ملی ایران. فصلنامه مدیریت، 10(29)، 97-112.
 5. رضایی دولت‌آبادی، حسین (1384)، طراحی مدل تأثیرگذاری بازارگرائی بر عملکرد کسب‌وکار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی، رساله دوره دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس.
 6. سعادت، اسفندیار. (1386). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.
 7. صانعی، حسین. (1388). استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی، مجله تدبیر، 24، 27-33.
 8. علامه، سید محسن؛ مقدمی، مهدی. (1388). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه‌ی موردی: واحد نیرومحرکه‌ی شرکت ایران‌خودرو، پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی علمی–پژوهشی، 10(11).
 9. عباسپور، عباس. (1381)، مقایسه ی کارکردهای منابع انسانی دانشگاه با کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، مجله دانش مدیریت، 51.
 10. Atuahene-Gima, K (1993). Determinants of technology licensing intentions: an empirical analysis of Australian engineering firms". Journal of product innovation management, 10, 230-240.
 11. Brennan, R., G.Felekis & D.Goldring (2003). Strategic management of marketing and human resources in further education colleges.. Journal of Further and Higher Education, 27(2), 143– 156.
 12. Chen, Ch.J., Huang, J.W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance —The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62, 104– 114.
 13. Collins, C.J. & Clark, K.D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource in creating organizational competitive advantage.Academy of Management Journal, 46(6), 740–51.
 14. David, W., Chin, H. O., & Victor, K. (2002). Strategic Human Resource Management and Organizational Performance in Singapore. Compensation and Benefits Review, 34, 33-42.
 15. Day, G. (1994). The capabilities of market-driven organizations, Journal of Marketing, 58(3), 37–52.
 16. Delery. J.E. & Doty. H.D. (1996) 'Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Tests of Universalistic, Contingency, and Configurational Performance predictions'. Academy of Management Journal, 39(4), 802-35.
 17. Dimba B., & K’Obonyo P. (2009). The Effect of Strategic Human Resource Management Practices on Performance of Manufacturing Multinational Companies in Kenya: Moderating Role of Employee Cultural Orientations and Mediating Role of Employee Motivation. Proceedings of the International Conference on Human Capital Management in University of Nairobi, July 22 – 24.
 18. Green, W. K., Wu, C., Whitten, D., & Medlin, B. (2006). The Impact of Strategic Human Resource Management on Firm Performance and HR professionals’ Work Attitude and Work Performance. International Journal of human resource Management, 8(3), 263-276.
 19. Harel G. H., &Tzafrir S. S,(1999). The effect of human resource management practices on the perceptions of organizational and market performance of the firm. Human Resource Management, John Wiley & Sons, Inc.
 20. Harris, L.C. & Ogbonna, E. (2001), Strategic human resource management, market orientation, and organizational performance, Journal of Business Research, 51, 157-166.
 21. Hooley, J.Graham. & Greenley, E.Gordon. & Cadogan, W.John. & Fahy, John. (2005). The Performance Impact Of Marketing Resources, Journal of Business Research, 58(1), 18-27.
 22. Llonch, J., & Rialp, J. (2011). Marketing Capabilities, Enterprise Optimization Programs and Performance in Early Transition Economies: The Case of Cuban SOEs. Transformations in Business & Economics, Vol.10, No 3(24), pp.45-71.
 23. Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H. (2009). Market orientation, marketing capabilities and firm performance, Strategic Management Journal, 30(8), 909–920.
 24. Nurul Absar, M. Mohammed., Nimalathasan, Balasundaram,. Jilani, Abdul kader, M.M. (2010). Impact of HR Practices on Organizational Performance in Bangladesh, International Journal of Business Insights and Transformation, Volume 3/Issue 2/April – September, 10-19.