دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، فروردین 1393 
واکاوی و تحلیل تبعات سکوت ملی در نظام‌های سیاسی

صفحه 15-40

حسن دانایی‌فرد؛ معصومه مصطفی‌زاده؛ محمدرضا صادقی


تبیین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد تیم‌های کاری

صفحه 41-64

مریم طهرانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمدرضا حمیدی‌زاده


بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی

صفحه 65-86

علی عبدالهی*،؛ نازنین توکلی جوشقانی


کاربرد راهکارهای برتر در بازمهندسی فرایند نظام پیشنهادها در شرکت بهره‌برداری متروی تهران

صفحه 87-108

سید حسین سیادت؛ الهام مظاهری


مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتارهای فرانقش: واکاوی نقش میانجی تعهد سازمانی

صفحه 109-128

فاطمه احمدپور؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ فاطمه فهیم‌نیا


نقش اعتماد درون سازمانی در افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان

صفحه 129-154

محمدصادق حسن زاده؛ تورج حسن‌زاده*؛ سپیده یوسفی‌مقدم


بررسی تأثیر مدیریت دانش بر ارتقاء سرمایه‌های فکری (مورد مطالعه: شرکت قطارهای مسافری رجاء)

صفحه 155-173

بهروز قلیچ لی؛ علی اوتارخانی؛ فرانک مطلبی