دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، بهمن 1393 
طراحی مدل طردشدگی سازمانی در بانک‌های منتخب

صفحه 13-30

عبداله توکلی؛ شهرام جمالی کاپک؛ ویدا خراسانی


آینده‌پژوهی فردی کارآفرینان: از خودانگاره به خودنگاره

صفحه 107-122

مهدی محمدی؛ سعید خزایی؛ محمدحسن مبارکی؛ سعید رضایی طرقی****


تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 123-141

زهرا ظهیری؛ جلال کریمی‌خواه؛ سید حبیب‌الله میر غفوری