بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان و رابطه آن با بی‌تفاوتی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی.

2 ** دانشجوی دکتری، مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).

3 *** دانشجوی دکتری، مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 **** کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش‌وپرورش شهر اهواز و تعیین رابطه آن با بی‌تفاوتی سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 194 نفر از کارکنان است که با بهره‌گیری از نمونه‌گیری خوشه‌ای، تعداد 123 نفر به‌عنوان نمونه آماری برگزیده شدند؛ سپس با استفاده از پرسشنامه‌های OCQ و OIQ، داده‌های موردنیاز گردآوری شد. بررسی و تحلیل نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های تعهد سازمانی و مؤلفه‌های بی‌تفاوتی سازمانی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ همچنین مشخص شد که کمترین همبستگی با متغیر وابسته تعهد سازمانی را بی‌تفاوتی به مدیر دارد

کلیدواژه‌ها

 1. . دانایی‌فرد، حسن؛ حسن‌زاده، علیرضا و سالاریه، نورا (1389). طراحی سنجه بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهشی ترکیبی. اندیشه مدیریت راهبردی، (2)4.
 2. رضائیان، علی (1385). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت.
 3. لطیفیان، مختار؛ طولابی، زینب و لطیفیان، بهزاد (1392). بررسی رابطه بی‌تفاوتی سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت استان ایلام. شیراز: مدیریت چالش‌ها و راهکارها.
 4. غفارزاده آهنگر، ثریا؛ برومند، محمدرضا و حامی، محمد (1393). بررسی بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان ورزش و جوانان استان مازندران. تهران: مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
 5. نظیفی، مصطفی؛ داوودی، امیرحسین و حسین‌زاده، داوود (1393). بی‌تفاوتی سازمانی عامل اساسی سکوت و آوا در سازمان‌های آموزشی. تهران: کنفرانس بین‌المللی دست‌آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
 6. Anjali Patricia, (2010). Predicting burnout: assessing the incremental validity of emotional intelligence beyond personality. Alliant international university. Sandiegott, 133 Pages. 3428766.
 7. Danaee Fard, H., & Eslami, A. (2010). Discovering Theory of Organizational Indifference: A Grounded Theory Strategy. European. Journal of Scientific Research.40(3), 450-460.
 8. Ehrheart, D. (2014).The Organizational Effect of Indifference. Lucile Packard Children's Hospital Stanford. 46, 126-140.
 9. Clerq, D. & Rius, I. B. (2007). Organizational Commitment in mexican small and medium-sized firms: the role of climate and entreneurial oriention. journal of small business management, 45(4), 467-490.
 10. Gehani, R. Ray & Gehani. R. (2007). Mar y Parker Fol ET is Constructive Conflict: APsychological Foundation of Busines Administration. For In ovation Global Enterprises. International Journal of Public Administration, 30, 387-404.
 11. Grant, A., M., Campbel Elizabeth M., Chen Grace, Cot one Ke Nan, Lapedis David, Le Karen (2007). Impact and the Art of Motivation Maintenance: The Effects of Contact with.
 12. Http://www.americancityandcounty.com/issue20030801 (2015). How to overcome organizational indifference. Learn about ways to increase employee satisfaction for proven results.
 13. Id. (2006). Overcome organizational indifference: Nonprofit world, 24.
 14. McCrae, R.R., Terracciano, A. et al. (2005). Universal feauture of personality traits from the observer’s perspective: data from 50 cultures. Journal of personality and social psychology. 88:PP: 547-561.
 15. Mollaabbasi, H. Rezaeemanesh, B., & Salehi Sadaghiani, J. (2013). A study on relationship between emotional intelligence and organizational indifference through the organizational commitment: A case study of an Iranian firm. Management science letters, 3, 1327-13320.
 16. Murphy Michael, G., & Mackenzie, D. K. (2002). Ambiguity، ambivalence and indifference in organizational values. Human resource management journal 12(1).
 17. Mathieu, J. E., Zajac, P. M. (1990). A Review and meta - analysis of the antecedents, correlates and consequences of organization commitment. Psychological Bulletin, 108, 171-194.
 18. Meyer, J. P., & Allen, N. G. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 19. Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1982). Employee-organizational linkages:the psychology of commitment, absenteeism andturnover. NewYork: Academic Press.
 20. Peryer, Ch., & Jordan, C. The Influence of Leader Behaviors on OrganizationalCommitment: A Study in the Australian Public Sector. Intl Journal of Public Administration, 28, 379-396, 205. Public Services and Personal Relationships (1215).
 21. Porter, L. M., Steers, R. M., Mowday, R. T. & Boulian, P. V. (1991).
 22. Richardson Het ie, A., Yang, J., Vandenberg, Robert J., DE Joy David, M. & Wilson Mark, G. (2008). Perceived Organizational Sup ortis Role in Stres or-Strain Relationships. Journal of Managerial Psychology. 23(7), 789-810.
 23. Robnagel, S. Ch., & Guido, H. (2010). Older Workersi Motivation: Against the Myth of General Decline. Management Decision, 48(6).