کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
بررسی تاثیر حکمرانی الکترونیک بر پایداری سازمانی با نقش میانجی حکمرانی خوب

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 139-161

10.48308/jpap.2023.103568

زینب قصاب زاده لنگری؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ حمید دوست محمدیان؛ حامد آرامش


رابطه حکمرانی خوب با اعتماد عمومی با میانجی گری ادراک اثر بخشی دولت الکترونیک

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 113-136

10.52547/jpap.2022.225344.1150

منوچهر اسدی؛ محمد عطایی؛ محمود درودیان


تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با توجه به نقش میانجی رفتار سیاسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 141-170

10.48308/jpap.2019.96444

حاجیه رجبی فرجاد؛ آسیه عزب دفتر


جایگاه دانش سیاسی و مدیریت در علوم حکمرانی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 67-86

منصور میر احمدی؛ علی میر احمدی


بررسی تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران

دوره 8، شماره 4، آذر 1396، صفحه 65-86

مهدی فدایی؛ سعید غفاری


شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

عبدالرضا بیگی نیا؛ سعید صفری؛ علی مرشدی زاد؛ عبدالمجید پولادرگ