بررسی رابطه بین بهینه‌سازی منابع انسانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی (موردمطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین بهینه‌سازی منابع انسانی و رابطه آن با چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت سازمانی، انجام گرفت.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف در سطوح مختلف سازمانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش می‌باشد. حجم کل جامعه آماری برابر است با 803 نفر (803=N). که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر 259 نفر به دست آمد. جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استفاده شد. برای اطمینان از اعتبار داده‌ها و بررسی صحت نمونه‌گیری قبل از تحلیل عاملی از معیار کایزر، میجر، الکین استفاده‌شده است جهت داده‌آمایی (ورود داده‌ها) و رسم برخی از نمودارهای توصیفی از نرم‌افزار 2013Microsoft Excel  و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و استنباط‌های آماری از نرم‌افزار آماری Spss و IBM Amos 24 استفاده ‌شده است.یافته‌های پژوهش: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین مؤلفه‌های بهینه‌سازی منابع انسانی (فرهنگ‌سازمانی، آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد، نظام پاداش، انضباط، تخصص‌گرایی و کار راهه شغلی) و چابکی سازمانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های (ارزیابی عملکرد، نظام پاداش، تخصص‌گرایی، کارراهه شغلی و فرهنگ‌سازمانی) بهینه‌سازی منابع انسانی و عدالت سازمانی رابطه مستقیم و معناداری و جود دارد و بین دو مؤلفه انضباط و آموزش با عدالت سازمانی رابطه معکوس وجود دارد. از بین سه مؤلفه عدالت سازمانی و ارتباط آ‌ن‌ها با چابکی سازمانی مشخص گردید بین عدالت توزیعی و عدالت تعاملی با چابکی سازمانی رابطه مستقیم و بین عدالت مراوده‌ای و چابکی سازمانی رابطه‌ای معکوس وجود دارد.محدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی‌های خاص پژوهش، همچنین به دلیل عدم وجود منابع کافی برای برخی مؤلفه‌ها، در تحقیق‌های آتی می‌بایست به این مؤلفه‌ها بیشتر و شفاف‌تر پرداخت.پیامد‌های عملی: با افزایش میزان هر یک از مؤلفه‌های بهینه‌سازی کارکنان می­توان چابکی سازمانی و عدالت سازمانی را افزایش داد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش تأثیر بهینه‌سازی منابع انسانی بر چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت سازمانی بررسی می‌شود که برای نخستین بار از عدالت سازمانی به‌عنوان نقش واسطه بین این دو متغیر استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between human resource optimization and organizational agility and the mediating role of organizational justice

نویسندگان [English]

 • Zakaria Yarmohammadi 1
 • masoud Pourkiani 1
 • Sanjar Selajgeh 2
 • Ayub Sheikhi 3
 • Saeed Sayadi 4
1 PhD in Public Administration (Human Resources), Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
2 Management Department, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Computer, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
4 Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman
چکیده [English]

Objective: The present study aimed to investigate the relationship between human resource optimization and its relationship with organizational agility and the role of intermediary in organizational justice.Design / Methodology / Approach: This research is applied in terms of purpose, and in terms of method and descriptive nature of survey type. The statistical population in this study is the managers, employees and supervisors of different units in different organizational levels in Khash health network. The total volume of the statistical population is 803 people (N = 803). The statistical sample size was 259 using Cochran's formula. In this study, three questionnaires were used to collect data. Prior to causal analysis, the Kaiser, Meyer, and Alkin (KMO) criteria were used to verify the validity of the data and to check the accuracy of the sampling. In order to investigate the subject, a main hypothesis and seventeen sub-hypotheses were developed. IBM Amos 24 software has been used to prepare data (data entry) and draw some descriptive charts from the Microsoft Excel 2013 software and to analyze the data and statistical inferences.Findings: The results showed a positive and significant relationship between human resource optimization components (organizational culture, employee training, performance appraisal, reward system, discipline, specialization and career guidance) and organizational agility in the health care network. There is Khash city. Also, the optimization of human resources and organizational justice has a direct and significant relationship between the components (performance appraisal, reward system, specialization, career path and organizational culture) and there is an inverse relationship between the two components of discipline and education with organizational justice. Among the three components of organizational justice and their relationship with organizational agility, it was found that there is a direct relationship between distributive justice and interactive justice with organizational agility and there is an inverse relationship between interactive justice and organizational agility.Limitations and Consequences: Due to the multiplicity of research variables and the specific complexities of the research, as well as the lack of sufficient resources for some components, in future research, these components should be addressed more and more clearly.Practical Consequences: By increasing the amount of each component of employee optimization, it increased organizational agility and organizational justice.Initiative or Value of the Article: In this study, the effect of human resource optimization on organizational agility and the role of organizational justice intermediary is examined. For the first time, organizational justice was used as an intermediary role between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resource Optimization
 • Human Resource Optimization Components
 • Organizational Agility
 • Organizational Justice
 1. Abili, Khodayar, Romiani, Younes, Sahraei Biranvand, Mehdi, (2015), The effect of knowledge sharing on organizational agility of educational and research employees with the role of intermediate organizational intelligence. Journal of health management, 6 (2), 65-55. (In Persian(
 2. Aghaei, Milad, Aghaei, Reza, (2014), Presenting the Conceptual Model of Organizational Agility. Quarterly Journal of Technological Growth, 39 (12), 43-37. (In Persian(
 3. Amini, M., Moradi, S., & Eftekhar, H. (2015). A Study of the Relationship between Organizational Culture and Organizational Agility, First International Conference on Management, Economics, Accounting and Educational Sciences, Sari, Ayande Saz Research and Consulting Company. (In Persian(
 4. Andarkazlaki, M., Sarvghad, S., & Barzegar, Majid. (2014). The Relationship between the Dimensions of Organizational Justice with Job Burnout and Ambiguity / Conflict of Role in Employees. Journal of Social Psychology, 28 (6), 106-93. (In Persian(
 5. Ansari, Manouchehr et al., (2014). Identification of factors and design of the conceptual model of human power empowerment in the Ministry of Communications and Information Technology. Public Management Journal, 7 (3) , 20-35. (In Persian(
 6. Azizi Asl, Sh., Marzooqi, R., & Jahani, J.(2015). A Study of the Relationship between Psychological Empowerment of Human Resources and Organizational Agility in Shiraz University. Leadership Research and Educational Management, 4 (25), 127-107. (In Persian(
 7. Bahrami, M., A, Kiani., M. M., Montazeralfaraj, R., Zadeh, H. F., Zadeh, M. M.(2016) the business world to explain the need to increase the flexibility and accountability of contemporary organizations. Leadership Research and Educational Management,5(3) , 25-45.
 8. Byars, L., I & Rue., L.W. (2016). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.
 9. Danaeifard, Hassan, Latifi, Meysam, Naghi Pourfar, Valiullah, Meshbaki, Asghar, (2013), Reconstruction of Employee Discipline Concept. Quranic Approach, Management Research in Iran. 3(2) , 119-91. (In Persian(
 10. Doz Y, Kosonen M. )2010(: Embedding Strategic Agility A Leadership Agenda for Accelerating Business Model Renewal.Long Range Planning; 43 (6) , 370-382.
 11. Dries, N., Vantilborgh, T & Pepermans, R. (2012). The role of learning agility and career variety in the identification and development of high potential employees. Personnel Review. 41(6), 340 –358.
 12. Duderstadt, J. (2010). Disentangling leanness and agility: An empirical investigation. Journal of Operations Management. 24 (5), 440-457.
 13. Fani, A A., Danaeifard, H., & Sholeh Zakiani. (2013) The Effect of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior and Organizational Justice: Explaining the Role of Healthy Organizational Personality. Journal of Management Research in Iran. 1 (3), 16-1. (In Persian(
 14. Faraji Khayavi, F., Bahrami, F., Sharifi, S., & Mohammadi, M. (2015) The Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in Educational Hospitals, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Ahvaz. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 9 (6), 802-795. (In Persian(
 15. Ghanbari S., & Hajjari N. (2013) Relationship between perceived organizational justice whit job satisfaction and organizational commitment among public secondary school’s teachers in Hamadan. Quarterly Journal of Career & Organi- zational Counseling.;5(16):9-27(Persian).
 16. Ghasemi, R.(2015) The Relationship between Social Justice and Human Resource Development, M.Sc. Thesis, University of Tehran. (In Persian(
 17. Hashemi, I., Baharlou, M., Montakhab Y., & Mohammad.(2015) The mediating role of job emotions in the relationship between organizational justice and organizational consequences. Journal of Psychology. 4 (6), 409-394. (In Persian(
 18. Hassanzadeh S., Touraj, Nikro H., & Gorabi, A. (2015) Investigating and Explaining the Impact of Organizational Justice on Organizational Virtue. Organizational Culture Management. 4 (7), 1243-1223. (In Persian(
 19. Hassanzadeh, R., Seyed Abbaszadeh., & Qalavandi, H.(2014) A Study of the Relationship between Knowledge Management and Human Resource Improvement from the Perspective of Urmia University Staff. University Library and Information Research. 4 (9), 621-605. (In Persian(
 20. Jahanian, R., Ghodsi, S. (2014) The Relationship between Organizational Health and Justice with Professional Growth of Employees in Educational Organizations. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management. 3 (4), 114-97. (In Persian(
 21. Jalilvand, M. (2009) The Necessity and Role of Human Resource Improvement and Development Training. University of Tehran Monthly. 72 (5), 70-68. (In Persian(
 22. Jazani, N., Soltani, Sh. (2016) A Study of the Impact of Organizational Justice on Organizational Commitment in the Light of Organizational Trust. Journal of Management Development and Transformation. 25 (3), 36-27. (In Persian(
 23. Jurkesh, N., Shokrchizadeh, A., & Sarjoui, S. (2016) Investigation of the effect of organizational agility on the performance of employees studied: Zamzam Isfahan Company. 2nd International Conference on Management and Economics in the 21st Century, Tehran.5 (8) 137-127. (In Persian(
 24. Kargar, Gh. (2009) Optimizing Human Resources as a Strategy for Sustainable Development of the Organization. Two Months of Human Development of Police. 27 (8), 85-67. (In Persian(
 25. Kazemi, M., Soltani Fasqandis, Gh. (2013) Determining the status of organizational agility in agricultural conversion and complementary industries with a fuzzy approach. Journal of Economics and Agricultural Development. 4 (6), 287-277. (In Persian(
 26. Khosravi, A., Abtahi, H., Ahmadi, R., & Salimi, H (2012) Identification of agility of agility of human resources by dolphin method in electronic industries. Improving management. 4 (8), 153-129. (In Persian(
 27. Khosrozadeh, M., Hosseini, M A., Kashaninia, Z., & Sedghi Goy Aghaj, N. (2016) Solidarity of Organizational Justice and Job Satisfaction of Nurses in Shiraz Educational Hospitals. Journal of Health Promotion Management.2 (7), 19-10. (In Persian(
 28. Majidi, H., Moghari, F. (2014) In Nahj al-Balaghah, Workplace and Division of Labor, Alavi Research Letter. Institute of Humanities and Cultural Studies. 2 (3), 99-117. (In Persian(
 29. Mclean, G. N (2011). Strategic HRD practices as Key Factors Organizational learning. Journal of European Industrial Training.3( 6) ,418-432.
 30. Mohammadi, M., Mirzaei, M., Bahrami, M A., & Mohammadzadeh, M (2014), The Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment in Yazd Health Center Employees. Health Management. 2 (4), 45-32. (In Persian(
 31. Mohammadi, M., Salimi, Gh., Sotoudehfar, S., & Savab, L. (2015) A Study of the Relationship between Organizational Flexibility and Organizational Justice in Academic Environment. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Management. 4 (7), 79-55. (In Persian(
 32. Mohebifar, R., Bakhshian, M., & Rafiei, S. (2016) Correlation of organizational reward and motivation with the performance of medical staff of educational hospitals of Qazvin University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management. 1 (6), 14-8. (In Persian(
 33. Moradi Sarvestani, A., & Zarei, R. (2017) Needs Assessment of In-Service Training Courses for Education Staff in District 4 of Shiraz, Scientific-Research. Quarterly New Approach in Educational Management. 1 (3), 296-283. (In Persian(
 34. Naderi, N., Hoveida, R., Siadat, A., & Naderi, M R. (2010) The Relationship between Organizational Justice and Components of Performance Evaluation of Isfahan Oil Refining Company Employees. Journal of New Educational Approaches. 2 (7), 112-97. (In Persian(
 35. Nikpour, A., & Selajgeh, S. (2012) Study of organizational agility in government organizations in Kerman. Journal of Management. 23 (1), 54-39. (In Persian(
 36. Pan F, Nagi R.) 2009) Robust supply chain design under uncertain demand in agilemanufacturing. Computers & Operations Research: 1-9.
 37. Poursoltani zararndi TF, Naderi M.(2013), The relationship between perceptions of organizational justice with job satisfaction and organizational commitment of personnel in Islamic Republic of Iran. Physical Education Organization. 3(5) , 139-57(Persian).
 38. Rudsaz, H., & Sedighi, R.(2017) The effect of organizational justice on organizational agility with the mediating role of organizational well-being) studied: Employees of public and private banks in Hashtrood city. (Cultural Management Quarterly. 37 (3), 48-33. (In Persian(
 39. Shabani, R., Hojjati, A., & Ebrahimi, M Z. (2014) Investigating the Relationship between Types of Organizational Culture and Organizational Agility in Kazerun Education Department, International Conference on Accounting and Management, Tehran, Mehr Ishraq Conference Institute. Tehran University Conference Center . (In Persian(
 40. Shams Morkani, Gh., Safaei Movahed, S., & Fatemi Sefat, A.(2015) Pathology of human resource training and improvement activities based on the three-pronged model. Quarterly Journal of Human Resources Education and Development. 7 (3), 100-71. (In Persian(
 41. Sheikh Ismaili, S., & Hezbavi, S. (2016) Presenting the Model of Factors Affecting Career Orientations. Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University. 10 (2), 78-58. (In Persian(
 42. Shin, H., Lee, J.N., Kim, D., Rhim., H. (2015), Strategic agility of Korean small and medium enterprises and its influence on operational and firm performance. International Journal of Production Economics.168 (3), 181-196.
 43. Siadat SA, Rahsar M, Zare zad L. (2013) A study of the Relationship between Organizational Justice and Identity among Employees at University of Isfahan. Higher Education Letter. 6(21) , 89-101(Persian).
 44. Sobhani, M S., Bagheri, E., Bahrami, M., & Taherpour Kalantari, H. (2011) Investigating the validity of the performance system of Iran's customs staff. Organizational Culture Management. 2 (6), 169-155. (In Persian(
 45. Soltani, M R. (2011) A Study of How Organizational Culture Interacts with Systems of Education, Training and Human Resource Development. Police Human Development. 38 (2) , 136-145. (In Persian(
 46. Tofighi M, Tirgari B, Fooladvandi M, Rasouli F, Jalali M.(2015) Relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behavior in critical and emergency nurses in south east of Iran. Ethiopian. Journal of Health Sciences.25(1) , 79-88(Persian).
 47. Tofighi M, Tirgari B, Fooladvandi M, Rasouli F, Jalali M.(2015), Relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behavior in critical and emergency nurses in south east of Iran. Ethiopian. Journal of Health Sciences. 25(1) , 79-88(Persian).
 48. Vahedi, M., Bashir Banavayem, Y., & Rasouli, M.(2014) A Study of the Impact of Job Characteristics on Stagnation in the Career Progress of Human Capital. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation). 73 (3), 62-25. (In Persian(
 49. Worely G, Lawler E.(2010), Agility and Organization Design: A Diagnostic Framework. Organizational Dynamics. 39(2) , 194–204.