نقش زنان در مدیریت جهادی بهینه‌سازی الگوی مصرف

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بانوان در بخش خانواده است؛ بنابراین زنان با مدیریت صحیح این بخش نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف و امور اقتصادی جامعه و خانواده بر عهده دارند. زنان نه تنها در خرید لوازم و مواد مصرفی نقش مهمی دارند، بلکه در درست مصرف کردن و همچنین نگهداری موارد مصرفی نیز باید مدیریت داشته باشند. اگر احساس وظیفه و حفظ سرمایه‌های کشور در زنان ایجاد شود، آنان در حفظ منابع ملی نیز تأثیر بسزایی دارند و این امر خودبه‌خود عاملی برای ایجاد الگوی مناسب مصرف برای نسل‌های بعدی خواهد بود. در همین راستا مقاله حاضر با هدف بررسی نقش جهادی زنان در محیط خانواده در جهت بهینه­سازی الگوی مصرف و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفهوم مدیریت جهادی بهینه­سازی الگوی مصرف پرداخته شده است. این مقاله از نظر نوع هدف کاربردی بوده و با روش مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه عمقی با خبرگان انجام شده است. یافته­های این مقاله برخی از راهکارهای عملیاتی مدیریت جهادی در اصلاح الگوی مصرف را برای زنان را شناسایی نموده و همچنین برخی از موانع پیش روی خانواده در زمینه بهینه­سازی الگوی مصرف را ارائه می‌نماید

کلیدواژه‌ها


 1. . قرآن مجید، ترجمه استاد حسین انصاریان.
 2. ابراهیم‌پور، محسن؛ رحیمی سوره، صمد؛ هدایت‌نژاد، علی‌اصغر؛ طاهری، حمید (1386). مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی. چاپ اول. تهران: نشر آموزش کشاورزی ـ دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی.
 3. انصاری، ابراهیم؛ طیبی، ناهید (1391). نقش اجتماعی مادران در اصلاح الگوی مصرف مطالعه موردی شهر کرج. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شوشتر، سال ششم، شماره شانزدهم.
 4. انوری، حسن (1382). فرهنگ بزرگ سخن. چاپ دوم. جلد اول و دوم. تهران: سخن.
 5. ایروانی، محمدرضا (1388). اسلام، الگوی مصرف و نقش زنان در جلوگیری از اسراف. اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی. دانشگاه زابل.
 6. پیرمرادیان، مسعود (1393). مدیریت جهادی. چاپ اول. قم: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه‌ها).
 7. حیاتی، علی؛ حیدری، رقیه؛ صیدی، علی‌اکبر (1393). واکاوی نقش مدیریت اقتصادی زنان در خانواده با تأکید بر مدیریت جهادی. اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی. مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 8. حیدری، رقیه؛ حیاتی، علی؛ صفری، نقی (1393). نقش زنان در توسعه پایدار محیط‌زیست با تأکید بر مدیریت جهادی. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی. مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 9. رضاییان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت. چاپ پانزدهم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
 10. عربی، حسین (1392). اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری. فصلنامه سیاست کلان. سال دوم. شماره دوم.
 11. فرمهینی فراهانی، محسن؛ همتی‌فر، مجتبی (1389). تبیین مبانی، اصول و روش‌های اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر متون اسلامی. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی تربیت اسلامی. سال پنجم. شماره دهم.
 12. نوراحمدی، محمدجواد (1389). اقتصاد دینی از منظر اندیشمندان اقتصادی مسلمان و مسیحی. چاپ دوم. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 13. سایت سبب (اندیشگاه مدیریت جهادی)، http://sa-bab.ir
 14. سایت مطالعات مدیریت دفاع مقدس، http://hdmstudy.ir
 15. Hersey, Paul and Ken Blanchard (1988). management of organizational behavior: Utilizing Human Resources, 4th, India: Prentice-Hall.