بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسنده

* دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا.

چکیده

چکیده     هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی در «دانشگاه بوعلی سینا همدان» بود. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی ـ همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان «دانشگاه بوعلی سینا» به تعداد 777 نفر در سال تحصیلی 1392 تشکیل می­دهند که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای ـ نسبی260 نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها، سه پرسشنامه استاندارد منابع قدرت مدیران، اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی به­کار رفت. نتایج نشان داد که وضعیت هر دو متغیر اعتماد سازمانی و میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی در «دانشگاه بوعلی‌سینا همدان» در حد متوسط است و ارتباط مثبت و معنادار بین منابع قدرت مدیران و اعتماد سازمانی، وجود ندارد؛ همچنین نتایج نشان داد که قدرت اجبار مدیران بیشترین تأثیر را بر اعتماد و اثربخشی ارتباطات سازمانی دارد؛ به عبارتی بین قدرت اجبار مدیران و اعتماد سازمانی، رابطه منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

 1. . ارجمندی‌فر، فاطمه، (1378). بررسى رابطه بین میزان به‌کارگیری انواع قدرت توسط مدیران مدارس ابتدایى دخترانه شهر تهران با جو سازمانى. پایان‌نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه الزهراء.
 2. الوانی، مهدی (1382). مدیریت عمومی. تهران: نشرنی.
 3. امامی، مصطفی، جمالی الهام و اصفهانی محمدجواد (1392). بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(3)، 23-44.
 4. ایران‌نژاد پاریزی، مهدی (1381). مدیریت رفتارسازمانی. تهران: مؤسسه تحقیقات آموزش مدیریت، چاپ سوم.
 5. بی‌نام، (1385). بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات هفتگانه آموزش‌و پرورش مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مشهد. قابل‌دسترسی در سایت:
 6. http://www.jozve.org/
 7. پرناک، بهروز، (1392). رابطه بین اعتماد سازمانی با نوآوری دبیران مقطع متوسطه شهرستان گیلان غرب در سال تحصیلی 91-92. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 8. پورقاز، عبدالوهاب و محمدی، امین (1390). بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان. مجله پژوهش‌های مدیریت عمومی، 4(12)، 111-130.
 9. ترابیان، سارا، (1385). بررسی رابطه بین منابع قدرت مورداستفاده مدیران و جو سازمانی در دبیرستان‌‌های دولتی دخترانه شهر کرمان از دیدگاه دبیران، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
 10. حقیقی، محمدعلی (1380). مدیریت رفتار سازمان. تهران: نشر ترمه.
 11. داودآبادی، محمد (1385). مدیریت و ارتباطات سازمانی. همایش ملی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصفهان، 24 و 25 اردیبهشت، قابل‌دسترس در سایت:
 12. http://www.yahyaee.com/bank/2010/11/post-13.html.
 13. دفت، ریچاردال (1392). تئوری و طراحی سازمان. (ترجمه: علی پارساییان و سید محمد اعرابی)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ شانزدهم.
 14. دیویس،کیت و نیواستورم، جان (1370): رفتار انسانی در کار. (ترجمه محمدعلی طوسی)، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
 15. صفری، شهربانو (1389). بررسی منابع قدرت مدیران و رابطه آن با جو سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس. فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/سازمانی، 1(3)، 41-48.
 16. غضنفری، احمد و مزروعی، حسین (1394). بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی ارتباطات سازمانی در یک سازمان دولتی. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 31(2)، 589-599.
 17. فرهنگی، علی‌اکبر (1378). ارتباطات سازمانی. تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد اول، چاپ سوم.
 18. ف‍خ‍ی‍م‍ی‌، ف‍رزاد (1379). سازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ئ‍وری‌ه‍ا، وظای‍ف‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ه‍ا. ته‍ران‌: ن‍ش‍رهستان، چاپ اول.
 19. محمدی، امین و پورقاز، عبدالوهاب (1392). رابطه‌ی سبک‌های تفکر با منابع قدرت مدیران مدارس. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(15)، 117-138.
 20. مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید (1388). پژوهشنامه مدیریت. تهران: انتشارات ترمه.
 21. مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید (1390)، مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات راهدان.
 22. ملاحسینی، علی و کهنوجی، کبری (1386). بررسی منابع پنج‌گانه قدرت مدیران با تعهد کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان. مجله توسعه و سرمایه، 1(1)، 117-132.
 23. نانچیان و همکاران (1379). پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی. قابل دسترسی در سایت:
 24. http://defile.ir/market/tag/
 25. نصر اصفهانی، علی (1383). چگونگی رفتار انضباطی با کارکنان در سازمان. فصلنامه مدیریت توسعه، شماره 22، 21-31.
 26. نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ گنجویی، فریده اشرف و قاسمی، حمید (1391). اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 4(16)، 157-173.
 27. نوربخش، مهوش و محمدی، سردار (1382). بررسی رابطه سبک‌های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی. نشریه حرکت، 19، 109-124.
 28. یوسفی، علی‌رضا، پورمیری، منصوره و صفاری انارکی، عفت (1389). بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی کارکنان پرستاری با میزان رضایت شغلی ایشان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه‌نامه توسعه آموزش)، 10(5)، 586-592.
 29. Cho, S. (2006). The Power of Public Relations in Media Relations: A National Survey of Health PR Practitioners. Availabel from;
 30. https://www.researchgate.net/publication/239775155/.
 31. Dunham, R. B., et al. (2002). Individual and organizational strategies for coping with organizational power. Academy of management, 21,811-24.
 32. Ellonen, R., Blomqvist & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organizational innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11, 160-181, Availabel from: http://www.emeraldinsight.com
 33. Gill, M. J. (2009). The relative predictability of incivility on interpersonal and organizational trust, (thesis) Submitted to the Faculty of Purdue University.
 34. Lamsa, A. M. & Pucetaite, R. (2009). Development of organizational trust among employees from a contextual perspective. Business Ethics, 15(2), 130-141.
 35. Moorhead, G. & Griffin, R. W. (2007). Organizational Behavior. Alvani, S. M. & Memarzadh, G. H. Tehran: Morvarid, Eleventh Edition.
 36. Oreg, S. (2003). Resistance to change power: Developing an individual difference measure. Journal of applied psychology, 3, 58-88.
 37. Papastergiou, M. (2010). Enhancing Physical Education and Sport Science students’ self-efficacy and attitudes regarding Information and Communication Technologies through a computer literacy course. Journal homepage: www.elsevier.com/ locate/compedu. Computers & Education, 54(12), 298-308.
 38. Perry, R. W. (2004). The relationship of affective organizational commitment with supervisory trust. Rev. Public Personal Admin, 24, 133-149.
 39. Peters, Linda, & Karren. Ronald, J. (2009). An Examination of the Roles of Trust and Functional Diversity on Virtual Team Performance Ratings. Group & Organization Management, 34.(4), 479-504.
 40. Ramo, H. (2010). Moments of Trust: temporal and spatial factors of trust in organizations. Journal of Management Psychology,19(8), 760-775.
 41. Rousseau, D. Sitkin, S. Burt, R. & Camerer C. (1998). Not so different after all: Across-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23, 393-404.
 42. Sternberg, R. J. (1997). Thinking styles. New York Cambridge university press.
 43. Wayne, k. Hoy & John Tarter, C. (2004). Organizational justice in schools: no justice without trust. International journal of Educational Management,18(4), 250-259.
 44. Yang, Jen-te. (2007). the impact of knowledge sharing on organizational learning and effectiveness. Journal of Knowledge Management, 11(2), 83-90.