شایستگی‌های مدیریتی مدیران جهادی؛ تحلیلی داده‌بنیاد

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشیاه امام صادق علیه السلام

2 دانشیاه تهران ، پردیس قم.

3 دانشیاه امام صادق علیه السلام.

چکیده

 چکیده     مدیریت جهادی در سال‌های اخیر تبدیل به سبک مورد نظر برای حل بسیاری از بحران‌هایی که کشور با آن مواجه است شده است. از این‌رو، مهیاسازی زمینه‌های مورد نیاز برای پیاده‌سازی این سبک مدیریتی، تبدیل به یکی از دغدغه‌های علمی در حوزه مدیریت شده است. در این میان، شایستگی‌های مدیران جهادی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم در توسعه این نوع از مدیریت شناخته شده است. از این‌رو، شناسایی شایستگی‌های اثرگذار بر این سبک از مدیریت می‌تواند کمک شایانی به شکل‌گیری و توسعه آن در حوزه‌های مختلف نماید. در این پژوهش، شایستگی‌های مدیریتی مورد نیاز برای مدیران جهادی، بر اساس تحلیلی کیفی مورد شناسایی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

 1. . اسدیفرد، رویا، خائفالهی، احمد علی و رضاییان، علی، (1390). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران - بر اساس صحیفه امام - ره - رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد. مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)، (3)1، 92-75
 2. اکرامی، محمود، رجبزاده، سمیه، (1390). توسعه مؤلفه‌های مقیاس سنجش شایستگی مدیران. فرآیند مدیریت و توسعه، (77)، 70-49.
 3. باقری, مصباح; سعدآبادی, حسن (1390): طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزشهای اسلامی: پژوهشی مبتنی بر راهبرد دادهبنیاد با تأکید بر ویژگیهای فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی، اندیشه مدیریت راهبردی 5 (2)، ص 57-122
 4. تسلیمی، محمد سعید، راعی، رضا، فرزینوش، اسدالله، برقی، میکائیل. (1392). طراحی و تبیین مدل شایستگیهای مدیران پروژههای ملی کشور با تمرکز بر ریسک. مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)، 3، 78-57.
 5. حسنی, سید حمیدرضا; علیپور, مهدی (1389): بخش چهارم: مدل شناسی: تحلیل مکانیزم اجتهاد به مثابه مدلی برای تولید علوم انسانی اسلامی در مجموعه مقالات همایش تولید علم و جنبش نرمافزاری در حوزه معارف اسلامی (1)1، 188-163.
 6. خورشیدی، عباس، اکرامی، محمود. (1390). شایستگی مدیران: شناسایی عوامل سازنده شایستگی مدیران. مطالعات مدیریت انتظامی، (6)4، 592-580.
 7. دانایی‌فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. آذر، عادل. (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار-اشراقی.
 8. درگاهی، حسین، علیپورفلاحپسند، محمدحسن، حیدریقرهبلاغ، هادی، (1389). ارائه مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی. راهبرد توسعه، (23)، 113-91
 9. غفوریان، هما. (1380). الگو شایستگی مدیران. تدبیر، (12)1، 70-69.
 10. غلامزاده، داریوش، صحت، سعید، ستاریلقب، بهروز. (1392). شناسایی و تعیین شاخص‌های شایستگی مدیران در یک شرکت بیمه‌ای (نمونه مطالعه: مدیران میانی). تازه‌های جهان بیمه، 16-4.
 11. نیرومند، پوراندخت، بامدادصوفیبامداد، جهانیار، اعرابی، سید محمد، امیری، مقصود. (1391). چارچوب مفهومی شایستگی مدیران عامل شرکت‌های فناوری بنیان: ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص‌ها. مشاوره شغلی و سازمانی، (4)0، 161-145.
 12. نیرومند، پوراندخت، رنجبر، محبوبه، بامدادصوفی، جهانیار. (1390). شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران و توسعه پایدار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (ارائه یک چارچوب پیشنهادی). مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، (2)1، 102-73.
 13. Armstrong, M. (2012). Armstrong's handbook of human resource management practice (12th ed.). London, Philadelphia: Kogan Page.
 14. Dubois, D. D., & Rothwell, W. J. (2004). Competency-based human resource management. Palo Alto, Calif: Davies-Black.
 15. Charmaz, K., & Bryant, A. (2008). Grounded Theory. In L. M. Given, The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods (pp. 374-377). California: Sage Publication.
 16. Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage.
 17. Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: advances in the methodology of grounded theory. Sociology Press.
 18. Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Aldine Pub. Co.
 19. Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2012). Managing human resources (7th ed.). Boston: Pearson.
 20. Martin, J. (2010). Key concepts in human resource management. SAGE key concepts. London: SAGE.
 21. Rothwell, W. J. (2012). Competency Based Human Resource Management. In G. M. Benscoter (Ed.), The encyclopedia of human resource management (pp. 45–47). San Francisco, Calif, Chichester: Jossey-Bass; John Wiley [distributor].
 22. Rowley, C., & Jackson, K. (2010). Human Resource Management: The Key Concepts (Routledge Key Guides) (1st ed.): Routledge.
 23. Winterton, J. (2008). Training, Development, And Competence. In P. Boxall (Ed.), The Oxford Handbook of Human Resource Management (Oxford Handbooks) (pp. 324–343). USA: Oxford University Press.