بررسی نقش رهبری معنوی بر چابکی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 *: دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول).

2 ** عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور ایران.

چکیده

چکیده     این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری معنوی در چابکی سازمانی انجام شد. با توجه به اینکه مرتفع­ساختن مسائل و مشکلات ناشی از تغییرات سریع محیطی و همچنین بهبود روند رشد و توسعه سازمان‌ها امری حیاتی است، این پژوهش می‌تواند با هدف بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار رهبری معنوی بر چابکی سازمانی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان «شرکت گاز استان فارس» (170نفر) و تعداد افراد نمونه 102 نفر است. داده‌های پژوهش به­وسیله پرسشنامه گردآوری شده و از طریق نرم‌افزارهای آماری لیزرل و SPSS بررسی ‌و تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که کلیه ابعاد رهبری معنوی بر چابکی سازمانی تأثیرگذار هستند؛ همچنین تمامی ابعاد رهبری معنوی، وضعیت مطلوبی دارند. در ادامه پژوهش، از طریق آزمون آماری فریدمن، ابعاد رهبری معنوی و چابکی سازمانی اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

 1. امیرنژاد، قنبر؛ اژدری، پرستو (1395). بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی، فصلنامه توسعه اجتماعی، 11(1)، 165-188.
 2. بیگی‌نیا، عبدالرضا؛ الوانی، سید مهدی و گلشن، اصغر (1390). بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی». دو ماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار، 18(50)، 113-130.
 3. حسینی، سید مجتبی؛ دانایی‌فرد، حسن (1391). تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش: مطالعه نقش میانجی فرهنگ سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 7(28)، 109-130.
 4. خائف الهی، احمد؛ بهرام میرزایی، آرش و متقی، پیمان (1389). مؤلفه‌های رهبری معنوی در سازمان. ماهنامه تدبیر، شماره 217،29-33.
 5. رستگار، عباسعلی؛ جانقلی، محمود؛ حیدری، فائزه و حیدری، حامد (1391). بررسی نقش رهبری معنوی در هویت‌یابی سازمانی. نشریه پژوهش‌های عمومی مدیریت، 5(16)، 39-63.
 6. سادات کاظمی، ملیحه؛ عریضی، حمیدرضا (1390). رابطه تعهد سازمانی با نظام ارزشی کارکنان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 3(7)، 54-75.
 7. شجاعی، پریسا؛ خزایی، فرهاد (1390). بررسی رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 16(4)، 61-68.
 8. صادقیان، رحمت اله؛ یعقوبی، نورمحمد و اعزازی، محمد اسماعیل (1391). بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های عمومی مدیریت، 5(17)، 103-120.
 9. ضیائی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس و آیباغی اصفهانی، سعید (1388). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران. نشریه مدیریت دولتی، 1(1)، 67-86.
 10. کیاسی، سهیلا؛ برومند، زهرا (1388). بررسی و ارزیابی راهبردهای کارآفرینی فرهنگی (مؤسسه‌های فرهنگی و هنری کشور) و ارائه مدل مطلوبیت. مجله مدیریت فرهنگی، 3(6).
 11. لواسانی، مسعود؛ کیوان‌زاده، محمد و ارجمند، ندا (1387). معنویت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران شهر تهران. نشریه روان‌شناسی معاصر، 3(2)، 61-73.
 12. محقق هرچقان، معصومه؛ اکبری، مرتضی و مرزبان، شیرمراد (1394). تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی، فصلنامۀ توسعه کارآفرینی، 8(4)، 709-727.
 13. نیک پور، امین؛ سلاجقه، سنجر (1389). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی. نشریه پژوهش‌های مدیریت، 3(7)، 169-184.
 14. Ahmadi, A., Fathizadeh, A., Sadeghi, J., Daryabeigi, M., & Taherkhani, L. (2012). A study on the relationship between organizational structure and organizational agility: A case study of insurance firm. Management Science Letters, 2 , 2777-2788.
 15. Abbesi, S., Mohammadi, M., & Shafieepur, D. (2013). The role of Organizational agility capabilities in the successful performance of the national production. World of Sciences Journal, 3, ISSN 2307-3071, 17-32.
 16. Ambrose, C,. Morella, D. (2004). A measure of agility as the complexity of the enterprise system. journal of Robotics and computer Integrated Manufacturing,4(20), 495-503.
 17. Fry, L.W., Vitucci, S., & Cedillo, M. (2005).“Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement and establishing a baseline. Leadership Quart, 16(5), 835-862.
 18. Geijsel, G., Sleegers, P., Leithwood, K., & Jantzi, D. (2003). Transformational leadership effect on teachers commitment and effort toward school reform. Journal of Educational Administration, 4(3), 228-256.
 19. Gibbons, P. (2001). Spirituality at work: A pre-Theoritical overview. MSC.Thesis - Birnbeck College, university of London, Aug.
 20. Goldman, S., & Nagel, R. (1993). Management, Technology and Agility: The Emergence of A New Era in Manufacturing. International Journal of Technology Management, 2(8), 18-38.
 21. Jackson, M., & Johansson, C. (2003). An agility analysis from production system perpespective. international Manufacturing Systems , 14(6). 482-488.
 22. Korac-Kakabadse,N., & Kouzmin, A.(2002). Spirituality and leadership Praxis. Journal of Managerial Psychology, 17(3), 165-182.
 23. Li, G., Lin, Y., & Yan, H. (2006). Enhancing Agility by Timely Sharing of Supply Information, International Journal of Supply Chain Management, 11(5), 425-435.
 24. Milliman, J., Czaplewski A., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Jornal of change management, 16(4), 426-447.
 25. Polat, S. (2011). The Level of Faculty Members' Spiritual Leadership (SL) Qualities Display According To Students in Faculty of Education. Social and Behavioral Sciences , 15, 2033-2041.