«طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت» ---- انتشار در شماره تابستان 1402

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.52547/jpap.2022.226130.1166

چکیده

هدف: موفقیت یا ناکامی دولتها با اجرای منطقی خرده‌سیستم‌های مدیریت دولتی به‌ویژه ارزشیابی عملکرد سنجیده می‌شود. ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت به منزله ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، بر مؤلفه‌های ملی و بین‌المللی دلالت دارد. متأسفانه جایگاه فعلی حوزه سلامتِ ایران در سطح بین‌المللی، از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این‌رو، این پژوهش درصدد ارائه الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، برای توسعه دانش بنیادین و کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است که به مرور، بخش قابل توجهی از حوزه‌های وظیفه‌ای دولت را نیز در بر می‌گیرد.

طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: نوع پژوهش، کیفی و از رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده‌بنیاد» استفاده شده است. به منظورگردآوری داده‌ها، با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب‌نظران در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، مصاحبه‌های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه و تحلیل آن، با روش نمونه‌گیری ترکیبی هدف‌مند و گلوله برفی ، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. تحلیل داده‌ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد.

محدودیت‌ها: شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی آسان به خبرگان مصاحبه، از زمره محدودیتهای پژوهش بود.

یافته‌ها و پیامدهای عملی پژوهش: یافته‌های پژوهش شامل 87 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی مفهوم سازی شده، بر اجرای الگوی ارزشیابی عملکرد منطبق بر شاخص‌های کارا و مؤثر، با استفاده از دانش متخصصان بومی خط‌مشی‌گذاری و بهره‌گیری از معیار‌های بین‌المللی، تأکید دارند. به طوری که انجام موفق راهبرد، تابعی از زمینه‌ساز اجرایی، تحت عنوان «ارزشیابی و پایش قوی» به منزله شرط علّی رخداد بوده، «اجرای کارآمد» به همراه «جامعیت پایگاه داده اطلاعات» و «موقعیت پایدار»، منجر به پیامد نهایی یعنی «بهینگی منابع و مصارف»، «دستیابی به اثربخشی سازمانی» و «افزایش کارایی و بهره‌وری دولت» شده، زمینه تحقق دولت رفاه را فراهم می‌کند.

ابتکار مقاله: مهم‌ترین مؤلفه‌های ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت ذیل الگوی پیشنهادی ویژه‌سازی شدند.

نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Evaluating Government Performance in the Field of Health

نویسندگان [English]

  • Paknoosh Kyani 1
  • Ali Asghar Pourezzat 2
  • Karamollah Daneshfard 3
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 4
1 Ph.D. student, Department of Public Administration, Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.
2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran. Prof., Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad
3 Prof., Department of Public Administration, Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The success or failure of governments is measured by the rational implementation of government management subsystems, especially performance evaluation. Evaluating health performance using national and international components is essential. Unfortunately, the current ranking of Iran's health in the international arena reflects the relative inefficiency of the government performance. Therefore, this study aimed to provide a model for evaluating government performance in the field of health and to develop basic and applied knowledge in the field of organization. Over time, it should be extended to other areas of government responsibility, as well.

Design/methodology/approach: The present qualitative study adopted the systematic approach of Strauss and Corbin and employed the "grounded theory" strategy.To collect the data, unstructured interviews were carried out with 19 academic-professional organizations experts.The data were analyzed according to the guidelines of open and axial coding.

Limitations: The prevalence of coronavirus and lack of easy access

to experts have been among the limitations of this study.

Research Finding/Practical Consequences: The results were conceptualized in the form of 87 sub-categories and classified under 6 main categories emphasizing the implementation of the performance evaluation model in accordance with the proposed efficient and effective indicators using the knowledge of local calligraphy experts and the use of international standards. The successful implementation of the strategy is a function of the executive context under the heading of "strong evaluation and monitoring" as a causal condition of the event. "Efficient implementation," along with "comprehensive database" and "sustainable situation," leads to the final outcome which is "Optimized resources and expenditures", "achieving organizational effectiveness" and "increased government efficiency and productivity" and provides the basis for the realization of the welfare state.

Initiative of the Article: the most important components of the evaluation of the government's performance in the field of health were identified and customized.

Paper Type: Research

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ health"؛ treatment"؛ performance evaluation system"؛
  • "؛ performance evaluation support system"