کلیدواژه‌ها = دانشگاه
طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-128

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظر پور؛ محمودرضا اسماعیلی


بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرانوگرا

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

فاطمه طاهرپور؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرسول جمشیدیان


ارزیابی شایستگی دانش محور در آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ هاتف رسولی