کلیدواژه‌ها = عدالت سازمانی
بررسی رابطه بین بهینه‌سازی منابع انسانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی (موردمطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش)

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 238-274

10.48308/jpap.2019.96529

زکریا یارمحمدی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی؛ سعید صیادی


نقش میانجی تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد-شغل در رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 43-66

مرتضی مرادی؛ ایمان حکیمی


تأثیر تسهیم دانش، تمایل به یادگیری و فناوری اطلاعات بر فراموشی سازمانی هدفمند در پرتو عدالت سازمانی ادراک شده

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 129-154

فرج الله رهنورد؛ فاطمه باقری گله


تأثیر عدالت سازمانی بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد: مطالعه نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 127-150

علیرضا خوراکیان؛ یعقوب مهارتی؛ محمد رسول حشمتی


طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

محمدعلی حقیقی؛ نسرین جزنی؛ محمد قاسمی