مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 دانشگاه تهران

چکیده

      تحقق اهداف متمایز و متعالی انقلاب اسلامی در راستای رشد و کمال آحاد جامعه و بسط عدالت، منوط به استفاده از الگوی مدیریتی متناسب با آن است. چنین الگویی برخاسته از مبانی منحصر به فردی است که با مبادی ماده بنیاد فکری و تمدنی غرب در تعارض است. الگوی مدیریتی و سازمانی مطلوب برای مدل تمدنی در افق انقلاب اسلامی، مبتنی بر ارزش‌های الهی است. یکی از غنی‌ترین مفاهیم و الگوهای مدیریتی مطرح در چارچوب کمال‏محور تمدن اسلامی، سبک "مدیریت جهادی" است. این پژوهش کیفی به‌دنبال شناسایی و تبیین ابعاد مدیریت جهادی در قالب الگویی نظام‌مند و با بهره‌گیری از نظریه داده‌بنیاد می‌باشد. یافته‌های کیفی تحقیق به‌وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده و نهایتا مدل پارادایمی مدیریت جهادی تبیین می‌شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت جهادی دارای ابعاد اصلی ارزش، نگرش و رفتار در سطح فرد و فرهنگ، ساختار و فرآیند در سطح سازمان می‌باشد که خود به مقوله‌های فرعی تقسیم می‌شوند. سپس با توجه به نتایج به‌دست‌آمده شرایط علّی، مقوله محوری، زمینه، راهبرد، شرایط مداخله‌گر و پیامد مدیریت جهادی به روش نظریه داده بنیاد استخراج گردیده‌اند

کلیدواژه‌ها

 1. قرآن کریم.
 2. نهج‌البلاغه حضرت علی(علیه‌السلام).
 3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 4. آوینی ، سید مرتضی ، توسعه و مبانی تمدن غرب ، 1392 ، چ2 ، تهران ، نشر واحه.
 5. امیدی‌کیا، کامران و دیگران، شناخت قابلیت‌های سازمانی جایگاه‌سازی برند شرکت در صنعت مواد 6. غذایی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد، 1391، نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 11.
 6. دانائی‌فرد، حسن، استراتژی‌های نظریه پردازی، 1392، چ2، تهران، انتشارات سمت.
 7. دانائی‌فرد، حسن و الوانی، مهدی و آذر، عادل، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، 1383، چ1، تهران، انتشارات صفار- اشراقی.
 8. بازرگان، عباس، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، 1378، چ1، تهران، نشر دیدار.
 9. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research. Newbury Park, CT: Sage.Turner, Alison; Wilkie, Fran and Rosen, Nick (2004). Virtual but visible: developing a promotion strategy for an electronic library. New Library World Volume 105 • Number1202/1203
 10. Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research:
 11. William Newman and J.V. Charlese Summer, The Process of Management Concept Behaviour and Practice; Mc Graw-Hill Book Co.1965
 12. Glaser, Barney G., & Strauss, Anselm L. (1967), Awareness of Dying. Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage
 13. Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business & Market Researchers, London: Sage Publications.