جایگاه دانش سیاسی و مدیریت در علوم حکمرانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 . استاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 . کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

چکیده 1دانش سیاسی و مدیریت در منظومه علوم حکمرانی از جایگاه ویژه ای نسبت به سیاست گذاریعمومی ناظر به انسان، جامعه و محیط زیست برخوردار هستند. دانش سیاسی تأمین کننده گزاره هایدانشی سیاست گذاری عمومی در سطح حاکمیتی و مدیریت تأمین کننده گزاره های دانشی آن در سطحاجرایی هستند. سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در مرحله اول نیازمند شناخت مناسب به منظور وضعقوانین کارآمد در جامعه بوده و در مرحله دوم نیازمند شناخت سودمند به منظور اجرای مؤثر این قوانین درزندگی جمعی هستند. این شناخت دوگانه از طریق دانش سیاسی و مدیریت بهدست می آید. پژوهش» صالح « حاضر، ضمن تبیین جایگاه این دو دانش در منظومه علوم حکمرانی، از ضرورت ایده حکمرانیسخن می گوید. طرح این ایده، به نوبه خود، توجه به دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در کنار علمسیاست و جامعه شناسی سیاسی و دانش مدیریت اسلامی در کنار علم مدیریت را ضروری می گرداند.بخش های پایانی مقاله، عهده دار تبیین جایگاه این دانش ها در منظومه علوم حکمرانی به منظور تحققایده حکمرانی صالح است.

کلیدواژه‌ها

 1. . آشتیانی، محمدرضا، امامی، محمدجعفر ) 1369 (. نهج البلاغه با ترجمه گویا و شرح فشرده. قم: مدرسه
 2. امام علی بن ابی طالب )علیه السلام(، چاپ 11 .
 3. . افجه ای، سید علی اکبر ) 1377 (. مدیریت اسلامی. تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 4. . آیور، مک، ) 1344 (. جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم علی کنی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 5. . پارسونز، واین ) 1385 (. مبانی سیاست گذاری عمومی و تحلیل سیاست ها. ترجمه حمیدرضا ملک
 6. محمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 7. . پزشکی، محمد، ) 1383 (. چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی. قم: بوستان کتاب.
 8. . تقوی دامغانی، سید رضا ) 1378 (. نگرشی بر مدیریت اسلامی. تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
 9. . تولّایی، روح الله ) 1387 (. ارائه الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی. در مجموعه مقالات
 10. همایش ملی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی؛ دانشگاه تهران.
 11. . جعفری، محمدتقی ) 1378 (. شورا و مسئولیت. گردآوری و تلخیص: محمدرضا جوادی، تهران: دفتر
 12. نشر فرهنگ اسلامی.
 13. . حلی، محقق، جعفر بن الحسن ) 1403 ق.(. شرایع الاسلام. قم: دارالهدی.
 14. . حمیدی زاده، محمدرضا ) 1378 (. تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی.
 15. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ) 20 ) 5 ، 1 - 16 .
 16. . دلشاد تهرانی، مصطفی ) 1377 (. حکومت و حکمت: حکومت در نهج البلاغه. تهران: خانه اندیشه
 17. جوان.
 18. . دوورژه، موریس، ) 1372 (. جامعه شناسی سیاسی. ترجمه ابوالفضل قاضی، دانشگاه تهران.
 19. . رحمان سرشت، حسین ) 1384 (. راهبردهای مدیریت. تهران: انتشارات فن و هنر.
 20. . رضاییان، علی ) 1384 (. مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
 21. . رضوانی، محسن، ) 1385 (. لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی اسلامی. قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی
 22. امام خمینی.
 23. . سریع القلم، محمود ) 1382 (. عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران. تهران: مرکز پژوهش های علمی و
 24. مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
 25. . طوسی، نصیرالدین، ) 1373 (. اخلاق ناصری، تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری. تهران: نشر
 26. خوارزمی، چاپ پنجم.
 27. . عباس زاده، هادی و کرمی کامران ) 1390 (. سرمایه های اجتماعی و امنیت ملی پایدار. فصلنامه
 28. مطالعات راهبردی، سال 14 ، ش 1، صفحه 31 تا 58
 29. . عبدالعلی، قوام، ) 1379 (. چالش های توسعه سیاسی. تهران: قومس.
 30. . علی بن ابی طالب )ع( ) 1379 (. نهج البلاغه، خطبه 167 . ترجمه محمد دشتی، قم: لاهیجی.
 31. . علیخانی، علی اکبر و همکاران ) 1386 (. روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلام. تهران: دانشگاه امام
 32. صادق )علیه السلام(.
 33. چشم انداز مدیریت دولتی شماره 34 تابستان 1397
 34. . غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن ) 1385 (. جامعه شناسی مشارکت. تهران: نزدیک.
 35. . فارابی، محمد ) 1350 قمری(. احصاءالعلوم. تصحیح عثمان محمدامین، بیروت: منشورات السعاده.
 36. . فارابی، محمد )بی تا( کتاب الملّه و نصوص اخری، بی جا.
 37. . قبادی، اسماعیل ) 1378 (. اصول و مبانی مدیریت اسلامی. قم، انتشارات فقه.
 38. . کات لر، فیلیپ ) 1385 (. دایره المعارف بازاریابی از A تا B . مترجم: عبدالحمید ابراهیمی، هرمز
 39. مهرانی، احمد درخشان، تهران: انتشارات همای دانش.
 40. . کریمی مله، علی ) 1391 (. تأملی نظری در نسبت حکمرانی خوب و امنیت ملی. فصلنامه مطالعات
 41. راهبردی، سال 15 ، شماره 4 ، 43 - 80 .
 42. . ماندگاری، محمدمهدی ) 1381 (. خط مشی های سیاسی نهج البلاغه. قم: بوستان کتاب.
 43. . میدری، احمد و خیرخواهان جعفر ) 1383 (. حکمرانی خوب، بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش های
 44. مجلس شورای اسلامی.
 45. . میدری، احمد ) 1343 (. تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب، نامه
 46. مفید، شماره 42 ، 93 - 118 .
 47. . میراحمدی، منصور ) 1392 (. ملاحظاتی بر چالش های فقه سیاسی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و
 48. اندیشه اسلامی.
 49. . میرزایی، وحید رضا ) 1382 (. مدیریت )مبانی و استراتژی(. تهران: انتشارات شهرآشوب.
 50. . نادر آبادی، طیبه؛ قلیچ، مرتضی و رمضانی، محمدعلی ) 1392 (. قابلیت های کلیدی برای بهبود
 51. حکمرانی محلی، مفاهیم و استراتژی ها. تهران: تیسا.
 52. http://www.unscap.org/resources/what-good-governance.
 53. Strauss, Leo)1988(. what is political philosophy? Chicago. university of Chicago press, , pp.12.