دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، دی 1393 
بررسی اثر جو تیم و رهبری توانمندساز در رفتار تسهیم دانش اعضای تیم

صفحه 15-40

اکرم هادیزاده؛ محسن زنگنه؛ حمید رامین مهر


انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو)

صفحه 41-64

داوود حسین پور؛ سید مهدی الوانی؛ علیرضا قزل


بررسی ارتباط بین ادراک فضای سیاسی سازمان با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

صفحه 65-86

قدرت الله باقری؛ ارش حسنی‌نژاد؛ مجتبی نیک‌آیین؛ سید محمد خرم


بررسی انتقادی ده تعریف مدیریت و ارائه تعریف مختار

صفحه 87-108

عابد رضایی؛ علی رضاییان


بررسی رابطه دوره عمر سازمانی با ارزیابی اثربخش عملکرد دانشگاه‌ها (مورد مطالعه دانشگاه‌های استان فارس و اصفهان)

صفحه 109-128

غلا معلی طبرسا؛ سراج‌الدین محبی


بررسی دیدگاه‌های بازیگران خط‌مشی‌گذاری و مخاطبان آنها درباره عدالت سازمانی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)

صفحه 129-154

مهناز نیکبخت؛ سید مهدی الوانی؛ علی اصغر پور عزت؛ علی اصغر سعد ابادی؛ سید احمد حسینی


تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت

صفحه 155-173

علی رضائیان؛ بهروز دری؛ غلامعلی طبرسا؛ علی آقایی