طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: موفقیت یا ناکامی دولت‌ها با اجرای منطقی خرده‌سیستم‌های مدیریت دولتی به‌ویژه ارزشیابی عملکرد سنجیده می‌شود. ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت به منزله ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، بر مؤلفه‌های ملی و بین‌المللی دلالت دارد. متأسفانه جایگاه فعلی حوزه سلامتِ ایران در سطح بین‌المللی، از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این‌رو، این پژوهش درصدد ارائه الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، برای توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است که به مرور، بخش قابل توجهی از حوزه‌های وظیفه‌ای دولت را نیز در بر می‌گیرد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی است که از رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده‌بنیاد» استفاده شده است. به منظورگردآوری داده‌ها، با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب‌نظران در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، مصاحبه‌های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه و تحلیل آن، با روش نمونه‌گیری ترکیبی هدف‌مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. تحلیل داده‌ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد.
یافته­‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش شامل 87 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی مفهوم‌سازی شده، بر اجرای الگوی ارزشیابی عملکرد منطبق بر مؤلفه‌ها و شاخص‌های کارا و مؤثر پیشنهادی، با استفاده از دانش متخصصان بومی خط‌مشی‌گذاری و بهره‌گیری از معیار‌های بین‌المللی، تأکید دارند.
محدودیت­‌ها و پیامدها: شیوع ویروس کرونا و عدم دسترسی آسان به خبرگان مصاحبه، از زمره محدودیت‌های پژوهش بود.
پیامدهای عملی: انجام موفق راهبرد، تابعی از زمینه‌ساز اجرایی، تحت عنوان «ارزشیابی و پایش قوی» به منزله شرط علّی رخداد بوده، «اجرای کارآمد» به همراه «جامعیت پایگاه داده اطلاعات» و «موقعیت پایدار»، منجر به پیامد نهایی یعنی «بهینگی منابع و مصارف»، «دستیابی به اثربخشی سازمانی» و «افزایش کارایی و بهره‌وری دولت» شده، زمینه تحقق دولت رفاه را فراهم می‌کند.
ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش، مهم‌ترین مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت در قالب الگوی پیشنهادی ارزشیابی عملکرد که ابتکار این پژوهش است، شناسایی و ویژه‌سازی شدند.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Evaluating the Government Performance in the Field of Health

نویسندگان [English]

 • Paknoosh Kyani 1
 • Ali Asghar Pourezzat 2
 • Karamollah Daneshfard 3
 • Gholamreza Memarzadeh Tehran 4

1 Ph.D. student, Department of Public Administration, Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.

2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran. Prof., Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad

3 Prof., Department of Public Administration, Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of management and economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose:  The success or failure of governments is measured by the rational implementation of government management subsystems, especially performance evaluation. Evaluating health performance using national and international components is essential. Unfortunately, the current ranking of Iran's health in the international arena reflects the relative inefficiency of the government performance. Therefore, this study aimed to provide a model for evaluating government performance in the field of health and to develop applied knowledge in the field of organization. Over time, it should be extended to other areas of government responsibility, as well.
Design/ methodology/ approach:   The present qualitative study adopted the systematic approach of Strauss and Corbin and employed the "Grounded Theory" strategy. To collect the data, unstructured interviews were carried out with 19 academic-professional organizations experts. The data were analyzed according to the guidelines of open and axial coding.
Research Findings:  The results were conceptualized in the form of 87 sub-categories and classified under 6 main categories emphasizing the implementation of the performance evaluation model in accordance with the proposed efficient and effective components and indicators using the knowledge of local calligraphy experts and the use of international standards.
Limitations & Consequences:  The prevalence of Corona virus and lack of easy access to experts were among the limitations of this study.
Practical Consequences:  The successful implementation of the strategy is a function of the executive context under the heading of "strong evaluation and monitoring" as a causal condition of the event. "Efficient implementation," along with "comprehensive database" and "sustainable situation," leads to the final outcome which is "Optimized resources and expenditures", "achieving organizational effectiveness" and "increased government efficiency and productivity" and provides the basis for the realization of the welfare state.
Innovation or value of the Article:  In this research, the most important components and indicators of the evaluation of the government's performance in the field of health were identified and customized in the form of a proposed performance evaluation model, which is the initiative of this research.
Paper Type: Research Article
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health
 • Treatment
 • Performance Evaluation System
 • Performance Evaluation Support System
 1. Aboalmaali, F. S., Danesh Fard, K., & Pourezzat, A. A. (2020). "Designing a Pattern of Administrative Reform with Digital Governance Approach." Public Organizations Management, 8(3), 11-32. (in Persian).
 2. Abubakar, A. M., Elrehail, H., Alatailat, M. A., & Elçi, A. (2017). "Knowledge management, decision-making style and organizational performance." Journal of Innovation & Knowledge.
 3. Adler, S., Campion, M., Colquitt, A., Grubb, A., Murphy, K. R., Ollander-Krane, R., & Pulakos, E. D. (2016). "Getting rid of performance ratings: Genius or folly." Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 9, 219–252. Available at https://doi.org/10.1017/iop.2015.106
 4. Ayers, R. S. (2015). "Aligning individual and organizational performance: Goal alignment in federal government agency performance appraisal programs." Public Personnel Management, 44(2), 169-191.
 5. Barbieri, M., Micacchi, L., Vidè, F., & Valotti, G. (2021). "The Performance of Performance Appraisal Systems: A Theoretical Framework for Public Organizations." Review of Public Personnel Administration. Available at https://doi.org/10.1177/0734371X211043560
 6. Bindels, E., Boerebach, B., Scheepers, R., Nooteboom, A., Scherpbier, A., Heeneman, S., & Lombarts, K. (2021). "Designing a system for performance appraisal: balancing physicians, accountability and professional development." BMC health services research, 21(1), 800. (2021) https://doi.org/10.1186/s12913-021-06818-1.
 7. Bo su., Si-Qi FENG & Hong-Juan TAO. (2019). "Public Hospital Cost Management and Performance Evaluation from the Perspective of DRGs." 5th International Conference on Economics and Management.
 8. Chalmers, L.M., Ashton, T., & Tenbensel, T. (2017). "Measuring and managing health system performance: An update from New Zealand." Health Policy.
 9. DeNisi, A., & Smith, C. E. (2014). "Performance appraisal, performance management, and firm-level performance: A review, a proposed model, and new directions for future research." The Academy of Management Annals, 8(1), 127–179.
 10. DeNisi, A. S., & Murphy, K. R. (2017). "Performance appraisal and performance management: 100 years of progress?" Journal of Applied Psychology, 102, 421–433. https://doi.org/10.1037/apl0000085.
 11. General Medical Council. "Ready for revalidation; the Good medical practice framework for appraisal and revalidation." https://www.gmc-uk.org/-/media/ documents/The Good medical practice framework for appraisal and Revalidation DC5707.pdf 56235089.pdf. Accessed 16 Apr 2020.
 12. Ghorbanizadeh, V., Sharifzadeh, F., said naghavi, M., Biglari, M. (2021). "Designing a Transformational Leadership Model at the Technical and Vocational University." Management Research in Iran, 23(2), 127-150. (In Persian)
 13. Gill, Derek. (2019). "The Fiscal Responsibility Act 1994: How a Nonbinding Policy Instrument Proved Highly Powerful, Successful Public Policy: Lessons from Australia and New Zealand." edited by Joannah Luetjens et al., ANU Press, Acton ACT, Australia, 2019, 423–452.
 14. Global health estimates 2016 (deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2016; and life expectancy, 2000–2016).
 15. Ilgen, N.B., C.D. Fisher, & M.S. Taylor. (1979). "Consequences of individual feedback on behavior in organizations." Journal of Applied Psychology, 64: 349-371.
 16. Iqbal, M. Z., Akbar, S., & Budhwar, P. (2014). "Effectiveness of performance appraisal: An integrated framework." International Journal of Management Reviews, 17(4), 510–533.
 17. Legatum Institute. (2019). "Legatum Prosperity Indxe: bringing, Bringing Prosperity to life." Retrieved from: https://www.prosperity.com/rankings (accessed in Apr.11.2020).
 18. Levy, P. E., & Williams, J. R. (2004). "The Social Context for Performance Appraisal: A Review and Framework for the Future." Journal of Management, 30, 881-905. http://dx.doi.org/10.1016/j.jm.2004.06.005.
 19. Lin, Y. C., & Kellough, J. E. (2019). "Performance Appraisal Problems in the Public Sector: Examining Supervisors, Perceptions." Public Personnel Management, 48(2), 179–202.
 20. Longenecker, C. O., & Nykodym, N. (1996). "Public sector performance appraisal effectiveness: A case study." Public Personnel Management, 25(2), 151-164.
 21. Madden, C.; Clayton, M.; Canary, H. E.; Towsley, G.; Cloyes, K.; & Lund, D. (2017). "Rules of performance in the nursing home: A grounded theory of nurse–CNA communication." Geriatric Nursing,38 (2), 378-384.
 22. S. Danesh kohan. A., Zarei. E., & Ashktorab. T, (2020) Perspectives of health workers on annual performance appraisal: A study in primary health care, international Journal of Healthcare Management, 14(4), 1190-1197. DOI:10.1080/20479700.2020.1755810
 23. Mawdsley, E., & Rigg, J. (2002). "A survey of the World Development Reports I: discursive strategies." Progress in Development Studies, 2(2), 93-111.
 24. McNamara, Gerry, Joe O'Hara, Richard Boyle & Conor Sullivan. (2009). "Developing a Culture of Evaluation in the Irish Public Sector: The Case of Education." Evaluation. vol. 15, SAGE Publications, pp. 101 –112.
 25. Mirzaei, A., tayebi, J., nasiripor, A., & riyahi, L. (2017). "Evaluating the Feasibility of Financial Variables of Health: A Hospital Administrators Viewpoint." The Journal of Modern Thoughts in Education, 12(1), 85-92. (In Persian)
 26. Monavvarian, A. (2018). "Implementation and evaluation of public policy." Tehran: Mehraban Book. (In Persian)
 27. Murphy, K. R., Cleveland, J. N., & Hanscom, M. (2018). "Performance appraisal and management: Why does it fail and how can It be fixed?" Thousand Oaks, CA: Sage.
 28. Murphy, K. R. (2020). "Performance evaluation will not die, but it should." Human Resource Management Journal, 30(1), 13-31., 30(1), 13-31.
 29. Osborne, D. & gaebler, T. (1992). "Reinventing government: how the entrepreneurship spirit is transforming the public sector, reading: Addison-weslei."
 30. Peiffer-Smadja. N., Lucet, J. C., Bendjelloul, G., Bouadma, L., Gerard, S., Choquet, C., Jacques, S., Khalil, A., Maisani, P., Casalino, E., & Descamps, D. (2020). "Challenges and issues about organizing a hospital to respond to the COVID-19 outbreak." Clinical Microbiology and Infection, 26(1), 669-672.
 31. Poister, T. H., Aristigueta, M. P., & Hall, J. L. (2014). "Managing and measuring performance in public and nonprofit organizations: An integrated approach." John Wiley & Sons.
 32. Pulakos, E. D., Mueller-Hanson, R. A., Arad, S., & Moye, N. (2015). "Performance management can be fixed: An on-the-job experiential learning approach for complex behavior change." Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 8, 51–76.
 33. Rashidian, A., Jahanmehr, N., Farzadfar, F. et al. (2021). "Performance evaluation and ranking of regional primary health care and public health Systems in Iran." BMC Health Serv Res 21, 1168 .1-14
 34. Rubin, E., & Edwards, A. (2018) "The performance of performance appraisal systems: understanding the linkage between appraisal structure and appraisal discrimination complaints." The International Journal of Human Resource Management, 31(15), 1-20. 1938-1957, DOI: 1080/09585192.2018.1424015
 35. Segbenya, M., & Bonsu, E. (2019). "Performance Appraisal and Employee Development in the University of Education, Winneba, Ghana." International Journal of Business and Management. 14 (8), 83-94. Available at https://doi.org/10.5539/ijbm.v14n8p83.
 36. Sharifian, M., & sabokro, M. (2020). "Pathology of Employee Performance Evaluation System with Qualitative Approach; Case Study: Yazd University." Public Administration Perspaective, 11(3), -. (In Persian) doi: 10.29252/jpap.2020.96816.
 37. Strauss, A. L., & Corbin, J. (2008). "Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory (3rd ed.)." Thousand Oaks, CA: Sage.
 38. Tadayon, M. M., & Moradijoo, M. (2021). "Analytical report of financial protection measurement indicators in the Islamic Republic of Iran health system. Tehran: National Center for Health Insurance Research." (In Persian) Available at: https://nchir.ihio.gov.ir/ExpertReports/3/116.
 39. Taylor, P. J., & Pierce, J. L. (1999). "Effects of introducing a performance management system on employees' subsequent attitudes and effort." Public personnel management, 28(3), 423-452.
 40. United Nations Development Programme. HDRO (Human Development Report Office)22–25. Retrieved 14 September 2018.
 41. Vahedi, H, Hajalian, F, jahangirfard, M., & mojibi, T. (2020). "Designing a Health System Performance Management Model for Iran." Quarterly Journal of Nursing Management (IJNV), 9(3), 87-100. (In Persian). Available at http://ijnv.ir/article-1-747-fa.html.
 42. Walsh, K., & Fisher, D. (2005). "Action inquiry and performance appraisals: Tools for organizational learning and development." The Learning Organization, 12(1), 26-41.
 43. World Bank, World Development Indicator. (2019). "The World Bank Group.
 44. World Health Statistics 2021 (in press). Geneva: World Health Organization; 2021.
 45. World Health Organization (2020). Geneva: Health topics - Health Systems. Retrieved from: http://www.who.int/topics/health_systems/en (accessed in Jan.11.2021).
 46. gmc-uk.org/-/media. documents. Accessed; 16 Apr, 2020.