کاربست تحلیل عاملی اکتشافی و دیمتل در سنجش دانش (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه یزد، دانشکده اقصاد حسابداری و مدیریت

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

3 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امام جواد

4 دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد حسابداری و مدیریت

چکیده

در دهه گذشته بحثِ دارایی­های دانش از سازمان­های خصوصی به سمت سازمان­های دولتی مانند دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی گسترش یافته است. در حقیقت دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی باید در برنامه­ریزی صحیح به سمت ارزیابی دانش حرکت کرده و دانش موجود را شناسایی و اندازه­گیری کنند تا دانش در دانشگاه­ها، کاراتر، خلاق­تر و با بهره­برداری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین شناسایی عامل­های اندازه­گیری دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و تعیین نوع رابطه متغیرهای پنهان، هدف تحقیق حاضر قرار گرفت که  جزء تحقیقات بنیادی است. روش جمع­آوری اطلاعات منابع کتابخانه­ای و پرسشنامه بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از تکنیک­های تحلیل عاملی اکتشافی، و دیمتل استفاده شده است. جامعه آماری، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه­های دولتی کشور به تعداد 137 نفر بود. یافته­های تحقیق نشان داد 59 شاخص موثر اندازه­گیری دانش اعضای هیئت علمی در 5 عامل یا متغیر پنهان "توانایی مدیریتی"، "توانایی علمی (بنیادی)"، "توانایی علمی (کاربردی)"، "مهارت در تعامل و ارتباطات"، "مهارت تخصص" گروه بندی شده و طبق تکنیک دیمتل، نوع رابطه متغیرهای پنهان و مدل مفهومی تنظیم گشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploratory Factors Analysis and Dematel Utilizition in Knowledge Assessment (Case Study: Faculty Members of Universities)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Sabokroo 1
 • Akbar Etebarian 2
 • Abolfazl Sherafat 3
 • Davood Andalib 4
 • Mona Esmailzadeh 4
1 Faculty of Economics, Management and accounting, Yazd University,
2 Faculty of Management . Azad University,
3 Imam Javad Colleage
4 Faculty of Economics, Management and accounting, Yazd University,
چکیده [English]

Over the past decade, surveing the knowledge assets from private organizations has been spread to government agencies such as universities and research centers. In fact, universities and higher education institutions must move towards knowledge assessment with a proper planning, and also they have Identify and measure existing knowledge till knowledge be used more efficient, creative and exploitable in universities. Therefore, the purpose of this study is identifing the knowledge measurement factors of universities' faculty members and determining the type of relationship between hidden variables, which is a fundamental part of research. The method of information collection is library resources and questionnaire, and also the way of data analysis is Exploratory Factor Analysis and Dematel. Statistical population was137 person of human resource and education management faculty members.. The research result showed 59 effective indicators of faculty members' knowledge measurement were grouped in 5 factors or hidden variable which was named: "management ability", "scientific ability (fundamental)", "scientific ability (practical)", "interaction and communities skills", specialized skills". The relationship between variables and conceptual model was obtained by Dematel technique.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Measurement- Faculty Members- Exploratory Factors Analysis- Dematel Technique
 1. اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات، معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع. (1394). منطقه بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ( مناطق 9 گانه کشور). ص 24-4.
 2. اسمعیل‌زاده، مونا و پورسراجیان، داریوش. (1392) ارائه مدل کاربردی ارزیابی دانش کارکنان به عنوان شاخص مقایسه دانش کارکنان سازمان‌ها. ششمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران،13 و 14 اسفند، مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید بهشتی.
 3. افرازه، عباس. (1389). مدیریت دانش، مفاهیم، مدل‌ها، اندازه‌گیری و پیاده سازی(چاپ سوم). تهران: ناشر مولف.
 4. خدیور، آمنه، الهی، شعبان و نظافتی، نوید. (1386). بررسی، طبقه‌بندی و مقایسه مدل‌های اندازه‌گیری دانش. پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، 14تیر، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 5. زاهدیان، عباس و آیتی، محسن. (1390). آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی همگام با مدیریت دانش. اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، آبان، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت.
 6. عباس‌زاده، ناصر و لباف، مرضیه. (1392). شناسایی عوامل موفقیت مدیریت دانش در دانشگاه-های آزاد اسلامی منطقه 10. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 7، شماره3، ص46-33.
 7. نجاتی آجی بیشه، مهران و منصوری، حسین. (1390). بررسی و اندازه‌گیری وضعیت سرمایه فکری در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: مجتمع های آموزشی دانشگاه یزد). فصلنامه آموزش عالی، دوره 4، شماره 14، ص 70-49.
 8. نصرالله پور، منیژه. (1392). جهانی شدن و بومی سازی با تاکید بر نظام آموزش عالی. همایش قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی، تبریز، 22مهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 9. نیلی‌پور، طباطبایی، اسمعیل‌زاده، مونا و پورسراجیان، داریوش. (1393). ارائه مدل اندازه‌گیری دانش کارکنان و تعیین دانش سازمان. اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، 7 و 8 خرداد، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.
 10. وثوق، فرشته و بیرالوند، جعفر. (1395). بررسی موانع و محدودیت‌های تجاری سازی دانش در دانشگاه‌ها. کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، تهران، 12 خرداد، سالن همایش‌های بین-المللی دانشگاه شهید بهشتی.
 11. هواسی، فرشته، رستمی، سارا، چراغی، سیمین و جابری، شیما. (1396). نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در تربیت نیروی انسانی. دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، مازندران، 2 و 3 شهریور، دانشکده فنی و حرفه‌ای محمودآباد و اداره آموزش و پرورش مازندران.
 12. Zahedian, A., & Ayati, M. (2011). Training and improvement of human resources in educational organizations synchronous with knowledge management. Proceeding in the First National Education Conference in Iran 1404, Tehran, October, Research Institute of Science, Technology and Industry. (In persian).
 13. Adhikari, D.R. )2010). Knowledge management in academic institution. International Journal of Educational Management, 24(2), 94-104.
 14. Bezhani, I. (2010). Intellectual capital reporting at UK universities. Journal of Intellectual Capital. 11(2), 179-207.
 15. Gupta, P., Mehrotra, D., & Sharma, T.K. (2015). Identifying knowledge indicators in higher education organization. Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technologies (ICICT), Bolgatty Palace & Island Resort, Kochi, India, 3-5 December.
 16. Nejati Ati pishe, M., & Mansoori, H. (2012). Investigation and measurement of intellectual capital situation in universities and higher education institutions (Case Study: educational complexes of Yazd university). Journal of Higher Education, 4 (14), 49-70. (In persian).
 17. Afraze, A. (2010). Knowledge management, concepts, models, measurement and implementation (Third edition). Tehran, publisher: Moalef. (In persian).
 18. Esmailzadeh, M., & Poorsarajian, D. (2013). Providing a functional model for evaluating employee knowledge as a indicator of comparison organizations employee knowledge. Proceeding of the 6th Knowledge Management Conference, Tehran, March 4-5, International Shaheed Beheshti Center. (In persian).
 19. Nilipoor, T., Esmailzadeh, M., & Poorsarajian, D. (2014). Presenting of employee knowledge measurement and organization knowledge model. Proceeding in the First International Conference on Economics, Management, Accounting and social sciences, Rasht, May 28-29, Anzali free zone entrepreneurs university. (In persian).
 20. Ahn, J.H., & Chang, S.G. (2004). Assessing the Contribution of Knowledge to Business Performance: the KP3 Methodology. Journal of Decision Support Systems, 36(4), 403-416.
 21. Gambardella, A., & Torrisi, S. (2000). The economic value of knowledge and inter-firm technological linkages: An investigation of science-based firms. Dynamo TSER Project (contract no. SOE1-CT97-1078).
 22. Stwart, T. (1997). Intellectual capital: The new wealth of organization. London: Nicholas Brealey Publishing.
 23. Stwart, T. (2010). Intellectual capital: the new wealth of organization. The United Arab Emirate:Crown Publishing Group, ASIN: B004.
 24. Saaty, T. L. (2003). Decision making with the AHP: Why is the principal eigenvector necessary?. European Journal of Operational Research, 145(1), 85-91.
 25. Khadivar, A., Elahi, SH., & Nezafati, N. (2007). Review, categorize and compare knowledge measurement models. Proceeding in the Fifth International Industrial Engineering Conference, Tehran July 4-5, Iran University of science and technology. (In persian).
 26. Sabokro, M., Etebarian Khorasgani, A., Sherafat, A., Andalib, D., & Esmaeilzade, M. (2018). Identification of Knowledge Measurement Indicators of Faculty Members of Iran Universities. Amazonia Investiga, 7(13), 387-400.
 27. Amiri, A, N., & Hamidian, M. (2007). Localization; A cultural approach to management localization patterns. Proceeding in The National Congress of Humanities, Tehran, August 23, research institute for humanities and cultural studies. (In persian).
 28. Nasrollahpoor, M. (2013). Globalization and localization with an emphasis on higher education. Proceeding in the Islamic Iranian Convention on Ethnic and Culture, Tabriz, October 14, Shahid Madani university of Azerbaijan. (In persian).
 29. Yaqubī, Z., & Motevali, K. (2012). Realizing knowledge management at universities through education. Proceeding in the First National Conference on Industrial Engineering and Systems, Isfahan, 19 and 20 December, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Industrial Engineering. (In persian).
 30. Abbaszadeh, N., & Labaf, M. (1392). Identification of knowledge management success factors in Islamic Azad Universities. Journal of Management and Leadership, 7( 3), 46-33. (In persian).
 31. Abu Nouri, E., Niyazi, E., & Taheri Demnah, M. (2011). Prioritize the components of knowledge management in selected universities. Journal of Business Management Exploration,, 3( 5) 73-56. (In persian).
 32. Havasi, F., Rostami, S., Cheraghi, S., & Jaberi, S. (2017). The role of universities and training centers in the training of human resources. Proceeding in the Second National Conference on Modern Approaches to Education and Research, Mazandaran, 24 and 25 Agust, Mahmoudabad School of Engineering and Education and Mazandaran Education Office. (In persian).
 33. Vosoogh, F., & Beiralvand, J. (2016). Examining the barriers and limitations of knowledge commercialization in universities. Proceeding in The International Conference of Management Elite, Tehran, June 1, Shahid Beheshti university international conference hall. (In persian).
 34. Ahmad, N.R., Ariffin, M. (2018). Assessment of knowledge, attitude and practice towards sustainable consumption among university students in Selangor, Malaysia. Journal of Sustainable Production and Consumption,16: 88-98.
 35. Biscaia R., Teixeira P., Rocha V., & Cardoso M.F. (2017) Higher Education, Human Capital, and Regional Dynamics in Southern Europe. In: Fonseca M., Fratesi U. (eds) Regional Upgrading in Southern Europe.
 36. Zare Benadkuki, M.R., Vahdatzadeh, M, Olia, M.S., & Lotfi, M.M. (1394). Studying university ranking systems: A critical approach. Journal of Iran Engineering Education, 17( 65) 1-32-95. (In persian).
 37. Zohor Parvandeh, V. (2014). Identifying effective factors in measuring intellectual capital in universities, Case study: Ferdowsi University. Proceeding in International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences, Poland, December 11 and 12. (In persian).
 38. Salarzahi, H.., Golshahi, A., & Kazemnejad Eshtbanati, F. (2014). Models of intellectual capital assessment in evaluating the performance of universities and higher education institutions. Proceeding in the First National Conference on Accounting and Management, Shiraz, September 16 and 17, Kharazmi International Institute for Educational and Research. (In persian).
 39. Administrative Officer and Information Technology. Administrative, Financial and Resource Management Assistant. (2015). Zoning of universities and higher education institutions of the country (9 regions of the country): 4-24. (In persian).