نویسنده = غلامرضا معمارزاده طهران
طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-39

10.48308/jpap.2023.102811

پاکنوش کیانی؛ علی اصغر پورعزت؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


پیش‌ران بهره‌وری سازمانی: آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی (موردمطالعه وزارت کشور)

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 141-159

10.52547/jpap.2022.223132.1093

عباس کسب دوست؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 15-38

10.48308/jpap.2020.96787

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


شرایط ایجاد دلبستگی کارکنان در سازمان‌های دولتی با استفاده از الگو‌سازی فازی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 93-114

رسول رنجبریان؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ علی محتشمی