دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1396 
تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق ‌خاطر کاری و سرمایه‌های روان‌شناختی

صفحه 15-39

نرجس یزدانی؛ فریبرز رحیم نیا


ارزشیابی خروجی‏ها، اثرات و پیامدهای پژوهش‏های مدیریتی سال 1392

صفحه 41-65

امیر بابا اکبری ساری؛ محمد قهرمانی؛ کورش فتحی و اجارگاه؛ علیرضا موتمنی


تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرش‌های شغلی آنها با نقش تعدیل‌کنندگی تناسب فرد ـ سازمان

صفحه 66-86

علی رضاییان؛ سمیرا طاهری


ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک

صفحه 87-108

شیما علیخانی؛ زهرا ناجی عظیمی؛ محمد لگزیان


طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

صفحه 109-128

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظر پور؛ محمودرضا اسماعیلی


بررسی و تحلیل مدل اندازه‌گیری و تعیین سطح مفهوم کیفیت زندگی کاری

صفحه 129-154

سعیده جوادی؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ مریم ناخدا


بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان با مطالعه نقش میانجی رضایت شغلی

صفحه 155-172

علی بنیادی؛ سیروس امیر قدسی