تسهیل همکاری و به‌اشتراک‌گذاری دانش بین‌سازمانی به‌واسطه اعتماد بین‌سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 ** دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ـ گرایش مدیریت بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).

چکیده

امروزه با‌توجه ‌به رشد سیستم‌های اطلاعاتی، به‌ اشتراک‌گذاری دانش عاملی مهم برای روان‌سازی فعالیت‌های زنجیره تأمین و افزایش سودهای عملیاتی است. به‌اشتراک‌گذاری دانش می‌تواند درنتیجه توسعه اعتماد بین شرکای تجاری و برقراری روابط بلندمدت بین آن‌ها ترغیب شود. در این مطالعه مدلی برای ترغیب سازمان‌ها برای به‌اشتراک‌گذاری دانش در زنجیره تأمین ارائه شده است که می‌تواند به گسترش مبانی نظری موضوع بین‌سازمانی منجر شود. این مدل بر اساس عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر افزایش اعتماد بین‌سازمانی و درنتیجه به‌اشتراک‌گذاری دانش است. روش این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی محسوب می‌شود. تعداد 196 نفر به‌عنوان نمونه به روش تصادفی ساده از میان کارکنان یکی از شرکت‌های تابعه صنایع پتروشیمی انتخاب شده و تعداد 180 پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد. نتایج با استفاده از روش‌های آماری و مدل معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار Amos بررسی ‌و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اهداف مشترک و درونی‌سازی رابطه، به‌طور مثبت بر افزایش اعتماد بین‌سازمانی مؤثر است و اعتماد بین‌سازمانی بر افزایش همکاری و در‌نتیجه افزایش احتمال به‌اشتراک‌گذاری دانش بین‌سازمانی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

 1. Barden, J. Q. & Mitchell, W. (2007). Disentangling the influences of leaders’ relational embeddedness on inter-organizational exchange. Academy of Management Journal, 50(6), 1440-14961.
 2. Belkadi, F., Messaadia, M., Bernard, A. & Baudry, D. (2017). Collaboration management framework for OEM-suppliers relationships: A trust-based conceptual approach. Enterprise Information systems, 11(7), 1018-1042.
 3. Boer, N-I., Berends, H., Van Baalen, P.(2011). Relational models for knowledge sharing behavior. European Management Journal, 29(2), 85-97.
 4. Bonner, J. M., Kim, D. & Cavusgil, S. T. (2010). Self-perceived strategic network identify and its effects on market performance in alliance relationship.
 5. Journal of Business Research, 58(10), 1371-1380.
 6. Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS Basic Concepts, Applications, and Programming. New York: Taylor and Francis Group.
 7. Cai, S., Jun, M. & Yang, Z. Z. (2010). Implementing supply chain information integration in china: the role of institutional forces and trust . Journal of Operations Management, 28(3), 257-268.
 8. Cao, M. & Zhang, Q. (2011). Supply chain collaboration : impact on collaborative advantage and firm performance. Journal of Operation Management, 29(3), 163-180.
 9. Chai, S. & Kim, M. (2012). A social -technical approach to knowledge contribution behavior: an empirical investigation of social networking sites users.
 10. International Journal of Information Management, 32(2), 118-126.
 11. Chen, J. V. ; Yen, D. C., Rajkumar, T. M. & Tomochko, N. A. (2011). The antecedent factors on trust and commitment in supply chain relationships. Computer Standards & Interfaces, 33(2), 262-270.
 12. Chen, Y. H., Wu, J. J., Chein, S. H. & Shiah, Y. C. (2014). Exploring the factors of Inter-organizational knowledge sharing . International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business & Industrial Engineering, 8(7), 2184-2187.
 13. Chen, Y., Lin, T. & Yen, D. (2014). How to facilitate inter-organizational knowledge sharing: The impact of trust. Information & Management, 51(5), 568-578.
 14. Cheng, J. H. (2011). Inter-organizational relationships and information sharing in supply chains. International Journal of Information Management, 31(4), 374-384.
 15. Chein, S. H., Chen, Y. H. & Hsu, C. Y. (2011). Exploring the impact of trust and relational embeddedness in e-marketplaces: an empirical study in Taiwan.
 16. Industrial Marketing Management , 41(3), 460-468.
 17. Chow, H.S. & Chan, L. S. (2008). Social trust and shared goals in organizational knowledge sharing . Information & Management, 45(7), 458-465.
 18. Dayasindhu, N. (2007). Embeddedness , knowledge transfer, industry cluster and global competitiveness: a case study of the Indian software industry.
 19. Technovation , 22(9), 551-560.
 20. تسهیل همکاری و به اشتراک گذاری دانش ... 33
 21. Frazier, G. L. & Summers, J. O. (2002). Perceptions of interfirm power and its use within a franchise channel of distribution. Journal of Marketing Research, 23(2), 169-176.
 22. Hausman, A. & Johnston, W. J. (2010). The impact of coercive and non-coercive forms of influence on trust, commitment , and compliance in supply chains.
 23. Industrial Marketing Management, 39(3), 519-526.
 24. Hill, N. S., Bartol, K. M., Tesluk, P. E. & Langa, G. A. (2009). Organizational context and face-to-face interaction: Influences on the development of trust and collaborative behaviors in computer-mediated groups. Organizational Behavior and Human Decision Process, 108(2), 187-201.
 25. Hoejmose, S., Brammer, S. & Millington, A. (2012). Green supply chain management : the role of trust and top management in B2B and B2C markets.
 26. Industrial Marketing Management, 41(4), 609-620.
 27. Jarratt, D. & Ceric, A. (2015). The complexity of trust in business collaborations. Australasian Marketing Journal, 23(1), 2-12.
 28. Kashyap, V. & Sicadas, E. (2012). An exploratory examination of shared values in channel relationships . Journal of Business research, 65(5), 586-593.
 29. Ke, W., Wei, K. K. (2007). Factors affecting trading partners’ knowledge sharing: Using the lens of transaction cost economics and social-political theories. Electronic Commerce Research and Applications, 6(3), 297-308.
 30. Kim, K. K., Umanath, N. S., Kim, J. Y., Ahrens, F. & Kim, B. (2012). Knowledge complementarity and knowledge exchange in supply channel relationships. International Journal of Information Management, 32(1), 35-49.
 31. Lewicki, R. J. & Bunker, B. B. (2008). Developing and maintaining trust in work relationships, Trust in organizations-Frontiers of Theory and Research, Sage, CA, 114-139.
 32. Li, L. (2009). The effect of trust and shared vision on inward knowledge transfer in subsidiaries’ intra-and inter-organizational relationships. International Business Review, 14(1), 77-95.
 33. Lin, H. M., Huang, H. C., Lin, C. P. & Hsu, W. C. (2012). How to manage strategic alliances in OEM-based industrial clusters: Network embeddedness and formal governance mechanisms. Industrial Marketing Management, 41(3), 449-459.
 34. Mcknight, D. H. , Choudhury, V. & Kacmar, C. (2005). The impact of initial consumer trust on intentions to transact with a web site : a trust building model. Journal of Strategy Information System, 11(3/4), 297-323.
 35. Moller, K. & Svahn, S. (2004). Crossing east-west boundaries: knowledge sharing in inter-cultural business networks. Industrial Marketing Management, 33(3), 219-228.
 36. Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (2002). The commitment –trust theory of relationship marketing . Journal of Marketing, 58(3), 20-38.
 37. Panteli, N. & Sockalingam, S. (2005). Trust and conflict within virtual inter-organizational alliances: a framework for facilitating knowledge sharing. Decision support systems, 39(4), 599-617.
 38. Pavlou, P. A. (2008). Institution-based trust in inter-organizational exchange relationships: the role of online B2B marketplaces on trust formation. Journal of Strategic Information System, 11(3-4), 215-243.
 39. چشم انداز مدیریت دولتی شماره 30 تابستان 1396
 40. Shih, S. C., Hsu, S. H. Y., Zhu, Z. & Balasubramanian, S. K. (2012). Knowledge sharing – a key role in the downstream supply chain. Information & Management, 49(2), 70-80.
 41. Uzzi, B. (2009). Social structure and competition in inter-firm networks: the paradox of embeddednss .Administrative Science Quarterly, 42(1), 35-67