بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران بر رفتار شهروندی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، تهران

2 .دانشگاه قم

چکیده

چکیده     مدیریت جهادی به عنوان یک الگو و مدل مطلوب و سازگار با الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت تا کنون بارها از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است چرا که مدیریت جهادی هم ویژگی‌های اثباتی و ایجابی دارد و هم می‌توان برای آن مرزهای معین و مشخصی با الگوهای متعارف و رایج مدیریتی در جهان قائل شد و نکته دیگر توجه به مزیت مطلق الگوی مدیریت جهادی که از یک سو مبتنی و متکی بر علم، تجربه، مهارت و تخصص است و از سوی دیگر مستظهر به توکل و اعتماد به خداوند متعال و با نیت قرب الی الله پیش می رود.  شهرداری  به عنوان یک نهاد عمومی بودجه بسیار زیادی را جهت انجام امور مربوطه به خود اختصاص می‌دهد. لذا استفاده از رفتار شهروندی سازمانی و کمکی کارکنان کمک بسیار زیادی به انجام امور و کارآیی بهتر سازمان دارد. همچنین مدیران شهرداری با آگاهی از چگونگی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به تقویت این رفتار و دستیابی به عملکرد بالاتر خواهند رسید. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی تأثیر دارد؟ و ابعاد این تأثیرات چیست؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران بر رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد و داده‌های مورد نیاز برای تحلیل این ادعا با استفاده از ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته که با نظر اساتید و سوابق تحقیق تالیف شده و طبق شاخصه‌های مدیریت جهادی تنظیم گردیده به دست آمده است. ایده اصلی بکار رفته در این تحقیق طراحی مدلی محقق ساخته از تجمیع مدل پورتر و ادبیات موجود مدیریت جهادی است. در مدل مفهومی پژوهش فوق به دنبال معرفی و سنجش شاخصه‌های مدیریت جهادی در سازمان هستیم و با اندازگیری میزان آن‌ها توسط مشتریان شهرداری، معیاری برای رفتار شهروندی سازمانی شکل می‌گیرد که بیانگر بهره‌وری

کلیدواژه‌ها


 1. . فتاحی، مهدی، 1385، معنویت در کار، نشریه فرهنگ مدیریت، شماره سیزدهم، سال چهارم، تابستان 1385، ص 19- 25.
 2. زارعی متین، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. انتشارات آگاه، چاپ اول.
 3. ایروانی، محمدجواد، نهادگرایی و جهاد سازندگی. وزارت جهاد سازندگی، 1377.
 4. مستبصری، م. نجابی، ع، ر. (1387). فرسودگی شغلی عامل تعدیل‌کننده OCB در سازمان.
 5. رضایی کلید بری، ح، ر. باقر سلیمی، س. (1387). نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی.
 6. اسلامی، ح. (1387). رفتار شهروندی سازمانی. تدبیر، شماره 187 آذرماه 1386.
 7. حافظ نیا، محمدرضا (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران، انتشارات سمت.
 8. فتاحی، مهدی (1386). بررسی اثرات معنویت کـاری بـر رفتارهـای شـهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشـتری و کیفیـت خـدمات در سـازمان تـأمین اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، تهران: دانشگاه تهران- دانشـکده مدیریت.
 9. فتاحی، مهدی؛ اعظمی، امیـر (1387). رفتار شهروندی سـازمانی: بیـان تعـاریف، عوامل ایجاد کننده، پیامدها و ارائه یک مدل. اولین کنفـرانس ملـی مـدیریت رفتـار شهروندی سازمانی، دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت.
 10. بوداقی، حسین (1393). ابعاد، شاخص ها و مؤلفه‌های مدیریت جهادی در فرهنگ غدیر. سومین همایش بین‌المللی فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی.
 11. بررسی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری منطقه 18(1389). تهران: دفتر مطالعات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
 12. سایت مقام معظم رهبری.
 13. Bolino, Mark C., William H. Turnley & James M. Blood good (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27(4), 505522
 14. Becton, J. Bret., William F. G., Mike, S. (2008). Evaluating and Rewarding OCBs: PotentialConsequences of Formally Incorporating Organizational Citizenship Behavior in Performance Appraisal and Reward Systems.