تدوین الگوی جبران خدمت بهره ور محور (مورد مطالعاتی: بانک ملی ایران)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف:   الگوی جبران خدمت باید به گونه ای تدوین شود که پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی کارکنان بوده و منجر به ارتقای بهره وری آنان شود‌‌. بنابراین، هدف از این پژوهش تدوین الگوی جبران خدمت بهره ور محور در بانک ملی ایران است‌‌.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر برحسب هدف‌‌، از نوع تحقیقات اکتشافی - کاربردی بوده و روش‌شناسی تحقیق از نوع کیفی است که داده‌های آن از روش داده بنیاد یا زمینه‌ای (گراندد تئوری) به دست آمده است‌‌. در این پژوهش نخست با اتکاء به راهبرد پژوهشی کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری نظری با 15 نفر از متخصصان و مدیران بانکی و 5 نفر از اساتید دانشگاه که در زمینه منابع انسانی فعالیت علمی و پژوهشی داشته اند، تا مرحله دستیابی به اشباع نظری (پس از انجام 20 مصاحبه)‌‌، مصاحبه های عمیق انجام شد و سپس داده‌های حاصل از آن با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان کدگذاری و مقوله‌‌‌بندی شد‌‌.
یافته های پژوهش: بر اساس کدهای حاصل از مصاحبه‌ها عوامل علّی (نه مؤلفه)‌‌، عوامل زمینه‌ای (شش مؤلفه)‌‌، عوامل مداخله‌گر (شش مؤلفه) راهبردها (شش مؤلفه) و پیامدها (هفت مؤلفه) ‌شناسایی شد و در نهایت الگوی جبران خدمت بهره‌ور محور تدوین شد.
محدودیت ها و پیامدها: فقدان پژوهش‌های مشابه سبب شده نتایج پژوهش تحت‌تأثیر تفسیر محقق از داده های تحقیق باشد.
پیامدهای عملی: با استفاده از این الگو نه‌تنها بهره‌وری کارکنان افزایش می‌یابد، بلکه تعلق و وفاداری سازمانی، هم‌افزایی، دلبستگی سازمانی کارکنان، کیفیت‌افزایی، خوشنامی سازمانی و فرهنگ سازمانی پویا و رشدیابنده نیز ایجاد می‌شود.
ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله منجر به درک بهتر از الگوهای جبران خدمت و ارتباط آن با بهره‌وری کارکنان به‌ویژه در سازمان‌های دولتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of productivity-oriented compensation model (case study: Bank Melli Iran)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Mohammadbagheri 1
 • Akbar Etebarian 2
 • Faezeh Taghipour 2
1 Phd Student, Public Administration, Majoring in Human Resources, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
چکیده [English]

purpose: The service compensation model should be developed in a way that meets the material and spiritual needs of employees and leads to promotion of their productivity.Therefore; the purpose of this study is the presentation of productivity-oriented service compensation model in Bank Melli Iran.
Design/ Methodology/ Approach: The present study is an applied exploratory research in terms of purpose and its methodology is a qualitative type obtaining from the ground or ground data method (grounded theory). In this study, in-depth interviews based on a qualitative research strategy and theoretical sampling method were performed with 15 experts and banking managers and 5 university professors who had scientific and research activities in the field of human resources to reach theoretical saturation(after 20 interviews) and the findings were encoded and categorized.
Research Findings: based on codes were extracted from interviews, causal conditions (nine components), contextual conditions (six components), intervening conditions (six components), strategies (six components) and consequences (seven components) were identified and finally led to presentation of productivity-oriented compensation.
Limitations & Consequences: Lack of similar researches caused that findings are influenced by the researcher's interpretation of the data.
Practical Consequences: by using this model not only employee's productivity is promoted but also Employees' affiliation and loyalty to the organization, synergy, organizational attachment, quality enhancement, reputation and dynamic organizational culture is created.
Innovation or value of the Article:Article improves better understanding of compensation models and its relation to employee's productivity especially in public organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • compensation
 • productivity
 • grounded theory
 • Bank Melli Iran
 1. Alshammari, A. A. (2020). The Impact of Human Resource Management Practices, Organizational Learning, Organizational Culture and Knowledge Management Capabilities on Organizational Performance in Saudi Organizations: A Conceptual Framework. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 29(4), 714.
 2. Basit, A. A., Hermina, T., & Kautsar, M. Al. (2018). The Influence of Internal Motivation and Work Environment on Employee Productivity. KnE Social Sciences, 3(10), 790–800.
 3. Da Silva, J., Riana, I. G., & Soares, A. D. C. (2020). The Effect of Human Resources Management Practices on Innovation and Employee Performance (Study Conducted at NGOs Members of FONGTIL) Dili. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding7(9), 322-330.
 4. Das, K. K. (2018). Employees Perception Towards Compensation Management Practices in Software Industry: An Indian Evidience. ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research8(5), 159-167.
 5. Divandari, A., Nazari, M., Seyed Javadin, S. R., Haji Karimi, A., & Rayej, H. (2018). Investigating the Effect of Compensation on Individual Performance: A Study on the Mediating Role of Internal Motivation and the Moderating Role of Self-efficacy and Reward Expectancy. Journal of Business Management, 10(3), 673-694. (in Persian).
 6. Edo, B. L., & Nwosu, I. C. (2018). Working environment and teachers’ productivity in secondary schools in Port-Harcourt Metropolis. International Journal of Innovative Psychology & Social Development, 6 (4), 39- 49. ‌
 7. Efendi, R., Rifa'i, M. N., Bahrun, K., Milla, H., & Suharmi, S. (2020). The Mediation of Work Motivation on the Effects of Work Discipline and Compensation on Performance Batik MSMEs Employees in Yogyakarta City, Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(1), 689-703.‏
 8. Fernandes, A. A. R. (2018). The Effect of Organization Culture and Technology on Motivation, Knowledge Assets and Knowledge Management. International Journal of Law and Management, 60(5), 1087–1096.
 9. Fernandes, A. J., Hartono, H., & Aziza, C. (2020). Assessment IT Governance of Human Resources Information System Using COBIT 5. International Journal of Open Information Technologies, 8(4).
 10. Flint, D. J., Woodruff, R. B., & Gardial, S. F. (2002). Exploring the phenomenon of customers' desired value change in a business-to-business context. Journal of marketing, 66(4), 102-117.
 11. GASHAW, T. (2018). THE EFFECT OF COMPENSATION ON EMPLOYEES PRODUCTIVITY IN WALTA MEDIA AND COMMUNICATION CORPORATE (Doctoral dissertation, St. Mary's University).
 12. Hanaysha, J., & Tahir, P. R. (2016). Examining the effects of employee empowerment, teamwork, and employee training on job satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 272-282.
 13. Hofmans, J, De Gieter, s‌. &Pepermans, R‌. (2013)‌. Individual differences in relationship‌‌ between satisfaction with job rewards and job satisfaction‌. Journal of Vocational Behavior 82, 1-9‌.‌
 14. Hematian, H., Zargar, S., Mohammadi, H., Vakilaroaya, Y. (2020). Modeling the Impact of Internet of thing on Human Resource Management; Case Study: State Airlines. Public Administration Perspaective, 11(3). (in Persian).
 15. Ifeanyi, C‌‌.‌ (2018)‌.‌ The Effect of Compensation Management In Organizational Performance‌‌.‌ Thesis, Godfrey okoye University Ugwuomu-Nike, Enugu‌‌.‌
 16. Jacobs, R., Mannion, R., Davies, H. T., Harrison, S., Konteh, F., & Walshe, K. (2013). The relationship between organizational culture and performance in acute hospitals. Social science & medicine, 76, 115-125.‏
 17. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1988). Criteria for Assessing Naturalistic Inquiries as Reports.
 18. Lindström, M. (2014). Does social capital include trust? Commentary on Carpiano and Fitterer.Social Science & Medicine, 116, 235-236.
 19. MirKazemi, S. O., Rastgoo, S., & Khorashadizadeh, M. (2017). Designing an Instrument to Assess the Factors Affecting Human Resource Productivity in Iran Sports Federations. Sport Management and Development6(2), 1-15. (in Persian).
 20. Mabaso, C. M., & Dlamini, B. I. (2017). Impact of Compensation and Benefits on Job Satisfaction. Research Journal of Business Management, 11(2), 80–90.
 21. Okeke, M. N., & Ikechukwu, I. A. (2019). Compensation Management and Employee Performance in Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences9(2).
 22. Priatna, D. K., Indriyani, D., & Roswinna, W. (2020). EFFECT OF WORK COMPENSATION AND MOTIVATION TOWARDS PRODUCTIVITY OF WORKERS (A SURVEY IN PT. NECIS INDAH CEMERLANG BANDUNG). Dinasti International Journal of Management Science, 1(4), 563-577.
 23. Purwanto, A. Sulistiyadi, A. Primahendra, R. Kotamena, F. Prameswari, M. Ong, F. (2020). Does Quality, Safety, Environment and Food Safety Management System Influence Business Performance? Answers from Indonesian Packaging Industries. International Journal of Control and Automation. 13(1). 22-35. http://sersc.org/journals/index.php/IJCA/article/vi ew/4834.
 24. Ramli, A. H. (2019). Compensation, job satisfaction and employee performance in health services. Business and Entrepreneurial Review, 18(2), 177-186.
 25. Strauss, A. L., Corbin, J. M., Niewiarra, S., & Legewie, H. (1996). Grounded theory: Grundlagen qualitativer sozialforschung. Weinheim: Beltz, Psychologie-Verlag-Union.
 26. Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.
 27. Sarshar, E., Samiei, R. (2019). Identifing the Components of Human Resource Improvement with an Emphasis on Meritocracy in the Iranian Government. Public Administration Perspaective, 10(4), 176-191. (in Persian)
 28. Sharp, B. (2019) How compensation affects employee performance. Retrieved from http://www.info@chrsoft.com.
 29. Siddiqi, T., & Tangem, S. (2018). Impact Of Work Environment, Compensation And Motivation On The Performance Of Employees In The Insurance Companies Of Bangladesh. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 15(5), 153-162.
 30. Sarlak, M., & Nooriaee, M. H. (2017). Identifying Factors Effecting on Rip Currents of Public Organizations Using Grounded Theory. Journal of Public Administration, 8(4), 533-570.‏ (in Persian)
 31. Sudiardhita, K. I., Mukhtar, S., Hartono, B., Sariwulan, T., & Nikensari, S. I. (2018). The effect of compensation, motivation of employee and work satisfaction to employee performance Pt. Bank Xyz (Persero) Tbk. Academy of Strategic Management Journal, 17(4), 1-14.‏
 32. Teimouri, H., Shahin, A., Shaemi Barzoki, A., & Karimi, A. (2018). A Pattern of Competency-Oriented Compensation System of Employees. Management Studies in Development and Evolution27(90), 115-140. (in Persian).
 33. Tekieli, M., Festing, M., & Baeten, X. (2018). Centralization and effectiveness of reward management in multinational enterprises: Perceptions of HQ and subsidiary reward managers. Journal of Personnel Psychology, 17(2), 55.
 34. Tërstena, A., Goga, A. J., & Jashari, B. (2020). Improving the efficiency of human resources with the use of new technologies and reorganization process. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 9(1), 31-38.
 35. Wei, Y., O'Neill, H., Lee, R. P., & Zhou, N. (2018). The impact of innovative culture on individual employees: The moderating role of market information sharing. Journal of Product Innovation Management, 30(5), 1027-1041.