بررسی رابطه بین بهینه‌سازی منابع انسانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی (موردمطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش)

زکریا یارمحمدی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی؛ سعید صیادی

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 238-274

10.48308/jpap.2019.96529