دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، بهمن 1393 
شایستگی‌های مدیریتی مدیران جهادی؛ تحلیلی داده‌بنیاد

صفحه 41-64

اسد الله گنجعلی؛ محمدمهدی علی شیری؛ مجتبی بیدی


طراحی و تبیین الگوی تصمیم‌گیری مدیران جهادی

صفحه 87-108

مسلم باقری؛ محسن جاجرمی‌زاده؛ مهرداد کیانی


نقش زنان در مدیریت جهادی بهینه‌سازی الگوی مصرف

صفحه 155-174

مریم حمیدزاده؛ سیده لیلا شمس‌آبادی؛ الهه همایون والا