نویسنده = اکبر اعتباریان
مدل‌سازی ساختاری تفسیری اجرای خط‌مشی‌های قضایی با رویکردی آمیخته اکتشافی

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 89-132

10.48308/jpap.2023.103404

ندا کشوریان آزاد؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی


تبیین مدل خط مشی گذاری باز در تحقق اصول دولت باز

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 15-33

10.48308/jpap.2021.101600

مرتضی نصوحی؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده


تدوین الگوی جبران خدمت بهره ور محور (مورد مطالعاتی: بانک ملی ایران)

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 77-104

10.48308/jpap.2021.101608

محسن محمد باقری؛ اکبر اعتباریان؛ فائزه تقی پور


نوع‌شناسی رفتار سازمانی کارکنان خشنود سازمان‌های فرهنگی براساس ابعاد باورمندی و انواع رفتارفردی

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 105-125

10.48308/jpap.2021.101609

امیر کیوان‌آرا؛ اکبر اعتباریان؛ علی رشیدپور


مدلسازی عوامل موثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در حوزه خط‌مشی‌گذاری بخش مسکن

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 65-95

10.48308/jpap.2020.96755

مهناز کشت کار رجبی؛ اکبر اعتباریان؛ البرز قیتانی؛ محمود آقاحسینعلی شیرازی


ارائه الگوی ریسک های منابع انسانی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 99-119

10.48308/jpap.2020.96710

رجا کریمی؛ اکبر اعتباریان؛ ایرج سلطانی


کاربست تحلیل عاملی اکتشافی و دیمتل در سنجش دانش (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها)

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 89-118

مهدی سبک رو؛ اکبر اعتباریان؛ ابوالفضل شرافت؛ داود عندلیب؛ مونا اسماعیل زاده