کلیدواژه‌ها = رهبری
به‌کارگیری رویکرد تحلیل مضمون در ارائه الگوی پیامدهای تحمل ابهام رهبران

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 15-34

10.52547/jpap.2022.226090.1164

وجیهه سعادت؛ بهروز قلیچ لی؛ علی رضائیان؛ غلامعلی طبرسا


شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای رهبری چابک در سازمان های دانش بنیان: یک رویکرد آمیخته

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-96

10.52547/jpap.2021.221525.1045

فریبرز فتحی چگنی؛ امیر هوشنگ نظر پوری؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند


بررسی نقش رهبری معنوی بر چابکی سازمانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 98-117

فرجام زارع؛ عبد الرسول حسینی


رهبری تحولی و نقش آن در بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محبوبه عارفی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ عقیل ابوچناری