دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1393 
1. طراحی مدل طردشدگی سازمانی در بانک‌های منتخب

صفحه 13-30

عبداله توکلی؛ شهرام جمالی کاپک؛ ویدا خراسانی


5. آینده‌پژوهی فردی کارآفرینان: از خودانگاره به خودنگاره

صفحه 107-122

مهدی محمدی؛ سعید خزایی؛ محمدحسن مبارکی؛ سعید رضایی طرقی****


6. تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 123-141

زهرا ظهیری؛ جلال کریمی‌خواه؛ سید حبیب‌الله میر غفوری