طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد اجتماعی ـ فنی و بوم‌شناختی برای بخش دولتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان (نویسنده مسئول).

2 ** دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.

3 *** استاد گروه مدیریت واقتصاد، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.

چکیده

چکیده     عملکرد پایین منابع انسانی، به‌خصوص در بخش دولتی ایران، همواره یکی از چالش‌های اصلی مدیران این بخش بوده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد اجتماعی فنی و اضافه­کردن شاخه بوم‌شناختی به آن، سعی شده است تا مدلی برای سیستم مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی با رویکرد بوم شناختانه طراحی شود. داشته‌های منابع انسانی سازمان، سرمایه انسانی؛ داشته‌های اجتماعی سازمان، سرمایه اجتماعی و داشته‌های بوم‌شناختی سازمان، سرمایه بوم‌شناختی سازمان در نظر گرفته شده است. طبق نظریه اجتماعی فنی، استفاده بیشینه از همه سرمایه‌ها امکان‌پذیر نیست و باید به ترکیب بهینه‌ای از آن‌ها دست یافت تا این ترکیب بتواند به حداکثر­سازی عملکرد نیروی انسانی کمک کند. برای این منظور از گروه خبره‌ای که از طریق تکنیک گلوله­برفی انتخاب شده بودند، خواسته‌ شد تا اهمیت شاخص‌های هر یک از سرمایه‌ها را در وظایف منابع انسانی مشخص کنند. داده‌های به‌دست‌آمده از طریق روش برنامه‌ریزی خطی تکنیک صفر و یک، برای دستیابی به مدل بهینه، تحلیل شد. در پایان نتایج با قانون خدمات کشوری تطبیق داده ‌شده و پیشنهاد‌هایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

 1. .
 2. آرمسترانگ، مایکل (1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ترجمه محمد اعرابی و امید مهدیه. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 3. دفت، ریچارد، ال. (1384). تئوری سازمان و مدیریت. ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 4. سازمان ملی بهره‌وری ایران (1388). مقایسه تطبیقی وضعیت بهره‌وری ایران با بعضی کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی بین سال‌های 1980-2006.
 5. قیتانی، البرز؛ مژده‌دهنده، مریم و قیتانی، سهند (۱۳۸۹). رضایت شغلی در سازمان: مطالعه موردی در وزارت کار و امور اجتماعی. اولین کنفرانس منطقه‌ای مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
 6. میرسپاسی، ناصر (۱۳۸۳). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران: میر.
 7. هیوز، آون (۱۳۹۲). مدیریت دولتی نوین. ترجمه مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی، غلامرضا معمارزاده طهران. تهران: انتشارات مروارید، چاپ چهاردهم.
 8. Adam, M. S., & Urquhart, C. (2009). No man is an island: Social and human capital in IT capacity building in the Maldives. Information and Organization, 19(1), 1-21 attainment.
 9. Ahadzie, D. K., Proverbs, D. G., & Olomolaiye, P. (2008). Towards developing competency-based measures for construction project managers: Should contextual behaviours be distinguished from task behaviours? International Journal of Project Management, 26(6), 631-645.
 10. Aldrich, H. E., & Langton N. (2017). Human Resource Management and Organizational Life Cycles. researchgate.net
 11. Baxter, G., & Sommerville, I. (2011). Socio-technical systems: From design methods to systems engineering. Interacting with Computers, 23(1), 4-17.
 12. Becker, G. S. (1975). Human Capital. National Bureau of Economic Research, (2th eds) New York.
 13. Bertalanffy, von L. (1950). The theory of open systems in physics and biology. Science, 3, 23-39.
 14. Brewster, C. (1995). Human resources Management: A Critical Text, J. Storey (ed.) Londen Routledge.
 15. Cabral-Cardoso, C. (2007). The evolving Portuguese model of HRM. The International Journal of Human Resource Management, 15, 6.
 16. Coleman, J. (1998). Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, 91. 95-421.
 17. Davidsson, P., & Benson Honig (2113). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 41, 314-334.
 18. Devanna, M., & Fombrun, L. & Tichy, N. (1984). A framework for strategic human resource management. in C. Fombrun, N. Tichy, and M. Devanna, (Eds), Strategic Human Resource Management, Wiley, New York, NY.
 19. Emery, F. E., & Trist, E. L. (1965). The causal texture of organisational environments. In: F.E. Emery (Ed.), Systems
 20. Galbraith, J. (1995). Designing organizations: An executive briefing on strategy, structure, and process’, CA: Jossey-Bass, San Francisco.
 21. Gaus, J. M. (1947). Reflection On Public Administration’, University, AL: University of Alabama Press.
 22. Gheitani, A., Memarzade Tehran, G., & Safari, S. (2013). The Estimation of Human Resources Management Practices’ Share in Employees Performance of Iran Public Sector, Journal of Management Research, 5 (3), 95-107.
 23. Guan, X., & Frenkel, S. J. (2017), How HR Practice, Work Engagement and Job Crafting Influence Employee Performance, Academy of management proceeding.
 24. Harten, J., Cuyper, N., Guest, D., Fugate, M. Knies, E., & Forrier, A. (2017). Special issue of international human resource management Journal HRM and employability: an international perspective. The international Journal of Human Resource management, 28(19), 2831-2835
 25. Hatch, M. J., (1997). Organisation Theory: Modern, Symbolic and Post-modern Perspectives. Oxford University.
 26. Heller, F. (2001). Towards a socio-ecotechnology. Journal of Engineering and Technology Management,18(4-3), 295-312.
 27. Huselid, M. A., (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal. 31(3), 635-612.
 28. Iplik, F. N., Can Kilic, K., & Yalcin, A. (2011). The Simultaneous Effects Of Person-Organization And Person-Job Fit On Turkish Hotel Managers’, International Journal of Contemporary Hospitality Management,23(5), 644-661.
 29. Kristof, A. L. (1996). Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations’, measurement and implications. Personnel Psychology, 49(1), 1-49.
 30. Landry R., Amara, N., & Lamari, M. (2002). Does social capital determine innovation? To what extent?’ Technological Forecasting & Social Change, 69(7), 681-701.
 31. Lengnick-Hall Mark, L., Cynthia, A., Lengnick-Hall, Leticia, S. Andrade & Brian Drake (2009). Strategic human resource management: The evolution of the field, Human Resource Management Review, 49, 61-15.
 32. Michael, S. C., & Kimb, S. M. (2005). The organizational ecology of retailing: A historical perspective’, Journal of Retailing, 81(2), 113-123.
 33. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1991). Social Capital, Intellectual capital & the organizational advantage. Academy of management Review, 23(2), 212-261.
 34. Pasmore, W. A. (1988). Designing effective organizations: The socio-technical systems perspective,Wiley, New York, NY.
 35. Rees G., & Smith P. E. (2017). Strategic human resources management an international perspective, 2th edition, sage publication
 36. Reino A., & Vadi M. (2012). Industry, Organizational Age, and Size as Predictors of Organizational Values in the Context of a Transition Society: The Case of Estonian Organizations. Journal of East-West Business, 18(1), 28- 53.
 37. Riggs, F. W. (1980). The Ecology and Context of Public Administration: A Comparative Perspective. Public Administration Review, 40(2), 107-115.
 38. Rutherford, M., Buller, P., & McMullen, P. (2003). Human resource management problem over the life cycle of small to medium-sized firms. Human Resource Management, 42(4), 321-335.
 39. Schultz, T. (1959). Investment in man: an economist’s view. Social Service Review, 33(2), 69-75.
 40. Shippmann, J., Ash, R., Battista, M., Carr, L., & Hesketh, B. et al. (2000). The practice of competency modeling. Personnel Psychology, 53(3), 703-740.
 41. Storey (1992). Developments in the Management of Human Resources: an analytical review. Oxford, Blackwell Publishing.
 42. Trist, E. L. (1981). The evolution of socio-technical systems: a conceptual framework and an action research program, Occasional paper no. 2, Quality of Working Life Center, Ontario Ministry of Labour, Ontario.
 43. Tzabbar, D., Tzafrir, S., & Baruch, Y. (2017). A bridge over troubled water: Replication, integration and extension of the relationship between HRM practices and organizational performance using moderating meta-analysis. Human Resource Management Review, 27, 134-148.
 44. Yaozhong, P. P., Shi, W., Zhu, X., Gu, Y., Fan, J. Li (2005). Measurement of ecological capital of Chinese terrestrial ecosystem based on remote sensing, science in China series D: Earth Science, 48(6), 786-796.
 45. Wright, P. M., & Snell, S. A., (1998). Toward a unifying framework for exploring fit and flexibility in strategic human resource management. Academy of Management Review, 23(4), 756-772.