دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1396 
ارزشیابی خروجی‏ها، اثرات و پیامدهای پژوهش‏های مدیریتی سال 1392

صفحه 41-65

امیر بابا اکبری ساری؛ محمد قهرمانی؛ کورش فتحی و اجارگاه؛ علیرضا موتمنی


طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

صفحه 109-128

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظر پور؛ محمودرضا اسماعیلی