طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دانشجوی دکتری، دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول).

2 ** دانشیار، دانشگاه لرستان.

3 *** استادیار، دانشگاه لرستان.

4 **** استادیار، دانشگاه لرستان.

چکیده

     این پژوهش با هدف طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری صورت گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل رؤسای دانشگاه و معاونین و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه‌های دولتی منطقه 5، کشور بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 14 نفر از آنان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش دارای دو گام اصلی است که در گام نخست، ابعاد دارایی‌های نامشهود سازمانی از مبانی نظری استخراج و با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با خبرگان نمونه آماری، ارزیابی و تأیید شدند. خروجی این مرحله، شناسایی یازده بُعد دارایی‌های نامشهود بود. در گام دوم برای برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاری آن­ها از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری بهره گرفته شد. نتایج پژوهش به طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی در چهار سطح منجر شد. سرمایه‌های فکری، دانشی، اطلاعاتی و هوشی به‌عنوان تأثیرگذارترین ابعاد دارایی‌های نامشهود سازمانی شناسایی شدند که نقش مهم و کلیدی در مدل دارند. سرمایه‌های فرهنگی، سیاسی، سازمانی و شهرت سازمانی به‌عنوان خروجی مدل و کم­اثرترین ابعاد شناسایی شدند؛ همچنین در بررسی و تحلیل MICMAC متغیرها بر حسب قدرت نفوذ و وابستگی، ابعاد سرمایه فرهنگی، سرمایه سیاسی، شهرت سازمانی و سرمایه سازمانی در خوشه وابسته، سرمایه‌های فکری، اجتماعی، معنوی و روان‌شناختی در خوشه پیوندی و سرمایه‌های دانشی، اطلاعاتی و هوشی در خوشه مستقل قرار گرفته‌اند و هیچ بعدی در خوشه خودمختار قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

 1. . آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ نقبل باعرض، عباس و انواری رستمی، علی اصغر، (1389). طراحی مدل چابکی زنجیرۀ تأمین: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، پژوهش‌های مدیریت در ایران، شماره (4)14، 1-25.
 2. آذر، عادل، خسروانی، فرهاد؛ جلالی، رضا (1392). تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی مسئله، تهران: انتشارات سازمان مدیریت.
 3. اصغرپور، محمدجواد، (1382). تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازی‌ها با نگرش تحقیق در عملیات، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 4. پاتنام، رابرت، (1384). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه: افشین خاکباز، حسن، پویان، تهران: نشر شیرازه.
 5. زاهدی، شمس‌السادات، رضایی‌منش، بهروز و اسلامبولچی، علیرضا، (1392)، طراحی الگوی اندازه‌گیری سرمایه فکری در سازمان‌های فرهنگی دولتی ایران، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 3، 43-64.
 6. طبرسا، غلامعلی، نظر‌پوری، امیر هوشنگ، (1393). مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی، تهران: مهربان نشر.
 7. قاضی نوری، سروش و آزادگان مهر، ماندانا، (1388). چارچوبی برای ساماندهی و تسهیل تجاری‌سازی دارایی‌های فکری منتج از تحقیقات با منابع دولتی، نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری، زنجان، گرفته‌شده در تاریخ 1395، http://www.civilica.com/Paper-IICM01-IICM01_064.html
 8. قزل، علیرضا، رمضان، مجید و زاهدی، محمدرضا، (1392). ارائه چارچوب مفهومی برای انداز ه گیری سرمایه ساختاری در دانشگاه، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 37، 53-63.
 9. موسوی، سید نجم‌الدین، شریعت‌نژاد، علی، عارف نژاد محسن، (1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجادکننده آنومی سازمانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از فن دلفی فازی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 16، 95-129.
 10. مهرعلی‌زاده، یدالله، شاهی، سکینه و حسینی، شهیده، (1390). تلاشی برای تدوین شاخص‌های سنجش سرمایه فکری و بررسی وضعیت این شاخص‌ها در دانشگاه شهید چمران، دو فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 4، 65-90.
 11. نصیری احمد، (1389). مدیریت سرمایه شرکت‌ها: مبانی تأمین، ساختاردهی و تخصیص سرمایه شرکت‌ها، تهران: انتشارات دانش پژوهان جوان.
 12. نمازی، محمد و موسوی نژاد، سید روح اله، (1395). بررسی رابطه بین دارایی‌های نامشهود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 20، 243-262.
 13. Agarwal A., Shanker R., & Tiwari M.K, (2007). Modeling agility of supply chain, Industrial Marketing Management, 36(4), 443-456.
 14. Azar, A. (2010). Modeling agility of supply chain, using interpretive structural modeling approach- Structural. Journal of Humanities Teacher-Management Research in Iran,14(4). (In Persian).
 15. Bontis, N. (1998). Intellectual capital : an exploratory study that develops measures and Models. Management Decision, 36(2) , 63-76.
 16. Boisot, M.H.(1998). Knowledge Assets. New York, NY: Oxford University Press.
 17. Bezhani, I. (2010). Intellectual capital reporting at UK universities. Journal of Intellectual Capital, 11(2), 179-207.
 18. Castilla-Polo, F., & Gallardo-Vazquez, D. (2016). The main topics of research on disclosures of intangible assets: a critical review. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 29(2), 323-356.
 19. Castilla-Polo, F., & Ruiz-Rodriguez, C. (2017). Content analysis within intangible assets disclosure: a structured literature review, Journal of Intellectual Capital, doi: 10.1108/JIC-11-2016-0123.
 20. Cuozzo, B., Dumay, J., Palmaccio, M. & Lombardi, R. (2017). Intellectual capital disclosure: a structured literature review. Journal of Intellectual Capital, 18(1), 9-28.
 21. Carlin, Bruce Ian, Bhagwan Chowdhry, & Mark J. Garmaise. (2011). Investment in organization capital. Journal of Financial Intermediation, 21(2), 268-286.
 22. Canibano, L. & M. Palo , S. (2009). Intangibles in Universities: Current Challenges for measuring and reporting. Journal of Human Resoure Costing & Accounting, 13(2), 93-104.
 23. Cravens, K. S., & Oliver, E. G. (2006). Employees: The Key to CorporateReputation Management. Business Horizon, 49, 293-302.
 24. Chen, Y. S. (2008). The Positive Effect of Green Intellectual capital on Competitive Advantages of Firms. Journal of Business Ethics, 73, 271-286.
 25. Cheng, Ch. H. & Lon, Y.(2002). Evaluating the best mail battel tank using fuzzy decicion theory with linguistic criteria evaluation. European journal of operational research, 42, 147.
 26. Choong, K. K. (2008). Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models. Journal of Intellectual Capital, 9(4), 609- 638.
 27. de-Castro, M., Delgado-Verde, G., Lopez-Saez, M., & Navas-Lopez, J. E. (2011). Towards an intellectual capital-based view of the firm: origins and nature. Journal of business ethics, 98(4), 649-662.
 28. Dumay, J. & Cai, L. (2014). A review and critique of content analysis as a methodology for inquiring into IC disclosure. Journal of Intellectual Capital, 15(2), 264-290.
 29. Faisal, M., Banwet, D.K. & Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modelling the enablers. Business Process Management, 12(4), 535-552.
 30. Flamholtz, E, G., Bullen, M. & Hua, W. (2002), Human Resoure Accounting : A historical prespective and Future implications, Management Decision, 40(10), 947-954.
 31. Fazlagic, A. (2006). Measuring the intellectual capital of a university, paper presented at Conference on Trends in the Management of Human Resources in Higher Education, available at: www.oecd.org/dataoecd/56/16/35322785.
 32. Guthrie, J., Ricceri, F. and Dumay, J. (2012). Reflections and projections: a decade of intellectual capital accounting research. British Accounting Review, 44(2), 68-92.
 33. Giju, G. C., Badea, L., RUIZ, V. R. L., & PEÑA, D. N. (2010). Knowledge Management˚the Key Resource in the Knowledge Economy. Theoretical and Applied Economics, 6(6), 27-36.
 34. Giustina, S., M, A., Elia, G. and Passiante, G.(2010). Intangible assets in higher education and research: mission, Performance or both? Journal of Intellectual Capital, 11(2), 140-157.
 35. Harris, R., McAdam, R., McCausland, I., & Reid, R. (2013). Knowledge management as a source of innovation and competitive advantage for SMEs in peripheral regions. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(1), 49- 61.
 36. Kannan, G. & Aulbur, W, G. (2004). Intellectual capital : measurement effectiveness. Journal of Intellectual capital, 5(3), 389-413.
 37. Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1996). The balanced scorecard: translating strategy into action. Boston, MA, Harvard Business School Press.
 38. Keong, K. (2008). Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models. Journal of Intellectual Capital, 9(4), 609-638.
 39. Kong, E. (2010). Intellectual Capital Management Enablers: A Structural Equation Modeling Analysis. Journal of Business Ethics, 93(3), 373-391.
 40. Lerro, A. & Schiuma, G. (2013). Intellectual capital assessment practices: overview and managerial implications , Journal of Intellectual Capital, 14(3), 352 -359.
 41. Leitner, K.H. (2002). Intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application within the reorganisation of Austrian universities, paper presented at The Transparent Enterprise, The Value of Intangibles Conference, Autonomous University of Madrid Ministry of Economy, Madrid.
 42. Lev, B. (2001). Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Brooking Institution Press, Washington, D. C.
 43. Luthans F, Avey James B. Avolio, Bruce J. Peterson. Suzanne J. (2010).The Development and Resulting Performance Impact of PositivePsychological Capital.Journal of Human resource developmentquarterly, 21(1), 41-66.
 44. Martinez Torres, M. D. R. (2014). Identification of intangible assets in knowledge based organizations using concept mapping techniques. R&D Management, 44(1), 42-52.
 45. Miyagawa,T. & Hisa, S. (2013). Measurement of Intangible Investment by Industry and Economic Growth in Japan. Policy Research Institute. Public Policy Review, 9(2), 405-432.
 46. Owen, A. L.; Videras, J. (2009). Reconsidering social capital: a latent class approach. T Empir Econ, 37(3), 555-582.
 47. Ravi, V., & Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technological Forecasting and Social Changes, 72, 1011-1021
 48. Russell .M. (2014). Capitalizationm of Intangible Assets and Firm Performance,The University of Queensland, 1-67.
 49. Roulstone, D.T. (2011). Discussion of intangible investment and the importance of firm-specific factors in the determination of earnings. Review of Accounting Studies, 16(3), 574-586.
 50. Salamudin,N., Bakar, R., Ibrahim, M. & Haji Hassan, F .(2011). Intangible assets valuation in the Malaysian capital market. Journal of Intellectual Capital, 3(11), 391-405.
 51. Santos, R. H., Dorrego, P. F., & Jardon, C. F. (2010). The influence of human capital on the innovativeness of firms. International Business & Economics Research Journal (IBER), 9(9), 101-129.
 52. Seetharaman, A., Sooria, H. H. B. Z & Saravanan, A, S. (2002). Intellectual capital accounting and Reporting in the knowledge economy. Journal of Intellectual capital, 3(2), 128-148.
 53. Steenkamp, N., Kashyap,. (2010). Importance and Contribution of Intangible Assets: SME Managers’ Perceptions. Journal of Intellectual Capital, 11(3), 368 – 390.
 54. Sullivan J, P, H. & Sullivan S, P, H. (2000). Valuing intangible companies: an intellectual capital approach. Journal of Intellectual capital, 1(4), 328-340.
 55. Tayles, M,. Bramley, A., Adshead, N. & Farr, J. (2002). Dealing with the management of intellectual capital: The potential role of strategic management accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(2), 251-267.
 56. Vagnoni, E. & Oppi, C. (2015). Investigating factors of intellectual capital to enhance achievement of strategic goals in a university hospital set. Journal of Intellectual Capital, 16(2), 331-363.
 57. Zeghal, D. & Maaloul, A. (2010). Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance. Journal of Intellectual capital, 11(1), 39-60.
 58. Zohar, D. & Marshall, I.(2004). Spiritual Capital: Wealth We Can Live By, London, Bloomsbury.
 59. . آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ نقبل باعرض، عباس و انواری رستمی، علی اصغر، (1389). طراحی مدل چابکی زنجیرۀ تأمین: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، پژوهش‌های مدیریت در ایران، شماره (4)14، 1-25.
 60. آذر، عادل، خسروانی، فرهاد؛ جلالی، رضا (1392). تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی مسئله، تهران: انتشارات سازمان مدیریت.
 61. اصغرپور، محمدجواد، (1382). تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازی‌ها با نگرش تحقیق در عملیات، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 62. پاتنام، رابرت، (1384). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه: افشین خاکباز، حسن، پویان، تهران: نشر شیرازه.
 63. زاهدی، شمس‌السادات، رضایی‌منش، بهروز و اسلامبولچی، علیرضا، (1392)، طراحی الگوی اندازه‌گیری سرمایه فکری در سازمان‌های فرهنگی دولتی ایران، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 3، 43-64.
 64. طبرسا، غلامعلی، نظر‌پوری، امیر هوشنگ، (1393). مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی، تهران: مهربان نشر.
 65. قاضی نوری، سروش و آزادگان مهر، ماندانا، (1388). چارچوبی برای ساماندهی و تسهیل تجاری‌سازی دارایی‌های فکری منتج از تحقیقات با منابع دولتی، نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری، زنجان، گرفته‌شده در تاریخ 1395، http://www.civilica.com/Paper-IICM01-IICM01_064.html
 66. قزل، علیرضا، رمضان، مجید و زاهدی، محمدرضا، (1392). ارائه چارچوب مفهومی برای انداز ه گیری سرمایه ساختاری در دانشگاه، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 37، 53-63.
 67. موسوی، سید نجم‌الدین، شریعت‌نژاد، علی، عارف نژاد محسن، (1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجادکننده آنومی سازمانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از فن دلفی فازی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 16، 95-129.
 68. مهرعلی‌زاده، یدالله، شاهی، سکینه و حسینی، شهیده، (1390). تلاشی برای تدوین شاخص‌های سنجش سرمایه فکری و بررسی وضعیت این شاخص‌ها در دانشگاه شهید چمران، دو فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 4، 65-90.
 69. نصیری احمد، (1389). مدیریت سرمایه شرکت‌ها: مبانی تأمین، ساختاردهی و تخصیص سرمایه شرکت‌ها، تهران: انتشارات دانش پژوهان جوان.
 70. نمازی، محمد و موسوی نژاد، سید روح اله، (1395). بررسی رابطه بین دارایی‌های نامشهود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 20، 243-262.
 71. Agarwal A., Shanker R., & Tiwari M.K, (2007). Modeling agility of supply chain, Industrial Marketing Management, 36(4), 443-456.
 72. Azar, A. (2010). Modeling agility of supply chain, using interpretive structural modeling approach- Structural. Journal of Humanities Teacher-Management Research in Iran,14(4). (In Persian).
 73. Bontis, N. (1998). Intellectual capital : an exploratory study that develops measures and Models. Management Decision, 36(2) , 63-76.
 74. Boisot, M.H.(1998). Knowledge Assets. New York, NY: Oxford University Press.
 75. Bezhani, I. (2010). Intellectual capital reporting at UK universities. Journal of Intellectual Capital, 11(2), 179-207.
 76. Castilla-Polo, F., & Gallardo-Vazquez, D. (2016). The main topics of research on disclosures of intangible assets: a critical review. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 29(2), 323-356.
 77. Castilla-Polo, F., & Ruiz-Rodriguez, C. (2017). Content analysis within intangible assets disclosure: a structured literature review, Journal of Intellectual Capital, doi: 10.1108/JIC-11-2016-0123.
 78. Cuozzo, B., Dumay, J., Palmaccio, M. & Lombardi, R. (2017). Intellectual capital disclosure: a structured literature review. Journal of Intellectual Capital, 18(1), 9-28.
 79. Carlin, Bruce Ian, Bhagwan Chowdhry, & Mark J. Garmaise. (2011). Investment in organization capital. Journal of Financial Intermediation, 21(2), 268-286.
 80. Canibano, L. & M. Palo , S. (2009). Intangibles in Universities: Current Challenges for measuring and reporting. Journal of Human Resoure Costing & Accounting, 13(2), 93-104.
 81. Cravens, K. S., & Oliver, E. G. (2006). Employees: The Key to CorporateReputation Management. Business Horizon, 49, 293-302.
 82. Chen, Y. S. (2008). The Positive Effect of Green Intellectual capital on Competitive Advantages of Firms. Journal of Business Ethics, 73, 271-286.
 83. Cheng, Ch. H. & Lon, Y.(2002). Evaluating the best mail battel tank using fuzzy decicion theory with linguistic criteria evaluation. European journal of operational research, 42, 147.
 84. Choong, K. K. (2008). Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models. Journal of Intellectual Capital, 9(4), 609- 638.
 85. de-Castro, M., Delgado-Verde, G., Lopez-Saez, M., & Navas-Lopez, J. E. (2011). Towards an intellectual capital-based view of the firm: origins and nature. Journal of business ethics, 98(4), 649-662.
 86. Dumay, J. & Cai, L. (2014). A review and critique of content analysis as a methodology for inquiring into IC disclosure. Journal of Intellectual Capital, 15(2), 264-290.
 87. Faisal, M., Banwet, D.K. & Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modelling the enablers. Business Process Management, 12(4), 535-552.
 88. Flamholtz, E, G., Bullen, M. & Hua, W. (2002), Human Resoure Accounting : A historical prespective and Future implications, Management Decision, 40(10), 947-954.
 89. Fazlagic, A. (2006). Measuring the intellectual capital of a university, paper presented at Conference on Trends in the Management of Human Resources in Higher Education, available at: www.oecd.org/dataoecd/56/16/35322785.
 90. Guthrie, J., Ricceri, F. and Dumay, J. (2012). Reflections and projections: a decade of intellectual capital accounting research. British Accounting Review, 44(2), 68-92.
 91. Giju, G. C., Badea, L., RUIZ, V. R. L., & PEÑA, D. N. (2010). Knowledge Management˚the Key Resource in the Knowledge Economy. Theoretical and Applied Economics, 6(6), 27-36.
 92. Giustina, S., M, A., Elia, G. and Passiante, G.(2010). Intangible assets in higher education and research: mission, Performance or both? Journal of Intellectual Capital, 11(2), 140-157.
 93. Harris, R., McAdam, R., McCausland, I., & Reid, R. (2013). Knowledge management as a source of innovation and competitive advantage for SMEs in peripheral regions. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(1), 49- 61.
 94. Kannan, G. & Aulbur, W, G. (2004). Intellectual capital : measurement effectiveness. Journal of Intellectual capital, 5(3), 389-413.
 95. Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1996). The balanced scorecard: translating strategy into action. Boston, MA, Harvard Business School Press.
 96. Keong, K. (2008). Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models. Journal of Intellectual Capital, 9(4), 609-638.
 97. Kong, E. (2010). Intellectual Capital Management Enablers: A Structural Equation Modeling Analysis. Journal of Business Ethics, 93(3), 373-391.
 98. Lerro, A. & Schiuma, G. (2013). Intellectual capital assessment practices: overview and managerial implications , Journal of Intellectual Capital, 14(3), 352 -359.
 99. Leitner, K.H. (2002). Intellectual capital reporting for universities: conceptual background and application within the reorganisation of Austrian universities, paper presented at The Transparent Enterprise, The Value of Intangibles Conference, Autonomous University of Madrid Ministry of Economy, Madrid.
 100. Lev, B. (2001). Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Brooking Institution Press, Washington, D. C.
 101. Luthans F, Avey James B. Avolio, Bruce J. Peterson. Suzanne J. (2010).The Development and Resulting Performance Impact of PositivePsychological Capital.Journal of Human resource developmentquarterly, 21(1), 41-66.
 102. Martinez Torres, M. D. R. (2014). Identification of intangible assets in knowledge based organizations using concept mapping techniques. R&D Management, 44(1), 42-52.
 103. Miyagawa,T. & Hisa, S. (2013). Measurement of Intangible Investment by Industry and Economic Growth in Japan. Policy Research Institute. Public Policy Review, 9(2), 405-432.
 104. Owen, A. L.; Videras, J. (2009). Reconsidering social capital: a latent class approach. T Empir Econ, 37(3), 555-582.
 105. Ravi, V., & Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technological Forecasting and Social Changes, 72, 1011-1021
 106. Russell .M. (2014). Capitalizationm of Intangible Assets and Firm Performance,The University of Queensland, 1-67.
 107. Roulstone, D.T. (2011). Discussion of intangible investment and the importance of firm-specific factors in the determination of earnings. Review of Accounting Studies, 16(3), 574-586.
 108. Salamudin,N., Bakar, R., Ibrahim, M. & Haji Hassan, F .(2011). Intangible assets valuation in the Malaysian capital market. Journal of Intellectual Capital, 3(11), 391-405.
 109. Santos, R. H., Dorrego, P. F., & Jardon, C. F. (2010). The influence of human capital on the innovativeness of firms. International Business & Economics Research Journal (IBER), 9(9), 101-129.
 110. Seetharaman, A., Sooria, H. H. B. Z & Saravanan, A, S. (2002). Intellectual capital accounting and Reporting in the knowledge economy. Journal of Intellectual capital, 3(2), 128-148.
 111. Steenkamp, N., Kashyap,. (2010). Importance and Contribution of Intangible Assets: SME Managers’ Perceptions. Journal of Intellectual Capital, 11(3), 368 – 390.
 112. Sullivan J, P, H. & Sullivan S, P, H. (2000). Valuing intangible companies: an intellectual capital approach. Journal of Intellectual capital, 1(4), 328-340.
 113. Tayles, M,. Bramley, A., Adshead, N. & Farr, J. (2002). Dealing with the management of intellectual capital: The potential role of strategic management accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(2), 251-267.
 114. Vagnoni, E. & Oppi, C. (2015). Investigating factors of intellectual capital to enhance achievement of strategic goals in a university hospital set. Journal of Intellectual Capital, 16(2), 331-363.
 115. Zeghal, D. & Maaloul, A. (2010). Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance. Journal of Intellectual capital, 11(1), 39-60.
 116. Zohar, D. & Marshall, I.(2004). Spiritual Capital: Wealth We Can Live By, London, Bloomsbury.