رسانه‌ها، هویت اجتماعی و نگرش جهادی در مدیران

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از انواع رسانه‌ها با هویت اجتماعی و نگرش جهادی مدیران پرداخته است. جامعه مورد بررسی عبارت از مدیران رده میانی بانک سینا می‌باشد. ابزار مورد استفاده مشتمل بر پرسشنامه میزان استفاده از انواع رسانه‌ها، پرسشنامه 20 سؤالی هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن و پرسشنامه 18 سؤالی نگرش جهادی می‌باشد. اهداف تحقیق عبارت از بررسی رابطه میزان استفاده از انواع رسانه‌ها با هویت اجتماعی و نگرش جهادی در مدیران بود که نتایج نشان داد میان میزان استفاده از انواع رسانه‌ها با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد، اما میان استفاده از انواع رسانه‌ها با نگرش جهادی این رابطه معنادار نبود، اگرچه این رابطه نیز با تفکیک رسانه‌ها معنادار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


 1. افتخاری، ‌اصغر (1386). کالبد شکافی هویت: بحران‌ها و راهکارها. (در کتاب) علیخانی، علی‌اکبر، هویت در ایران: رویکرد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی به هویت و بحران هویت در ایران. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 2. اول‍سون، دیوید (1377). ‌رس‍ان‍ه‌ه‍ا و ن‍م‍اده‍ا: ص‍ورتهای‌ ب‍ی‍ان، ارت‍ب‍اط و آم‍وزش‌. ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ م‍ه‍اج‍ر. ت‍ه‍ران‌: انتشارات سروش.
 3. حسین‌زاده، علی حسین، ‌باقری، معصومه و سلیمان‌نژاد، محمد (1389). بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی جوانان دبیرستانی شهر دهلران. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر. ش 10 (211-238).
 4. دوران، بهزاد (1387). هویت اجتماعی و فضای سایبرنتیک. تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
 5. رشیدی آل‌هاشم، ‌سید رکن‌الدین؛ قاسمی،‌علی؛ رستمی‌نیا، محمد اسماعیل (1393). بایسته‌های فرهنگ،‌اقتصاد و مدیریت جهادی. تهران: انتشارات زمزم هدایت.
 6. رضاییان، علی؛ (1379). مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت، ، ص 202.
 7. رواسانی، ‌شاپور (1318). زمینه‌های اجتماعی هویت ملی. تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
 8. روزنامه کیهان (21 فروردین 93). شماره 20746
 9. شایگان، داریوش (1388). افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار. ترجمه فاطمه ولیانی. تهران: فرزان روز.
 10. صبوری خسروشاهی، حبیب و آذرگون، نسرین (1392). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی (فیسبوک) بر هویت اجتماعی. مطالعات رسانه‌ای، 21 (2-20).
 11. علیخانی، علی‌اکبر (1386). هویت در ایران: رویکرد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی به هویت و بحران هویت در ایران. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 12. قبادی، خسرو (1386). هویت اجتماعی. (در کتاب) علیخانی، علی‌اکبر، هویت در ایران: رویکرد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی به هویت و بحران هویت در ایران. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 13. کریمی، یوسف؛ (1377). نگرش و تغییر نگرش، تهران، انتشارات نشر ارسباران، ، چاپ چهارم، ص 162.
 14. محسنی، علی و جوانمردی، عادل (1390). بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی فرهنگی. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی. ش 9 (91-83).
 15. معمار، ثریا، عدلی پور، صمد و خاکسار، فائزه (1391). شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تاکید بر بحران هویتی ایران). فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. دوره اول، ش 4 (176-155)